Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 5, ročník 2


Jarní

Zazvonila pěnkavice,
že jde jaro k nám,
písničky že lesům nese,
květy lučinám.

Ze sasanek bílé věnce
vlají na stráni
a již zvučná píseň jarní
luhem uhání.

K dětským hláskům přidává se
ptačí družina…
Zjara celá příroda je
píseň jediná!

Jistě i vás rozehřívají teplé jarní paprsky slunce a ladí v nás strunu radosti a dobré nálady. A tak každoročně opakující se příchod jara je neopakovatelný ve své kráse a probouzející se příroda kypí novým životem plným elánu a síly. A protože i my jsme úzce spojeni s přírodou je pro většinu z nás jaro nejkrásnějším ročním obdobím a působí jako životabudič.
Uklízíme své domovy i okolí, zahrádky a okna rozkvetou, zkrátka jaro rozesmálo i nás.
Nedílnou součástí jara jsou velikonoce, kdy naše byty zdobí upečený beránek, obarvená vajíčka a připravené pomlázky se těší na svůj pondělní rej na něžném pokolení.
Pro křesťanský svět znamenají bolestné ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a novou naději na naše vykoupení.
Přejeme vám radostné prožití velikonočních svátků, klid a mír do vašich srdcí a mnoho zdravíčka z jarního sluníčka.

redakce Deseňáčku


Vážení spoluobčané

Chtěla bych Vás seznámit se soutěží „ Vesnice roku 2003“. Účast v této soutěži je jedním z kritérií k přidělování dotací a grantů. Mnozí ani nevědí, že obec Desná žádala o dotace na různé akce. Např. na zhotovení cesty „ u Rychty“, na úroky z úvěrů na plynofikaci a to již 2x, na opravu cesty „ pod Tomšičák“ kolem lípy až k mostu, na opravu sakrálních památek apod. Zatím jsme vždy, přízní osudu, nějakou korunu navíc pro obec získali. Chtěli bychom i nadále v tomto pokračovat, protože náš rozpočet není zas tak veliký, aby při dnešních cenách pokryl vše potřebné, jako je dokončení asfaltování chodníků, opravu místních komunikací, opravu budov v obecním vlastnictví atd.

Cílem soutěže „Vesnice roku“ je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní činnosti na vývoji svého domova. Jistě záleží nám všem na tom, aby Desná měla jako dříve svoji pěknou tvář, byla upravená a aby se nám v ní dobře žilo. V dokumentech které zpracujeme pro tuto soutěž se chceme zaměřit na získání bílé stuhy, tj. ocenění za činnost mládeže. Vždyť sami jistě víte, že díky aktivní činnosti naši mládeže v oblasti sportovní, hudební, dramatické a v neposlední řadě křesťanské výchovy není naše mladá generace v řadách problémové mládeže, jako je všeobecný trend drog a trestné činnosti. Další předností naší vesničky je vzorně vedená obecní kronika, kde by jistě zasloužili ocenění i ti kdo ji v minulosti psali, ale i náš současný kronikář. Každé ocenění je nejen zviditelnění vesnice, ale v některých případech i přínos do obecní „kasy“. Stojí za zmínku, že v minulém roce získali ocenění „modrou stuhu“ za společenský život hned dvě sousední vesnice: Horní Újezd a Lubná, což pro ně znamenalo přínos do obecních financí ve výši 400 000,- Kč. A to je částka, která stojí za zamyšlení (vždyť je to téměř 1/5 našeho rozpočtu). A proto Vás prosím, abyste pomohli zlepšovat tvář naší vesničky úklidem všech prostranství, ať už obecních nebo soukromých. Pracovitých rukou není nikdy dost

Přivítáme též podněty na různé kulturní akce. Vesnice roku se vyhodnocuje v rámci okresů, krajů a republiky. A zcela určitě udělá na každou komisi první dojem vzhled vesnice. Ne všechna naše veřejná prostranství vypadají tak, jak by vypadat měla. A tak znovu apeluji na ty, kteří nemají moc smysl pro „kolektivní pořádek“, aby se zamysleli nad svým konáním a alespoň neničili co druhý vytvořil. Jedná se např. o úklid chodníků před svými domovy, zachování v čistotě veřejných ploch a zeleně (rozježděné plochy parkováním aut). Děkuji všem (což je většina z Vás), kteří takto již dávno přirozeně jednají.

