Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 3, ročník 1


Všichni dobří rodáci

Konečně nastal pro naší obec den "D"- třicátý první srpen 2002. Co přinesl tento den pro ty, kteří ho toužebně očekávali? Ať už pro ty, kteří se těšili na svou rodnou vísku, na dávné přátelé, na místa kde trávili své dětství - na domov. Nebo pro místní, kteří se těšili na Ty, kteří přijedou, na to jak vše pečlivě připravovali, aby tím svým rodákům a přátelům udělali radost. Na Desné byl velký svátek.


Od časných ranních hodin prosvítilo tuto slávu sluníčko svými hřejivými paprsky. Jen skončily poslední dolaďovací práce, již se začali sjíždět první rodáci. Po prezenci se většina přítomných zúčastnila slavnostní mše svaté v naší kapličce, slouženou za všechny živé i zemřelé Deseňáky a poté desenská děvčata pohostila přítomné koláčky. Zájemci o výstavy - ať už výstavu obrazů malíře F. Ropka v budově OÚ (kde bylo k vidění 30 obrazů a mnoho skic a dalších zajímavostí ze života tohoto malíře) nebo o výstavu fotografií a videokroniku ve zbrojnici - se mohli do sytosti pokochat expozicemi a také je kriticky zhodnotit. Ve většině případů zaznělo poděkování, což velice těší a hřeje.
Po obědě v Hospodě u Sýkorů byl zahájen kulturní program státní hymnou. Organizátoři záměrně sestavili vystoupení jen z desenských dětí. Vsadili na dobrou kartu, protože jsme snad všichni nabyli přesvědčení, že Desná bude dál žít a rozvíjet se díky mladé nastupující generaci. Slavnostní projev starosty ing. Jaroslava Kopeckého vyčerpal snad všechna témata naší obce se týkající - od založení Desné až po současnost. Také poděkování z jeho úst bylo příjemné pro všechny ty, kteří se o hladký průběh srazu přičinili. Pro léta další, snad i příští sjezd rodáků jsme uskutečnili společné fotografovaní. Nejmladší účastnicí byla sedmidenní rodačka Žanetka Renzová. Všem zájemcům bude umožněno společnou fotografii si opatřit.
Za řízného pochodu v podání novoměstské Slavkověnky se občané a rodáci ve slavnostním průvodu odebrali k pomníku padlých, kde představitelé obce a organizačního výboru položili věnec za zvuků písně "Čechy krásné , Čechy mé."
V čele s vlajkonoši a čestnou stráží jsme se všichni odebrali slavnostním průvodem na Podháj. Tím také skončily veškeré oficiality. Zde pokračoval sraz rodáků kulturním programem pana Matouška. Bylo podáváno bohaté občerstvení v podobě vynikajících koláčů a domácího cukroví. Byla také připravena selata na rožni, uzené a klobásy. Kdo měl zájem o pochoutky z divočiny, mohl využit pohostinství pana Motyčky.
Každý se bavil dle svého gusta. Někdo jedl a pil, pak se na parketě veselil; jiný zase u vína o domově rozjímá. Za teplého večera se zábava protáhla do pozdních hodin. Déšť, který zchladil horký letní den, už zastihl všechny unavené rodáky v posteli.
Co se skrývá za tímto jedním dnem, který jsme mohli prožít v kruhu svých příbuzných, přátel a spoluobčanů? Je to především spousta práce a příprav dlouhou dobu dopředu, aby bylo vše co nejlépe vystrojeno a to nejen pro rodáky a hosty, kteří k nám přijeli z různých koutů naší vlasti, ale i pro nás samotné, že i v naší malé obci umíme spoustu věcí vylepšit. A tak díky obětavé práci všech naších občanů se opravila čekárna Pod hájem, kaplička, renovoval se kříž a pomník padlých, do parády se vystrojil i parket Pod hájem a to nátěry laviček, celé boudy pro kapelu, bílením kuželníku a kiosku, částečnou opravou fasády po povodni a dalšími drobnými opravami. To ruku v ruce doprovázel úklid, mytí oken, aby se vše doladilo do lesku. Nemalou měrou přispěl k vzhledu obce i úklid kolem našich domovů. Všem ženám patří poděkování za cukroví, které se sešlo v plné parádě. Napočítali jsme 68 druhů, což je pro zajímavost ještě o 5 druhů více než při rodácích v r. 1987. Vychutnat jsme si mohli osvědčené svatební koláčky z 15 kg mouky, které upekly Deseňačky v Hospodě u Sýkorů. Nemalou práci dalo i zajištění občerstvení na Podháji za ochotné pomoci hornoújezdských a poříčských občanů.

