Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 6, ročník 2


Svěcení kříže a soch při pouti

Každý člověk a taky každá obec mají svoje zakotvení v minulosti. Připomínají nám to staré stromy, staré stavby, stavby kultovní, válečné památníky, rodinné tradice a mnoho dalšího. V minulosti je nejen jakási jistota, ale i odpovědnost pro nás i naše následníky. V roce 1889 zde byl postavený kříž, za který se zaručila celá obec. Uvádím plné znění tohoto slibu z farní mladočovské kroniky.
Prohlášení.
Nížepsaní zástupcové obce Desné zavazujeme se tímto, že místo, jenž jest obecním pozemkem a na němž zbožní dobrodincové obce Desné nový kamenný kříž s obrazem Ukřižovaného na místo dřívějšího dřevěného kříže k veřejnému uctění postaviti dali, na všecky budoucí časy k témuž účelu věnujeme. Zavazujeme se též, že po všechna budoucí léta tento nový sv. kříž v dobrém stavu nákladem zdejšího obecního důchodu, aneb příspěvky zbožných dobrodinců vždy udržovat budeme.
V Desné 22. září 1889
Podepsaní: Václav Severa, starosta; Josef Dvořák, rádní; František Flídr, výbor; Jan Kopecký, výbor; Josef Holec, výbor.
Svěcení kříže se událo 3. listopadu 1889 za pěkného počasí.

Tento kříž prošel v loňském roce opravou nákladem obce a provedl ji Petr Šmejc z Litomyšle za 18 165 Kč, cena opravy byla fakticky mnohem vyšší, protože se mimo to budoval nový betonový základ a další.
Renovací též prošly sochy P. Ježíše a P. Marie, které jsou součástí interiéru kaple. Socha Srdce P. Marie byla zakoupena od firmy Tengler v Praze v roce 1925, aby byla protějškem ke starší soše Srdce P. Ježíše. Obě byly po mnoho let umístěny v kapli v Poříčí a tam byly velkou vlhkostí poškozeny. Od sedmdesátých let jsou součástí naší kaple. Opravu provedl řezbář pan Rejman z Vysokého Mýta. Oprava je zčásti hrazena i z darů našich občanů, kteří přispěli částkou přes 10 000 Kč.
Zveme vás na slavnostní poutní bohoslužbu v neděli 29. června v 1030, při které budou obě sochy i kříž znovu posvěceny.

Stanislav Tomšíček


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na veřejných zasedáních ze dne 3.4. a 24.4.2003 mimo jiné schválilo:

- koupi nemovitosti čp. 40 s přilehlými pozemky za dohodnutou cenu se spotřebním družstvem Jednota Svitavy ve výši 430 000,- Kč
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Desná za rok 2002
- bezúplatný převod čerpací stanice v Cikově na obec Horní Újezd
- bezúplatný převod pozemku 136/ 8 od sdružení Fialová voda na obec Desnou
- přihlášku do soutěže Vesnice roku 2003
- sepsání nájemní smlouvy s p. Danielou Šimákovou o pronájmu budovy bývalé Jednoty
- nákup zařízení prodejny (chladicí zařízení, regály, koše) a výměna stávající baterie za bezdotykovou dle požadavku OHS

Výsledky hlasování o přistoupení naší republiky k Evropské unii
V naší obci z celkového počtu 249 oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu, bylo odevzdáno 166 platných hlasů, tj. 66,6% voličů. Počet hlasů ANO - 149 Počet hlasů NE - 17

Problémy obecních cest

Jak jste si již všichni všimli, konečně budou zaceleny poslední jizvy po plynofikaci v naší vesnici. Konečně cesty pod stráněmi budou zase v pořádku. Ale až nyní se ukázaly velké problémy, které zpomalily celé asfaltování. Je to hlavně světlost a průjezdnost obecních cest. Tu a tam se udělá nová podezdívka či plot a nikdo nepřemýšlí, zda po hranici příslušné parcely. Vždyť 20 cm není žádná míra a náhle jsme u toho: technika má problémy a neprojede.
Takto do budoucna nemůžeme pokračovat, protože by se mohlo stát, že po letech při dalších opravách by se musela veškerá hmota vozit jen na kolečkách a uplácávat lopatou.
Dalším problémem, hlavně u rekreačních chalup, jsou neudržované ploty. Parcely kolem nemovitostí se jakž takž posečou, ale že plotem prorůstají křoviny do obecní cesty, to nám přece nevadí. Týká se to i přesahujících větví ovocných stromů. Proto oslovuji Vás všechny, kterých se to týká, abyste v době vegetačního klidu dbali o své pozemky ve větší míře.