Ať už naše úsilí o co nejlepší umístění dopadne jakkoli, určitě čistá a uklizená Desná se bude líbit nám všem a i těm, kdo k mám zavítají.

Spoléhám na Vaši pomoc, bez které se neobejdeme a děkuji.

starostka obce Hana Flídrová


Infomace obecního úřadu

Jednání zastupitelstva

zastupitelstvo obce Desná na veřejném zasedání dne 19.2.2003 mimo jiné schválilo:

- rozpočet na rok 2003 ve výši 1 972 912,-Kč v příjmech i ve výdajích

- roční účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2002

- pořízení územního plánu obce Desná

- prodej části obecního pozemku č. par. 115/5 manželům Jarešovým, Desná 92

- smlouvu o podmíněném vstupu do Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

- příspěvek okrsku SDH Dolní Újezd ve výši 1000,- Kč

- příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 45,- Kč na jednoho obyvatele

- přepracování stávajících nájemních smluv dle zákona 522/2002 Sb.

- podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu č. 7 - Podpora zpracování územně plánovacích dokumentů v roce 2003, vyhlašovatel je Pardubický kraj

vzalo na vědomí:

- současnou situaci s místní prodejnou Jednoty

- dohodu o ukončení nájemní smlouvy s p. R. Vostřelovou

- nové žádosti o pronájem prostor k provozování kadeřnictví

- zprávu o zániku sdružení Fialová voda

- zákon č. 274/2001Sb., dle kterého je majitelem veškerých vodoměrů v obci je Obec Desná a povinnost hradit nové cejchované vodoměry

ukládá:

- starostce obce projednat případný odkup budovy č. 40 s vedením Jednoty Svitavy


Návrh rozpočtu na rok 2003

Příjmy:

- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 380 000,-
- daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 80 000,-
- daň z příjmů právnických osob 390 000,-
- daň z přidané hodnoty 600 000,-
- daň z nemovitostí 280 000,-
- správní poplatky 200,-
- poplatky za svoz a likvidaci odpadu 95 000,-
- poplatky ze psů 4 200,-
- pronájem pozemků - zemědělství 22 400,-
- pronájem budovy pohostinství a ubytovny 33 400,-
- pitná voda 22 000,-
- školné - mateřská škola 12 000,-
- bytové hospodářství - nájemné 23 000,-
- pronájem obecních pozemků 1 000,-
- příjmy z úroků 9 000,-
- dotace ze státního rozpočtu ( pol. 4112) 20 712,-


příjmy celkem 1 972 912,-


Výdaje

- lesní hospodářství 2 500,-
- doprava, komunikace, zimní údržba 290 000,-
- záležitostí pozemních komunikací 300 000,-
- provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 15 200,-
- vodní hospodářství 144 000,-
- pohostinství a ubytovna Pod hájem 50 000,-
- mateřská škola 184 700,-
- základní škola 122 400,-
- základní umělecká škola 12 000,-
- záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 5 000,-
- záležitosti kultury (kroniky) 1 000,-
- záležitosti kultury (sbor pro obč. záležitosti) 6 000,-
- sdělovací prostředky (místní rozhlas) 1 000,-
- ambulantní péče (gynekologie) 800,-
- veřejné osvětlení 50 000,-
- pohřebnictví 1 000,-
- Výstavba inženýrských sítí (plynofikace) 193 300,-
- komunální služby územní rozvoj 28 012,-
- územní plánování 50 000,-
- sběr, svoz likvidace odpadů 96 000,-
- péče o vzhled obce a veřejné zeleně 6 000,-
- požární ochrana (oprava zbrojnice) 54 000,-
- místní zastupitelské orgány 70 000,-
- činnost místní samosprávy 290 000,-


výdaje celkem 1 972 912,-


Výzva

Při kontrole pozemku v katastrálním území Desná bylo zjištěno že několik případů pozemků (nebo jejich části) ve vlastnictví obce Desná dlouhodobě užívají soukromé fyzické osoby. Jedná se o pozemky, které jsou bezprostředně připojeny k soukromým pozemkům dlouhou dobu, aniž by to jejich současní majitelé tušili. Jedná se o malé parcely nebo jen jejich části, které jsou často zaploceny jako části zahrad u rodinných domů (bývalé vjezdy k chalupám, stežníky apod.).

