Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 1, ročník 1


Vážení občané
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě podnětů mnohých občanů vydávat informační zpravodaj v podobě obecních novin. Redakční rada v něm bude podávat informace o jednáních zastupitelstva, akcích a o ostatním dění v obci i okolí. Jistě uvítá i příspěvky a připomínky z řad ostatních občanů, které přispějí k dobré úrovni zpravodaje a zvýší jeho zajímavost. Především od starších občanů bychom se mohli dozvědět něco z jejich vzpomínek a životních zkušeností. Věřím, že v dobré kolektivní spolupráci celé redakční rady a dopisovatelů z řad spoluobčanů se podaří vydávat zajímavý čtvrtletník. Přeji mu dobré vykročení mezi čtenáře. . Jaroslav KopeckýVelikonoce
Velikonoce jsou nejstarší a největší židovské i křesťanské svátky. Připomínáme si a oslavujeme v nich několik událostí z dějin lidstva. Velikonoce - Velká noc - noc útěku Izraelců z Egyptského otroctví asi 1900 let p.n.l. Izraelci den před stanoveným útěkem měli zabít beránka, najíst se a v tu noc odejít přes Rudé moře pryč z Egypta. Na památku toho každý rok slavili Velkou noc obřadním zabíjením, obětováním a pojídáním beránka. Tak se dělo až do zboření jeruzalémského chrámu r. 70 po narození Krista.
Křesťané Velikonoce slaví jako památku umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který byl zabitý právě v den oslavy Velikonoc židovských.
Velikonoce dodnes nic neztratily na své dějinné vážnosti a pravdivosti, nicméně během věků se do nich vmísil i lidský folklór, tradice a radost z nastávajícího jara. Naše malá redakce a vedení obce Vám přeje, abyste tyto svátky prožili ve zdraví, spokojenosti a nevadnoucím optimismu. Každá doba nese svoje radosti i strasti, nechť vám, milí občané, přinese klid a mír do srdcí.


Informace o mikroregionu

Naše obec patří spolu s dalšími jedenácti okolními vesnicemi (Budislav, Poříčí, Lubná, Sebranice, Makov, Jarošov, Chotěnov, Vidlatá Seč, Horní Újezd, Dolní Újezd a Osík) do mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
Území tohoto celku se rozprostírá na ploše 12 034 ha a žije zde necelých 8 000 lidí.Obce jsou historicky spjaty s klášterem a litomyšlským panstvím a tyto vazby se prolínají i do současnosti. Mikroregion je znám jako krajina s velkými možnostmi kulturního i sportovně rekreačního vyžití.
Svoje stopy zde zanechali velikáni české hudby: Bedřich Smetana a Bohuslav Martinů, v budislavské myslivně tvořila spisovatelka Terezie Nováková, v nedaleké Litomyšli žili: Božena Němcová, Alois Jirásek, Magdalena Dobromila Rettigová. Působili a působí zde malíři, grafici a sochaři, jejichž jména znají lidé i za hranicemi České republiky.
Milovníci historie mohou navštívit místa, kde žil Vavřinec Toulovec - pověstný lapka i ctěný měšťan. Významnými architektonickými památkami jsou kostely, kaple, Boží muka, roubené chalupy a památné stromy.
Mikroregionem vedou značené turistické a cyklistické trasy, mnoho rekreantů zde má druhé bydlení v chalupách nebo na chatách. V každé vsi se pořádají pravidelně společenské akce - plesy, koncerty, sjezdy rodáků, ochotnická divadelní přestavení. Mezi nejaktivnější členy v pořádání akcí v rámci regionu patří Lubná. V červnu 2001 tady zorganizovali první ročník setkání dětí z jednotlivých obcí. Ve sportovně kulturních disciplínách prověřily svoje schopnosti a dovedností. Nezapomíná se ani na seniory - ti si společně zazpívali a zatančili v kulturním středisku Skalka na podzim loňského roku.
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka patří k nejkrásnějším koutům naší vlasti. . Pavlína Leischnerová


Toulovcova rozhledna
Sdružení obcí Toulovcovy maštale postavilo a pro veřejnost zpřístupnilo novou rozhlednu na jarošovském kopci (na silnici od Budislavi k Jarošovu). Otevřena bude celoročně o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin, o prázdninách denně od 9 do 17 hod. Vstupní: děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. Při nepříznivém počasí (Vítr, déšť, námraza) bude uzavřena.
Více se dozvíte na Internetu: www.mastale.cz/rozhledna.Informace obecního úřadu
Jednání zastupitelstva
· Schválen rozpočet pro rok 2002
· Rozhodnuto uskutečnit sraz rodáků v letošním roce