Hana Flídrová, starostka obce


Nemocnice v Litomyšli upozorňuje na změnu provozu těchto oddělení od 1. 7. do 30.9 2003

Chirurgie:

ambulance - 7,00-15,00
     15,00-7,00 zajištěna lékařská služba
operativa - akutní operační stavy a závažné stavy (havárie…) RLP (rychlá lékařská pomoc) přímo z místa vzniku na chirurgické oddělení ve Svitavách.

Ortopedie:

ambulance - 7,00-16,00
     16,00-7,00 zajištěna lékařská služba
operativa - akutní operační stavy a závažné stavy (havárie…) RLP přímo z místa vzniku na chirurgické oddělení ve Svitavách

Oční:
ambulance - odborné 7,00-15,00
všeobecná 7,00-15,00
     15,00-22,00 zajištěna lékařská služba
     22,00-7,00 příslužba - lékař na telefonu pro akutní stavy
operativa - akutní operační léčba event. oční hospitalizace - oční odd. v Pardubicích

Gyn-por:
ambulance - 7,00-15,00
     15,00-20,00 zajištěna lékařská služba vyjma sobot a neděl
noční pohotovost - gyn. amb. SY
operativa - porody a akutní gyn. stavy budou prováděny na gyn-por odd. ve SY.

V době od 1.7. do 20.7. budou kompletně uzavřena chirurgické, ortopedické, oční a gyn-por lůžková oddělení.
Pro chir. a ort. - následná léčba na bývalých sociálních lůžkách a části ošetřovatelských lůžkách nad kožním oddělením.
Od 21.7. do 30.9. omezený provoz monobloku:
gyn-por : rizikové těhotenství, drobné zákroky, neoperační diagnózy
chir., ort., oční: následná léčba
Po dobu uzavření centrální sterilizace, bude uzavřeno ARO.
24.6. 2003 po skončení plánovaného operačního programu přebírá akutní operační stavy nemocnice Svitavy.


Zásady nakládání s domovním odpadem.

Třídění odpadů je cesta k tomu, aby se zbytečně nezvyšovaly náklady a zároveň s tím i ceny za likvidaci domovního odpadu.Proto je v našem vlastním zájmu ukládat odpad podle druhu do patřičných kontejnerů a nádob.
Podle pokynů svozové firmy, do žlutých kontejnerů plast patří igelitové a mikrotenové pytlíky a igelitové tašky, igelitové fólie, plastové lahve a lahvičky všech druhů (od limonád, čistících a pracích prostředků, octa, sirupů a pod.) bez kovových uzávěrů, trubičky a lišty z plastů, vnitřky z bonboniér, obaly od propisovaček, fixy, igelitové obaly knih a sešitů, pláštěnky, punčochy-silonky, kelímky od jogurtů a pomazánek apod. Lahve od limonád je nutno sešlápnout a ostatní plasty uložit tak,aby zabraly co nejmenší prostor v kontejneru.
Do zelených kontejnerů patří pouze sklo, ne však sklenice se starými zavařeninami, masem apod.
Nebezpečný velkoobjemový odpad se sváží 2x ročně. Letošním rokem počínaje je přejímán pouze na svozové vozidlo.
Popelnice je nádoba na zbytkový komunální odpad. Nepatří do ní sklo, plasty, železo, nebezpečné odpady, stavební materiál (cihly, beton, omítka), tráva, dřevní hmota, zemina a kamení.

Ing. Jaroslav Kopecký


Žádáme chataře a chalupáře, aby si u svých domků zřídili poštovní schránky, abychom vám mohli doručit Deseňáček nepoškozený počasím, než přijedete.

Děkujeme všem spoluobčanům za jarní úklid chodníků i celé obce.