Snad každému z nás tento den něco dal; někomu radost ze setkání se svou domovinou, jinému pocit sounáležitosti a nám všem pocit z dobře vykonané práce. Třetí "Rodáci" skončili a snad se za nějaký čas uskuteční další a myslíte, že budou stále platit slova básně ....." já se tam vrátím
já se tam i poslepu vrátím..." ?

za přípravný výbor Anna Šimková


Informace obecního úřadu


Kvalita pitné vody se blíží hodnotám kojenecké vody:
Pro informaci a představu uvádíme některé hodnoty odebraného vzorku firmou VHOS ze dne 24.6.2002:
Ukazatel Hodnota Mezní hodnota
Dusičnany 7,8 mg/l 50
Dusitany 0,04 mg/l 0,5
Tvrdost 1,59 mmol/l 0,9 - 5

Oznámení pošty:

Pošta v Dolním Újezdě od 1.září 2002 úřaduje v pracovních dnech od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Svoz velkoobjemového odpadu:
Upozorňujeme občany, že 19. října 2002 bude opět v obci proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz začne po deváté hodině na Hraničkách a bude pokračovat po obvyklé trase.

Autobusová doprava:
Upozorňujeme občany, že od 30.září 2002 bude ve všední dny opět jezdit dlouho postrádaný autobusový spoj z Proseče do Litomyšle se zastávkou v Desné v 9,47 hodin dopoledne. Spoj bude zajišťovat doprava Zlatovánek. Bližší informace najdete na jízdním řádu. Záleží jenom na nás, jak hojně budeme tento spoj využívat, aby zase po krátké době nebyl zrušen.

Pozvání k volbám:
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Zveme všechny voliče k účasti.

Taneční kurz pro dospělé:
Lidový dům v Litomyšli uvádí pro manželské páry a přátelské dvojice taneční kurz každou sobotu ve 20,00 hodin již od 12. 10 až do Vánoc. Přijďte si zatančit klasické , moderní i zapomenuté tance, něco starého si připomenout a nového naučit pod vedením učitele tance Jana Bílka z Ústí nad Orlicí. Cena celého kurzu činí pro jeden pár 1200,- Kč. (Obsahuje 9 lekcí včetně 2 pro- dloužených.) Podmínkou pro otevření kurzu je účast nejméně 20 párů. Informace a přihlášky v Lidovém domě na tel: 461 619 183.

Sbírka na povodně z 25.9.2002:
Na pomoc obcím postiženým povodněmi se díky vaší velkodušnosti vybralo do chvíle tohoto zápisu 11500 Kč a bude odesláno po rozhodnutí zastupitelstva konkrétní obci.

Za Desnou krásnější (a Deseňačky štíhlejší)
Všem ženám a dívkám oznamujeme, že od úterý 1.října od 19 hodin obnovujeme pravidelné cvičení.


Nový školní rok v mateřské škole

2. září byl zahájen 27. školní rok v mateřské škole. Školu navštěvují děti z Desné a děti z Poříčí, Mladočova a Zrnětína, které dojíždějí linkovým autobusem v 7.00 a 15.00 zpět. Počet zapsaných dětí pro letošní školní rok je 18. O děti a provoz školy se starají 3 pracovnice - ředitelka, školnice (denní úvazek 5 hodin + 2 hodiny odpoledne u dětí), kuchařka (denní úvazek 5 hodin).
Co dělají děti celý den?
Po příchodu do školky si děti vybírají hry nebo činnosti dle vlastního přání a průběžně individuálně svačí. Následují výchovně vzdělávací činnosti, při kterých se děti hravou formou seznamují s okolním světem, učí se přemýšlet a tvořit. Při výtvarných a pracovních činnostech děti využívají různorodý materiál a seznamují se s netradičními technikami. Všestranně je rozvíjena hudebnost a pohybové schopností dětí. Ke každodenním činnostem patří také cvičení a pobyt venku. Děti využívají prostornou a dobře vybavenou zahradu s pískovištěm, houpačkami, skluzavkami, průlezkami a kolotočem.
Ke hrám dětí slouží dřevěný altánek a v letním období mají k dispozici i velký bazén. Také se vydáváme na vycházky do okolí, při kterých poznávají děti přírodu a učí se ji chránit. Po obědě následuje odpočinek s pohádkou a další hry a činnosti.
Děti mají v mateřské škole velký výběr hraček a pomůcek, ve třídě mají vytvořeny hrací, pracovní a relaxační koutky. Nabídka činností je obohacena o seznámení s počítačem. Děti se učí zacházet s myší, využívají kreslící program a jednoduché didaktické programy. V mateřské škole pořádáme besídky a výlety, navštěvujeme filmová a divadelní představení. Starší děti se každoročně účastní předplavecké výuky v bazénu v Poličce. Dětem je také zabezpečena jazyková péče ve spolupráci s odborníky.
Při nedávném srazu rodáků, kde i děti z mateřské školy vystoupily se svým krátkým programem, si přišlo naši školičku prohlédnou mnoho účastníků této akce.
Obci patří dík za vzornou péči o její nejmladší občánky.
Eva KabrhelováJubilea