Rozpočet pro rok 2002
Předpokládané příjmy: (v tisících Kč)
· Příjmy z daní 1610
· Dotace ze státního rozpočtu 22,5
· Stravné a školné MŠ 59
· Pronájmy 52,1
· Ostatní příjmy 100,5
Příjmy celkem 1 844,1

Plánované výdaje: (v tisících Kč)
· Pojištění budov a opravy 37
· Záležitosti zásobování vodou 110
· MŠ včetně školního stravování 153,3
· Povinný příspěvek na ZŠ 116
· Ochrana památek, kronika 31
· Obecní tisk 10
· Sjezd rodáků 40
· Veřejné osvětlení - el. Energie 28
· Rekonstrukce části sítě, včetně rozhlasu 78
· Místní rozhlas - poplatky a opravy 5,7
· Svoz odpadů 88,5
· Požární ochrana 24,5
· Pozemní komunikace, včetně dopr. obslužnosti a značek 416
· Příspěvek na pronájem gynekologické ambulance 0,8
· Péče o veřejnou zeleň a les 9,5
· Místní samospráva - platy zaměstnanců, el. energie, voda, telefony, poštovné, počítač. technika, programy 311
· Zastupitelské orgány 37
· Poplatky všeobecně 1,5
· Poplatky z úvěrů na plynofikaci 276
Výdaje celkem 1773,8

Pro letošní rok musí obec na splácení úvěrů, které je prováděno formou stavebního spoření převést na uzavřené smlouvy 500 tisíc korun, aby v roce 2003 pro doplácení zbytků mohl být úvěr splacený. Protože z rozpočtu zbývá 70,3 tisíc, tedy s předpokládanou dotací 193 tisíc na splácení úroků z úvěrů celkem 263,3 tisíc, bude nutno zbývající částku doplatit z podílových listů české spořitelny. Jak je vidět, splácení úvěrů tvoří v tomto roce nejvyšší rozpočtovou položku. Je však předpoklad, že do května r. 2003 bude úvěr splacen a příjmy bude možno využít na další potřeby obce.


Oznámení
Obecní úřad oznamuje občanům, že je možno žádat o půjčku na plynofikaci domů a bytů z prostředků "Sdružení pro plynofikaci". Splatnost půjčky tři roky s 3% úrokem. Výše půjčky se předpokládá 10 - 20 tisíc korun (podle počtu žadatelů). Podmínkou poskytnutí půjčky je připojení vytápění (nebo alespoň sporáku) do srpna letošního roku.

Kopírování
Obec Desná zakoupila kopírku značky Minolta pro potřeby OÚ. Nabízíme touto cestou možnost kopírování pro občany. Cena za jednostrannou kopii velikosti A4 je 1,50 Kč, za dvoustrannou 2,50 Kč. U rozměru A3 to bude 2,50 a 4,00 Kč.

Jak na slimáky?
S nastupujícím jarem je možno na obecním úřadě zakoupit granule na hubení slimáků. Malé balení 30dkg za 50 Kč a velké 60dkg za 100Kč.

Svoz odpadů
Svozové dny v letošním roce budou každý pátek v lichém týdnu. Na obecním úřadě jsou k zakoupení pytle v ceně 10,- Kč pro další odpad, který se nevejde do popelnic. Poplatky za svoz odpadu je nutno uhradit do konce března 2002.

Výměna řidičských průkazů
V roce 2000 byl přijat zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem č. 478/2002 Sb. Podle § 134 tohoto zákona jsou držitelé řidičských průkazů povinni provést jejich výměnu. Výměna není zpoplatněna. Při výměně žadatel předloží původní průkaz, platný průkaz totožnosti, fotografii 3,5 x 4,5 cm - čelní pohled a vyplněnou žádost o vydání. Výměna se řídí datem vydání:
1. Řidičské průkazy vydané do 30.6.1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2002. Jedná se o modré řidičské průkazy a papírové kartičky opravňující k řízení malých motocyklů.
2. Řidičské průkazy vydané do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2005. Jedná se o růžové řidičské průkazy a všechny kartičky vydané do 31.12.2000.

Registrační značky motorových vozidel
V poslední době se neustále opakují dotazy, zda bude provedena výměna dosavadních státních poznávacích značek za nové registrační značky. Podle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem č. 478/2001 Sb. a jejich prováděcích předpisů, zůstávají přidělené státní poznávací značky nadále platné a jejich platnost není omezena. Rovněž zůstávají platné technické průkazy a osvědčení o technickém průkazu, které byly do současné doby vydány.Významné události a jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili: Diamantová svatba Vlastimil Stříteský 65 let V lednu oslavili významné jubileum - Věra Dvořáková 65 let 60 let společného života manželé Marie Kynclová 50 let Ladislav a Žofie Renzovi. Do dalších let Jiřina Stříteská 60 let Vám, vážení jubilanti, srdečně
blahopřejeme
Narození:
Pavel Beneš a Jakub Tomšíček

Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí:
Vlasta Sýkorová, Desná 18
Božena Šauerová, Desná 49

Znáte výročí své svatby?
Každý rok je důvod k oslavě, jen nesmíte na výroční den zapomenout. A jak se jednotlivá výročí nazývají?