Tento stav je v rozporu s právními předpisy a není v souladu ani s evidencí Katastrálního úřadu.

Řešením těchto situací je zaměření rodinných domků na náklady majitelů a odkoupení užívaných obecních pozemků vlastníky nemovitostí.


Máte provedenou kolaudaci plynofikace ve svých rodinných domcích?

Stavební úřad MÚ Litomyšl upozorňuje občany, kterým bylo vydáno stavební povolení na plynofikaci RD, že v mnoha případech nepožádali o kolaudaci stavby. Jsou povinni o toto požádat, aby se vyhnuli případným nemilým dopadům při zjištění, že užívají stavbu bez kolaudace. Tiskopisy na vydání kolaudačního rozhodnutí jsou k dispozici na OÚ Desná.


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V sobotu dne 12.4.2003 bude proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kam lze nakládat: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory a jim podobná zařízení, počítače, starý nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramiku, pneumatiky, plastové předměty, hračky, matrace, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a léky, monočlánky, asfaltové lepenky, nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, zářivky a výbojky a všechno ostatní, co doma překáží a všechno to, co s myšlenkou „to se bude někdy hodit“ taktéž skladujete.

Do těchto sběrů nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, dřevní hmota, eternit.

Upozorňujeme občany na změnu systému svozu:

Každý občan „svůj sběr“ doprovodí až ve stanovený den a hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká příjezdu vozidla Ekusu a sběr si naloží. Nikde nesmí být odevzdán sběr „bez majitele“, který má povinnost naložení svého odpadu!

Seznam stanovišť a časový rozpis:

- stanoviště č.1- mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 8,00hod - 8,30hod
- stanoviště č.2 - u kříže (v centru obce) 8,30hod - 9,00hod
- stanoviště č.3 - točna (horní Desná) 9,00hod - 9,30hod
- stanoviště č.4 - za Černým mlýnem (plácek na svoz popelnic) 9,30hod - 10,00hod
- stanoviště č.5 - u lípy (pod Motyčák) 10,00hod - 10,30hod
- stanoviště č.6 - za mostem v Cikově (stanoviště Pod skálou) 10,30hod - 11,00hod


Jste připraveni na boj se slimáky?

Upozorňujeme občany, že je možno na obecním úřadě zakoupit granule na hubení slimáků. Balení 30 dkg za 50.- Kč a balení 60 dkg za 100,- Kč


Úklid chodníků

S přicházejícím jarem je třeba uklidit po zimě chodníky. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně v prvním dubnovém týdnu Správa silnic bude provádět v naší obci úklid krajnic, prosíme Vás o smetení nepořádku z chodníků na silnici ( ke kraji), aby úklidový vůz mohl vše sebrat. Děkujeme


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili svá jubilea:

Věra Dvořáková 50 let

Růžena Nováková 60 let

Emílie Severová 60 let

Zdeněk Beneš 65 let

Ludmila Kopecká 70 let

Stanislav Dvořák 70 let

Marta Hofmanová 75 let

Marie Vimrová 75 let

Karel Žďára 75 let


Všem srdečně blahopřejeme


Co nám přinesl nový rok v mateřské škole:

Pro děti je začátek roku předznamenám očekáváním zápisu do 1. třídy. Některé děti se na tento den těší, některé ho očekávají trochu s obavami. Proto také před samotným zápisem navštěvujeme „prvňáčky“ v Základní škole v Dolním Újezdě. Děti si prohlédnou školu a seznámí se s tím, co se jejich bývalí kamarádi ze školky už naučili. Děti se však na vstup do školy nepřipravují pouze před zápisem, ale po celou dobu, kdy mateřskou školu navštěvují. A i když si děti zatím „na školu“ jen hrají, berou to docela vážně. Procvičují si drobné svalstvo ruky při výtvarných a pracovních činnostech. Přípravou na psaní jsou také jednoduchá grafomotorická cvičení, kdy děti ve spojení s říkadly napodobují kroužky, kopečky, vlnky a smyčky. Děti se učí poznávat pomocí her a obrázků první hlásku ve slově, rozdělovat slova na slabiky, procvičují si neohebné jazýčky. Jsou také vedeny k samostatnému jednání a rozhodování, protože získání sebedůvěry a samostatnosti je pro přechod dětí do školy také velmi důležité.