V tomto čtvrtletí oslavili:
Jan Řehák 50 let
Květoslava Kutová 50 let
Ladislav Nádvorník 70 let
Ludmila Rosypalová 70 let

Narození:
Tomáš Kotěra čp. 73
Žaneta Renzová čp. 44


Sňatky:
Dušan Flídr a Jana Nádvorníková, oba z Desné


Všem jubilantům blahopřejeme


Nevím co s tím

Nedávno jsem jel po vsi a už z dálky vidím u autobusové čekárny stát osobní auto SPZ PUI -5x - xx. (Snad to takto bude stačit, znám číslo celé a taky nevím, jestli tento člověk má chalupu přímo zde nebo jinde.) Z auta vyšel řidič a do čekárny nesl černý igelitový pytel a pak ještě něco. Zastavím se a říkám mu, že to není popelnice, ale čekárna. On se trochu zarazil a odpověděl, že tady byli s rodinou minulý týden na chalupě a už odjíždějí pryč a že opravdu nemají kam odpadky dát a že má taky zaplacený poplatek za odvoz atd. Mezitím už sedal do auta a věřte - nevěřte se slovy, že snad budou odpadkový koš vybírat a že to odvezou při tom, nastartoval a odejel! Jen jsem mu stačil popřát do otevřeného okna šťastnou cestu.
Někde je to možná zvykem, že kolem koše na návsi je ještě hromada dalšího nepořádku, proč by to muselo být i u nás? Už se vícekrát stalo, že čekárny byly takto zavaleny nepořádkem. Uklidit si svoji chalupu a o odpad ať se postará někdo jiný - přátelé, to se nedělá.
Během roku se zároveň s těmito novinami rozdaly instrukce, jak nakládat s odpadem a zde mimo jiné byla i dána možnost zakoupit si pytle z umělé hmoty v ceně 10 Kč/kus, pro chalupáře jsou k dostání zelené pytle zdarma v celoroční ceně s možností nechat je odvážet zároveň s popelnicemi. Většina to už využívá. Pokud někdo neví, co a jak, ať se zeptá na obecním úřadě.
Občané, chalupáři a všichni ostatní návštěvníci, kteří toto nectíte, čekárna je malý domeček, kde se schováváme před nepřízní počasí a koš tam je proto, aby bylo možno odložit třeba papírek od bonbonu. A kdo se naučil řídit auto, jistě se naučí i rozlišovat čekárnu od popelnice. Nenuťte nás myslet si, že vaše IQ je menší než 50. Ráno se tam seběhnou školáčci a …. To přece lze domyslet, ne?
Stanislav Tomšíček