1. Bavlněná 7. Vlněná 12. Hedvábná 25. Stříbrná 50. Zlatá
2. Papírová 8. Bronzová 13. Krajková 30. Perlová 55. Smaragdová
3. Kožená 9. Měděná 14. Slonovinová 35. Korálová 60. Diamantová
4. Květinová 10. Cínová 15. Křišťálová 40. Rubínová 65.Kamenná
5. Dřevěná 11. Ocelová 20. Porcelánová 45. Safírová 70. Platinová
6. ŽeleznáTříkrálová sbírka
V prvním týdnu letošního roku se po obci rozešlo několik skupinek koledníků, aby vás požádaly o solidární příspěvek do fondu České katolické charity. Nejprve vysvětlím, proč je sbírka konána. Charita provozuje různá speciální zdravotnická a sociální zařízení, například hospice, stacionáře, domy pro matky v nouzi a podobně zde v naší zemi. Jistě víte, že Charita organizuje i mnoho humanitárních misí ve světě, kde se ocitají místní obyvatelé v nouzi, jako při přírodních katastrofách, při válečných strádáních atd. Vzala si také na starost péči o staré a nemocné lidi v jejich domovech, aby i ve stáří mohli pobývat mezi svými. Jenomže zdravotní pojišťovny nekryjí vše, co je potřebné zajišťovat ve vnějším prostředí, proto se Charita
neobejde bez ekonomické solidarity širší veřejnosti. Díky této sdružené formě financování charitní středisko Dolní Újezd za minulý rok vykonalo u 37 pacientů 3824 ošetřovatelských návštěv a pečovatelsky se staralo o 21 klientů s 563 návštěvami v obcích: Dolní Újezd, Osík, Mladočov, Horní Újezd, Vidlatá Seč a Makov. Celkem se v tomto rajonu sebralo více jak 130.000 Kč, z toho "mladočovsko" přispělo 37 062 Kč, včetně Desné s 12 517,30 Kč.
Děkujeme za štědrost a pochopení, protože hodnota takového daru není jen v penězích. Lidskost, soucit a solidarita je ještě důležitější, než ekonomické ukazatele.
(Údaje částečně převzaté z Obecních novin D. Újezda) . Stanislav TomšíčekZ mateřské školy

Letošní zimu bohatou na sníh a mráz si děti užily opravdu do sytosti. Stavěly sněhuláky, domečky a hrady ze sněhu, sáňkovaly.
Před zápisem budoucích prvňáčků do základní školy, který se konal 29. ledna, navštívily děti své bývalé kamarády ze školky v prvních třídách Základní školy v Dolním Újezdě. Seznámily se tak s prostředím školy a s tím, co se prvňáčci už naučili.

V měsíci lednu jsme shlédli v MŠ představení divadla Úsměv z Chotěboře "Pohádka o rukavičce".
Plesovou a karnevalovou sezónu jsme zakončili už tradičním karnevalem v MŠ. Tentokrát se konal "královský bál", na kterém si zatančili malí princové a princezny, králové a královny v krásných šatech a korunkách, které si sami vyrobili.
V současné době se už dětí těší na jaro a chystají se na pomlázku.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2002 - 2003 proběhne od 2. do 12. dubna . Eva Kabrhelová
Oprava kapličky a kříže
V letošním roce bude provedena větší oprava naší kapličky a zrestaurován kříž v centru obce. Obě tyto akce jsou finančně náročné, jejich pokrytí by příliš zatížilo rozpočet obce i přesto, že dostaneme dotaci na opravy sakrálních památek. Proto se obracíme na vás s prosbou o příspěvek na tuto akci. Rádi bychom obě pamětihodnosti představili v plné kráse vám i všem desenským rodákům na připravovaném srazu. O způsobu provedení sbírky budeme blíže informovat.