Pro všechny školy znamenal začátek roku vstup do právní subjektivity. Byly zrušeny okresní úřady, referáty školství, které byly zaměstnavatelem pracovníků škol. To znamená že školy nyní vystupují a jednají ve všech právních vztazích a nesou za ně zodpovědnost. Výjimkou nejsou ani malé „školičky “ jako je ta naše. I pro nás to znamená řadu nových smluv, dokumentů, účtů a faktur. Všichni jsme do poslední chvíle doufali, že alespoň malé školky zůstanou organizačními složkami obcí, jako tomu bylo do konce roku 2002. Ale zákon je zákon a ten platí bez výjimky pro všechny. Pro velké školy je samostatné rozhodování a nakládání rozpočtem výhodou, protože je opravdu „o čem“ rozhodovat. Pro malé školy a především pro jejich zřizovatele - tedy obce přináší právní subjektivita další nárůst výdajů a zatížení rozpočtu obce. Je třeba zajistit zpracování mezd pro zaměstnance školy, vedení účetnictví školy, škola jako zaměstnavatel odpovídá za dodržování všech vyhlášek a nařízení v oblasti hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, je třeba uzavřít pojištění atd. Ředitelky navštěvují semináře, shánějí informace, protože by najednou měly být odborníky v mnoha oblastech.

Snad nám dětské úsměvy a radost z dosažených úspěchů vynahradí čas strávený běháním po úřadech a vyplňováním dalších a dalších tabulek a formulářů.

Nenecháme si určitě vzít chuť do práce s dětmi, chceme jim i nadále předávat to nejlepší, co umíme.
A teď už: Těšme se z nastávajícího jara!

ředitelka školky Eva Kabrhelová


Zápis dětí do mateřské školy se bude konat od 31.3. do 11.4. 2003 denně ( mimo středy) v době od 8,00 – 10,00 hodin.


Informace stavební komise obce

Zákon č.50/1976 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění svěřuje obcím, které nejsou stavebním úřadem, některé základní působnosti a zároveň umožňuje přenést na obec vymezenou část pravomocí stavebního úřadu. Do kompetence stavební komise obce je povolování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a to na základě ohlášení.

Skupiny:

A- Drobné stavby

1) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě pro bydlení, občanského vybavení, pro výrobu a skladování, pro individuální rekreaci apod.) a to:

a)stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, v předchozí právní úpravě byly jako příklady takových staveb uvedeny kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení, popř. též stavby, jejich součástí je provozní, výrobní nebo technické zařízení, k nimž můžeme i dnes při posuzování učiněného ohlášení v pracovní fázi přihlédnout.

b) podzemní stavby, pokud zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m .

2) Za drobné stavby se považují též (to znamená že u těchto staveb nemusí být splněn požadavek, aby plnili doplňkovou funkci ke stavbě hlavní)

a) stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná ploch nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, také zde jako určité vodítko můžeme použít příklady uvedené dříve přenosné jednoduché přístřešky, krmelce, krmné linky, oborohy, posedy, svážnice, sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva,

b) oplocení, platí i pro dosud nezastavěný pozemek,

c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,

d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.

3) Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. To znamená, že drobnými stavbami nejsou (a nepatří do působností obcí, které nejsou stavebními úřady) např. septiky nebo studny.