Zasloužilý desenský hasič

Nejvyšší možné svazové vyznamenání "Zasloužilý hasič" obdržel dne 25. dubna 2003 pan Oldřich Kladivo.
Slavnostní předávání vyznamenání proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi za účasti nejvyšších hasičských představitelů a rodinných příslušníků.
Pan Oldřich Kladivo mezi hasiče přišel v roce 1958 a od roku 1963, tedy plných 40 let, zastává nepřetržitě funkci strojníka. Svojí činností u hasičů navázal na činnost svého otce, který byl zakládajícím členem sboru v Desné. Byl organizátorem přístavby zbrojnice, několik let byl v obci členem obecního zastupitelstva, kde úspěšně prosazoval zájmy hasičů .
Pan Oldřich Kladivo je nesmírně skromný člověk a hasičině věnuje všechny své síly včetně pomoci celé obci na veřejně prospěšných pracích..Za záslužnou činnost v minulosti obdržel celou řadu vyznamenání, ke kterým patří nyní i titul "Zasloužilý hasič".
I my všichni známe pana Oldřicha Kladivu tak, jak bylo řečeno na slavnostním předávání a myslím, že za všechny desenské spoluobčany mohu znovu ještě jednou blahopřát.

za SDH Desná starosta Ladislav Dvořák


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili svá jubilea:

Miroslav Kysilka 55 let
Ladislav Dvořák 55 let
Jan Kulhavý 60 let
Bohuslav Kysilka 60 let
Pavel Šplíchal 65 let
Anna Dvořáková 75 let
Marie Kubínová 81 let
Ladislav Renza 85 let

Sňatky:
Martin Řehůřek a Miluše Točíková Litomyšl

Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí:
Stanislav Dvořák
Marie Severová


Ohlédnutí za odcházejícím školním rokem v mateřské škole

Školní rok se nezadržitelně přiblížil ke konci. Nastal čas, kdy se ohlížíme zpět, abychom se zeptali, co se nám podařilo a co naopak jsme zůstali tomu letošnímu roku dlužni.
Za celý školní rok získají děti mnoho společných zážitků, nových poznatků a zkušeností. I ti nejmenší se naučí v kolektivu vzájemně vnímat, domluvit se, podělit se o hračky, pomoci druhému, poradit si v různých situacích, zeptat se, když něco neví, ozvat se když s něčím nesouhlasí. Osvojí si hodnoty, na kterých člověk staví celý život.
To vše vystihují slova Roberta Fulghuma v knize "Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce":

· O všechno se rozděl
· Hraj fér
· Nikoho nebij
· Vracej věci tam, kde jsi je našel
· Uklízej po sobě
· Neber si nic, co ti nepatří
· Když někomu ublížíš, řekni promiň
· Před jídlem si umyj ruce
· Splachuj
· Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře
· Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej, a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj
· Každý den odpoledne si zdřímni
· Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě
· Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví
· Zlaté rybičky, křečci a myšky a dokonce i to semínko v kelímku - všichni umřou, my také
· A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE !!

Všechno, co potřebujeme znát, tam někde je, slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život. Vyberte si kterékoliv z těchto pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a vztáhněte si na to svůj život v rodině nebo v práci, na svou vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to. A představte si oč by byl svět lepší, kdybychom si všichni - na celém světě - každý den ve tři odpoledne dali koláčky a mléko a pak si lehli a zdřímli s polštářkem pod hlavou. A stále platí (bez ohledu na to kolik vám je let), že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě s ostatními.
Červen je v naší mateřské škole měsíc radostný, plný her, akcí a výletů, na druhé straně ale nastává čas loučení s předškoláky. Děti ještě netuší, že stojí na počátku nové životní etapy, která bude klást vyšší nároky na jejich samostatnost a soběstačnost.
Počátek nového školního roku je v této chvíli ještě vzdálený a čas voní létem a prázdninami.

Eva Kabrhelová


Desenské děti a Mikroregion

Už třetí ročník soutěže pro děti uspořádali starostové Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka. Tentokrát se role hostitele ujala obec Poříčí a 23. května přivítala děti ze všech obcí sdružených v tomto společenství. Desnou reprezentovali ve starší kategorii: Adéla Kabrhelová, Eva Nádvorníková, Vojtěch Čermák, David Flach a Jaroslav Šimek. Za mladší žáky soutěžili: Jaroslav Kladiva, Tomáš Chadima, Aneta Nádvorníková, Alena Stráníková a Jan Nádvorník. Děti, jako už tradičně, prokazovaly znalost historie našeho regionu, novinkou byl orientační závod. I když Desná neobsadila přední místa, dětem se snad soutěžní disciplíny líbily. K dobré náladě přispělo vydařené počasí a chutné občerstvení.