Změna prodejní doby v místní Jednotě
Pondělí 7,00 - 11,30 12,00 - 13,00
Úterý 7,00 - 11,30 12,00 - 15,30
Středa 7,00 - 11,30 12.00 - 13,00
Čtvrtek 7,00 - 11,30 12,00 - 16,00
Pátek 7,00 - 11,30 12,00 - 17,00
Sobota 8,00 - 11,00


Změna provozovatele vodovodu
Na základě rozhodnutí zájmového sdružení obcí majitelů skupinového vodovodu Fialová voda ze dne 17.9.2001 bude provoz vodovodu převeden od 1.4.2002 na nového provozovatele vodovodu - VHOS a.s. Moravská Třebová, který s vámi uzavře nové smlouvy na odběr vody. Z tohoto důvodu bude ukončena platnost všech smluv na odběr vody s naší organizaci ke dni 31.3.2002. Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem. Zempra, Jaroslav Bryška - Litomyšl.Ohlédnutí za činností hasičů v loňském roce

Naši soutěžáci zahajují sezónu zimní přípravou a proto je můžeme potkávat po zachumelených polních cestách a když příroda ještě více připomene, že je čas Paní zimy, tak alespoň běhají po chodnících. V provizoriu hasičské boudy nebo na sále nacvičují techniku spojování hadic. Pro zajímavost uvádíme: uskutečnili 300 tréninků, 8000x napojili hadici na rozdělovač, 3000x překonali překážky, každý naběhal 300 km na dlouhých tratích, 450 km ve sprintech.
Daří se nám dobrá spolupráce se ZD. Díky ní se mladým podařilo připravit pěknou hromadu hliníkového šrotu. Získané peníze přidali ke sponzorským darům na generální opravu stříkačky a technického vybavení.S jarním teplým počasím se nácvik rozeběhl v plné intenzitě i pro družstvo žen. Všichni se připravovali na okrskovou soutěž PS konanou 12.5.01 v Budislavi. Muži i ženy vyhráli. Dík a obdiv patří druhému družstvu mužů s věkovým průměrem 35 let, které bylo dobrou zálohou naší jedničce.
Vrcholem sezóny byla okresní soutěž v Kamenci u Poličky. Naše děvčata skončila na druhém místě, Jana Nádvorníková vyhrála okresní přebor jednotlivců časem 19.36s. Dále s Kamencem reprezentovala okres SY a VČ kraj,kde časem 18,72s. získala třetí místo. Společně s Věrkou Vejrychovou byly platnými posilami na republikovém klání v H. Brodě. Muži si vybrali smůlu na sto let dopředu. Z druhého místa museli odstoupit pro poruchu baterie. Celkově skončili na 16. místě. Dušan Flídr získal 3. místo v jednotlivcích časem 18.28s. S vítězným Širokým Dolem reprezentovali okres SY na kraji ve Skutči Fanda a Pavel Šimkovi a Aleš Lipavský. Druhou příčku obsadil Dušan časem 17.68s., a to mu otevřelo dveře na republikové klání s družstvem Hranic. Tímto udělali dobré jméno naší organizaci a radost velkému počtu fanoušků, kteří je věrně doprovázeli.
Úspěchy jim vlily velkou chuť do žil a dále si měřili síly na různých pohárových soutěžích, jako je Večerní stovka, Poháry starostů, Sádek open, pohár VŘSR. Výsledky byly různé, některé lepší, některé horší a to proto, že kluci nemají ještě dostatek zkušeností s pohárovými útoky a hlavně nemají úzké pohárové hadice. Zasvěcení vědí, že pak na provedení útoku je třeba méně vody a čas se tím zrychlí.
Předností našich chlapců i děvčat jsou tzv. běhavé disciplíny, tzn. štafeta 4x100m a 100m s překážkami pro jednotlivce. Je zajímavé, když zapátráme ve výsledcích předcházející generace soutěžáků, zjistíme, že historie se opakuje. Deseňáci vždy poráželi své soupeře běhy.Nejen sportem živ je hasič, ale živí ho i sběr kamení, železa a hojná účast na akcích jako je: hasičský bál, dětský karneval, besedy a předváděčky nebo divadelní představení s opékáním selete. To vše přináší potřebné finanční prostředky pro naši další činnost. Děkujeme
Hana Flídrová

Okrsková soutěž v požárním sportu
U příležitosti šedesátého pátého (kamenného) výročí založení hasičského sboru pořádáme 11. května soutěž dolnoújezdského okrsku. Žádáme všechny členy a ostatní ochotné občany o pomoc při přípravě soutěže.

Ožije tradice pouťových zábav?
Mladí hasiči mají zájem oživit tradici na podhajském parketě a uspořádat pouťovou zábavu, která by se měla konat v sobotu 29.6. 2002. K tanci a poslechu je pozvána skupina Albatros z Vysokého Mýta. Pomůžeme jim?
SDHNábor do oddílu kopané
TJ Horní Újezd zve všechny chlapce od 6 do 12 let se zájmem o kopanou do svých řad. Tréninky se konají vždy v úterý a ve čtvrtek do 16,30 na hřišti TJ Horní Újezd. Bližší informace podá Jan Nádvorník, Desná 68, tel. 631 55


Vydává obecní úřad v Desné nákladem 130 kusů. Vychází k 31. březnu 2002. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Hana Flídrová, Anna Šimková, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová, Stanislav Tomšíček.. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.