Drobnou stavbou však může být i taková stavba, jejíž součástí je provozní, výrobní nebo technické zařízení (dříve provozovna)

Při posuzování drobných staveb není rozhodné, zda jejich stavebníky jsou fyzické nebo právnické osoby

B- Stavební úpravy

Které splňují tři podmínky:

nezmění se vzhled stavby

nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby

nemění se způsob užívání stavby

C- Udržovací práce

Jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí. Ohlášení se však požaduje u všech udržovacích prací na stavbě, která je kulturní památkou. Jiné (ostatní) udržovací práce nevyžadují ani povolení ani ohlášení.

Stavby a práce, které nelze zařadit do žádné z uvedených skupin, lze provádět jen na základě stavebního povolení (vydává stavební úřad v Litomyšli).

Případní zájemci o provádění drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací si na obecním úřadě vyzvednou tiskopis. Po vyplnění všech údajů bude Vaše žádost posouzena. Pokud budou všechny údaje na tiskopise řádně a správně vyplněny a bude splňovat výše uvedené podmínky (body A,B,C stavebního zákona) obec Vaši žádosti vyhoví.

za stavební komisi Jiří Jílek


Myslivecké sdružení žádá a informuje

Vážení spoluobčané

S příchodem jara, kdy teplé a slunečné počasí Vás bude lákat k vycházkám do přírody s Vašimi pejsky, chtěli bychom Vás požádat o dodržování několika málo zásad, kterými byste se měli na vycházkách řídit. V jarních měsících je zvěř po zimních měsících značně zesláblá a potřebuje co nejvíc klidu. Zároveň také už některé druhy přivádějí na svět nové potomstvo. Proto voďte Vašeho pejska na vodítku a nenechte ho volně pobíhat po honitbě. To platí i pro majitele psů a koček, kteří je nechávají stále volně pobíhat po vesnici. Tato zvířata pak v nočních hodinách zacházejí do honitby, kde působí značné škody na mláďatech a zesláblé zvěři. Abychom předešli velice nepříjemným situacím, informujeme Vás, že podle nového zákona o Myslivosti číslo 449, ze dne 27.11.2001 může být takové zvíře, které se pohybuje 200 m od posledního obytného stavení bez vlivu svého pána podle § 14, odst. e, odstřeleno.

Věříme, že tuto výzvu vezmete všichni laskavě na vědomí a k takové krajní situaci nebude muset nikdy dojít.

myslivecká stráž


Tříkrálová sbírka

Čtvrtého ledna opět vesnicí procházeli tři králové, aby vyprosili pro práci Charity nějaké příspěvky. Celá akce má veliký humanitární dosah uvnitř země i při mezinárodní pomoci. Od velkých projektů jako jsou stacionáře, hospice, domovy pro děti a matky v nouzi, domovy napůl cesty a podobně, pak i menší jako nákup rehabilitačních pomůcek a pomoc sociálně slabým občanům až po nejrozšířenější pečovatelskou službu, která slouží v nejširší míře starým a jinak potřebným lidem. Organizace Charita je svým statutem zaměřena na pomoc, ale nemá vlastní příjmy z výroby, ani jiné. Je závislá jen na solidaritě nás všech. Dle uveřejněných výsledků bylo letos v republice darováno na tento účel 42 700 000 Kč, to je o pět milionů více než loni. Výsledek snažení koledníků a ochoty obyvatel byl na Desné 12 531 darovaných korun, z části mladočovské farnosti spadající k Dolnímu Újezdu 42 057 Kč a celkově za Dolní

Újezd a přilehlé obce 139 153 Kč. Přibližně polovina z této částky bude k dispozici místní charitě.

Jistě vás bude zajímat několik drobností z činnosti místního střediska v Dolním Újezdě. Je jistě náročné pečovat o starého člověka ve vlastní rodině v době, kdy je již závislý na péči jiných, zejména, jestliže rodina většinou odejde do zaměstnání. Pak je velkou pomocí, když alespoň jednou za den přijde někdo ochotný a takovému člověku donese teplé jídlo, obslouží jej hygienicky, případně i zdravotně. Jenže tito lidé žijí doma a tedy jsou daleko od sebe a služba, která toto zajišťuje, je proto stále na kolech. Z toho vidíme, kde se berou náklady. Za minulý rok pečovatelky odvedly více jak 3 900 pečovatelských a přes 1 000 ošetřovatelských návštěv.