Okresní kolo v PS- Kamenec 13.7.2002
Brzy ráno jsme vyrazili plni očekávání a lehké nervozity na klání nejlepších týmů okresu Svitavy. Po dlouhé době nás opět na soutěž vezl náš stařičký Robur, což bylo trošku utrpení, ale vcelku to šlo. Reprezentovat SDH Desná bylo připraveno osm mužů a stejný počet žen. Počasí bylo téměř ideální i přes občasné přeháňky a průtrž při útocích. Bylo 25 stupňů, lehce pod mrakem, téměř bezvětří, prostě počasí stvořené pro maximální výkony závodníků. Výsledky, výkony a dosažené časy bych mohl shrnout asi takto: Z nemalých ambic, které jsme měli pro tuto nejvýznamnější soutěž sezóny, nám zbyl jen prach, zklamání a hořká příchuť porážky i přesto, že jsme dosáhli , v obou kategoriích, nejlepších součtů časů a umístění v historii PS na Desné. Jinak jsme absolutně a natvrdo výsledkově propadli a snad až na výjimky, jsme nepotvrdili časy dosahované na trénincích. Toto fiasko nelze ničím omluvit, ani se nemáme nač vymlouvat, a to je na tom to nejhorší. Chabým pozitivem soutěže zůstává fakt, že jak muži, tak ženy dokázali udržet alespoň konečná druhá místa (muži se štěstím, ženy naopak smolně) a zajistili si tak postup v obou kategoriích na krajské kolo v PS ve Vysokém Mýtě. Samozřejmě, že tato soutěž měla i své klady, ale bylo jich málo. Perfektní výkon u mužů předvedla první zajišťovací štafeta (62,92s, třetí nejlepší), druhá ukázala také špičkový výkon, ale pokaženým rozdělovačem přišli muži o lepší čas (62,18s) a ztratili tak šanci bojovat o první místo hned po první disciplíně.

V jednotlivcích příjemně překvapil pouze Aleš Lipavský časem 18,70s, naopak zklamali František a Pavel Šimkovi, Pepa Rosypal i Dušan Flídr. Ženy podaly pěkný výkon při štafetě, když tuto disciplínu vyhrály časem 68,48s a v jednotlivcích opět zazářila a okresní přebor vyhrála (min. o třídu) Jana Nádvorníková časem 18,68s. Bolestí obou našich družstev se stal požární útok. Mužům se opět nezadařilo nabírání a ženám nedoběhl proud. Možná i trochu nezaslouženě jsme dostali možnost složit reparát a to na krajském kole, kde muži posílí SDH Kamenec a ženy SDH Široký Důl. Doufám, že tam ukážeme, co skutečně umíme a nepropadneme jako na okrese.


Krajské kolo v PS - Vysoké Mýto 24.8.2002

Pro nás druhý vrchol sezóny skončil naprosto fantasticky a to především co do celkového umístění žen i mužů. Mám-li hodnotit dosažené časy, musím konstatovat, že celá tato soutěž měla podprůměrnou úroveň, tedy i naši závodníci nepředvedli dvakrát nic. Standard předvedla snad jen štafeta Čeperky a na stovkách lehce překvapilo součtem Širocko. Předvedené útoky (hlavně pak nástřiky) všech družstev obou kategorií byly bez nadsázky k smíchu. U mužů ovlivnila kvalitu soutěže nepřítomnost Letohradu. Z výkonu našich závodníků se lze pozastavit nad výkonem Jany Flídrové, (mé ženy), která potvrdila svoji výkonnost a s přehledem vykostila krajský přebor jednotlivců, kategorie ženy. Ženy, tedy ač trochu šťastně, ale troufám si tvrdit, že naprosto zaslouženě, vyhrály a postoupily na MČR. Předvedly nijak zvlášť oslnivý výkon, nezdařila se lepší ze štafet, optimálně nezaběhly stovky a při útoku jako všichni prostříkaly půl života, přesto jim to v součtu stačilo na postup, což možná trochu vypovídá o kvalitě ženských družstev Pardubického kraje, takže se ani tak o štěstí hovořit nedá. U mužů byl vyrovnaný boj od začátku do konce. Po nepovedených štafetách Desné a Širocka trochu odskočila Čeperka. Po stovkách se vše mezi těmito třemi týmy téměř srovnalo a tak bylo jasné, že rozhodne požární útok, který rozhodl více méně spravedlivě a tak postupujícím na MČR se stalo Širocko, Čeperka si oproti loňsku o místo polepšila na druhý flek a Desná nakonec obsadila třetí místo, které bychom před začátkem soutěže brali všemi deseti.

Mistrovství republiky v PS - Liberec
Dvacáteho září vyjelo družstvo žen na vrcholnou soutěž požárního sportu. Děvčata si vedla dobře, z patnácti družstev vybojovala pěkné sedmé místo. Podrobněji se o tomto klání dočtete v příštím čísle.

SDH Desná děkuje za sponzorskou přízeň:
ZD Dolní Újezd, ing. Radku Boštíkovi, Stavebnímu sdružení Svikl-Švihel Josef, Truhlářství - tesařství Šimek František a Obecnímu úřadu v Desné. Těšíme se a věříme v další spolupráci s Vámi. Děkujeme.
Dušan Flídr


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. září 2002. Na vydávání se podílejí: Hana Flídrová, Anna Šimková, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.