Pavlína Leischnerová


Obchod se smíšeným zbožím Daniely Šimákové Vás zve k nákupům v těchto hodinách:

PONDĚLÍ 7,30 - 11,00 15,00 - 17,00
ÚTERÝ 7,30 - 11,00 15,00 - 17,00
STŘEDA 7,30 - 11,00  
ČTVRTEK 7,30 - 11,00 15,00 - 17,00
PÁTEK 7,30 - 11,00 15,00 - 17,00
SOBOTA 9,00 - 11,00  

telefon 605 730 495


KADEŘNICTVÍ V BUDOVĚ OÚ

p. Kerhartová se těší na Vaši návštěvu
úterý, středa, čtvrtek, pátek: 11,30 - 16,30
upozorňujeme pro případné objednávky,
že platí pouze toto telefonické číslo
736 431 987


Milí Deseňáci, příznivci cestování dovolujeme si vás všechny pozvat do nově otevřené cestovní agentury Franklin Travel na Desné - Hraničkách.

Sami dobře víte, jak běhání po cestovních kancelářích při výběru vhodného a cenově dostupného zájezdu často změní cestování samotné. Proto bychom Vám rádi ušetřili Váš čas a nabídli možnost zakoupení zájezdu přímo v naší vesničce.
Najdete u nás zájezdy poznávací (jednodenní, vícedenní), pobytově poznávací a to nejen po Evropě, ale i Americe, Africe, Asii, Austrálii či Anktartidě. Vybrat si můžete ze všech typu ubytování i dopravy. Pro milovníky krás naší vlasti a Slovenska máme připravenou širokou nabídku ubytování ve všech koutech České republiky i Slovenska.
Na své si přijdou i příznivci cykloturistiky, vysokohorské turistiky a raftingu. Ženám nabízíme zájezdy spojené se cvičením aerobiku, dětem výlety do Legolandu a Disneylandu. Na naší vývěsce se budeme snažit Vás informovat o zájezdech na poslední chvíli. Doufám, že si každý vybere z naší nabídky a budete spokojeni s našimi službami.
Na této adrese je možno zakoupit i dárkové předměty Dudychovy keramiky .

Otevřeno pondělí - pátek 16-18 hod, sobota 9-12 hod, návštěva možná i po domluvě na telefonu 461 631 285 či 736 160 850.
Těší se na Vás Božena a Mgr. Jaroslav Kopecký ml. Desná 73


Kde se nachází toto zajímavé zákoutí?

Nachází se na desenském katastru, nevedou k němu žádné směrovky, je umístěn pěkně v ústraní a je funkční k použití.
Možná, že jste už někteří při procházkách Desnou na toto místo narazili, ostatní se třeba budete lépe rozhlížet kolem sebe. A kde skutečně je Vám prozradíme v příštím čísle Deseňáčku.