Naprostá většina klientů si toto vše uvědomuje a je vděčná za snahu a péči, kterou jim ošetřovatelky věnují. Nicméně stávají se i jiné, snad ojedinělé, případy. Donášky a nějaké zařizování vůbec nepatří do náplně jejích práce, to je věc rodiny. Když toto udělají, je to jen proto, že se snaží vyhovět osobně a lidsky. V jedné ze sousedních obcí byl nemohoucí pán, kterému z dobroty ošetřovatelka nějaký čas donášela i nákup. Bral to jako samozřejmost, ani nepoděkoval (takový on byl) a jednou se rozlítil, vyhuboval ji do neschopných a jiných jen proto, že přinesla z obchodu něco maličko jiného, než chtěl. Nebo jiný příklad. Pečovatelku někdo požádal, aby mu donesla léky z lékárny. Jenže předepsané léky se musely ještě doplatit a o tom dotyčný už nechtěl slyšet. Ošetřovatelka sice pomohla, ale zaplatila ze svého. Možná by mohly vypravovat i jiné příběhy, když jsem se ptal zda to tak bylo, paní mávla rukou a řekla „Snažíme se jak to jde“

Sluší se zde poděkovat každému, kdo je ochotný věnovat se službě pro druhé i každému z Vás, kdo jste pomohli finančně.

Stanislav Tomšíček


Za co být vděčný

- za partnera, který každou noc pokrčí pokrývky, protože ho mám a není jinde s někým jiným

- za nepořádek, který uklízím po včerejší oslavě, protože to znamená, že jsem obklopen přáteli

-za kopu prádla na žehlení, protože to znamená, že mám partnera, spoustu dětí a máme co na sebe

- za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými, protože to znamená, že jsem štědrý

- za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to znamená, že jsem ještě pořád na živu

www.rodina.cz


Poděkování

Plesová sezona pro letošní rok již dávno odezněla, přesto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě hasičského plesu a dětskému karnevalu, sponzorům za jejich dary do tomboly, občanům za zakoupené vstupenky, ale hlavně těm, kteří nás podpořili svou účastí a díky nim se obě akce vydařily. Děkujeme

Zimní a jarní příprava našeho družstva hasičů bude poprvé prověřena na halovém mistrovství ČR v přeboru jednotlivců 26.4. 2003 v Jablonci nad Nisou, dále by měla následovat okrsková soutěž, nově vzniklá okresní liga v PS okresu Svitavy v Širokém Dole, Ostravské stovkování. Držme jim pěsti.

Snad se konečně dočkáme opravdového jara a i mladí hasiči začnou s přípravou na okresní soutěž v požárním sportu. Naše setkání začnou středou 2. 4. 2003 v 16,00 hod

na hřišti. Rádi mezi sebou uvítáme i nové zájemce o hasičský sport.

A. Šimková


Informace z mikroregionu „ Litomyšlsko- Desinka“

Setkání seniorů

16. března se uskutečnilo setkání senioru mikroregionu Na skalce v Lubné. Doufáme, že všichni zúčastnění byli spokojeni a že na toto nedělní odpoledne strávené s dudáky ze Strakonic budou vzpomínat.

Mikroregion a děti

23. května 2003 bude uspořádán pro děti „ den soutěží dětí mikroregionu“. Hostitelem letošního ročníku je obec Poříčí. Pětičlenná smíšená družstva ve dvou kategoriích budou soutěžit ve znalostech z ekologie, historie mikroregionu, dále pro ně bude připraven branný závod, který prověří sportovní zdatnost a um našich ratolestí.

Navštívili jste už Toulovcovu rozhlednu ?

Jestliže ne, můžete takto učinit v těchto návštěvních hodinách:

leden - duben září – prosinec sobota neděle 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00

květen – červen sobota neděle 10,00 – 12,00 13,00 – 17,00

červenec – srpen denně 9,00 - 12,00 13,00 – 17,00

Budete se nacházet ve výšce 15,6m, vstupné děti do 6. let 5,- Kč, ostatní 10,- Kč


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. březnu 2003. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.