Ohlédnutí do historie
Kamenný křížek na Hraničkách

občan Frant. Hurych, Desná
Vyšlo v Trstěnické stezce v r. 1924 -25

Jsou po našich horských vesnicích tu a tam staré památky, jako kamenné křížky, sloupky s obrázkem svatých, s nápisy dávno nečitelnými, i bez nich, na kterých zub času pracuje nepřetržitě, některé z nich již dávno zmizely. Jenom zkazky se o nich udržují. Kráčejí kolem nich celá pokolení a nevědí - zvláště nynější mládež, co taková stará památka znamená.
A přece každý takový sloup, obraz nebo křížek bývá většinou památkou tragické smrti člověka.
Chci pověděti historii jednoho takového památníku - kamenného křížku, který stojí na Hraničkách (obec Horní Újezd) u cesty za humny, asi padesát kroků od stavení čísla 6.
Dříve křížek stál o samotě u cesty na pastvině. Nynější majitel pozemku Jaroslav Kopecký onu pastvinu plotem přihradil k zahradě tak, že onen křížek stojí nyní u samotného plotu. Nápis na něm jest doposud znáti. Ale již ho nemožno přečísti, zvláště když je psán starým kurentem. Jen dole letopočet ještě trochu je čitelný.
Bylo to v roce asi 1750. Tehdy ještě silnice od Budislavě k Litomyšli nebylo. Jezdilo se od Desné po Hraničkách k Dolnímu Újezdu a k Litomyšli okolo humen, kde ten křížek právě stojí. Bylo to za oněch starých zlatých časů, kdy ve vesnicích nebylo ještě úpisů a kdy půjčovali si peníze druh druhu, často aby o tom žádný druhý nevěděl, jen rukou dáním.
Tak v Kamenných Sedlištích šenkýř J. Král měl vypůjčený peníze od svého souseda ( jméno jsem zapoměl ), snad asi 300 zl. šajnů, částku to na ty doby dosti značnou, beze všech úpisů. Před svou smrtí řekl své ženě, že má u šenkýře Krále ty peníze. Soused zemřel a když vdova chtěla peníze, Král ji vše popřel. Úpisu neměla, peníze odpustit nemohla a nechtěla. Dostala se tedy rozepře před vrchnostenský soud v zámku v Litomyšli.
Tenkrát byly cesty špatné. Chodilo se nejvíce pěšky a kdo měl koně, jezdil většinou na koni. Jel tedy také na koni k soudu na zámek v Litomyšli šenkýř Král.
Poněvadž vdova úpisu neměla, nemohli Krále přiměti, aby vdově vrátil ony peníze. Došlo na přísahu. V ten čas bylo obyčejem, že takovou při obžalovaný odpřísáhl " na hodinu ". Král beze všeho odpřisáhl a bylo po soudu. Jel domů plným tryskem, snad radostí, snad výčitkou svědomí hnán.
A právě jak jel plným tryskem ke Hraničkám, kůň se něčeho lekl, vyhodil, Královi se přetrhl řemen pod sedlem a on spadl s koně, hlavou narazil na špičatý kámen a zůstal bez sebe ležeti. Kůň se ještě více polekal, příběhl ke stráni a jak byl rozletěn, udělal po srázném kopci pár přemetů a zůstal s rozbitými údy ležeti v řece u chalupy číslo 7.
Tehdejší mlynář Václav Kysilka, (nyní mlýn čp. 8. p Aloise Melši), stál právě na vantrokách. Tu vidí koně bez jezdce dělati přemety po skále dolů. Hned se domyslil, že se stalo asi nějaké neštěstí. Běžel s chalupníkem Švihlem z čís. 7 na kopec a hle! - několik lidí již křísí šenkýře Krále.
Přivedli ho ještě k sobě. A tu vyznal před lidmi a mlynářem Václavem Kysilkou, který byl toho času konšelem, že křivě přísahal a že skutečně je dlužen vdově ony peníze. Přikázal, aby byly peníze z jeho majetku nahrazeny a za chvíli zemřel.
Vrchnost nařídila, aby na památku byl dán na to místo kamenný křížek s nápisem: " Zde na tomto místě se zabil pádem s koně křivopřísežník Král l. p. 1750 ".
Tuto historii jsem slyšel vypravovati od babičky Krejsovy na Hraničkách z čís. 5 i to, že jejich dědeček zabitého šenkýře Krále odvezl na Kamenné Sedliště. A ještě říkala, že právě uplynula hodina od soudu, když se zabil.


Požární sport mladých hasičů

S otevřením jara jsme se dali do nacvičování, abychom byli co nejlépe připraveni na dvoudenní soutěž, která se letos konala 30.-31.5 v Sádku u Poličky. Pro letošní rok jsme se museli vybavit stany. Novými dresy nás vyparádila firma Taurus Trans, za což velmi děkujeme. Za letního počasí jsme, díky každoroční ochotě Vladimíra Lipavského, mohli Ávií v pátek ráno vyrazit do boje. Po strastiplném stavění stanů přišel slavnostní nástup a hned se šlo soutěžit První den se závodilo ve štafetě CTIF, běhu dvojic a útoku CTIF a naše konečná pozice byla kolem 5.-7. místa. Večer jsme všichni příjemně zchladli, zhlédli ukázku hasičské techniky (např. rozřezání auta), vyřádili se v turnaji vybíjené s hasiči z Čisté a druhý den bojovali ve štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Pozice starších dětí se otřásla nepovedenými štafetami, ale i přesto na nás zbylo 8. místo z 20 družstev. Mladší družstvo získalo 7. příčku z 15. družstev. S dobrým pocitem, že jsme se udrželi v první polovině hodnocení, jsme celí utrmácení teplem rádi jeli k domovu.
Další měření sil pro naše mladé hasiče nastalo 21. června na Poličském poháru. Soutěžilo se v požárním útoku, v běhu jednotlivců na 60 m a ti nejmenší (do 8.let) závodili v běhu s připojením hadice a proudnice na hydrant, opětovném odpojení a smotáním hadice " o Cenu dráčka Doda". Z našich starších jednotlivců nejvíce zazářila na 1. místě Zuzana Šimková s časem 15,11s, na pěkném 9. místě skončila i Adéla Kabrhelová a z kluků Jan Vejrych, byl 24. a David Flach 31. v konkurenci 70 běžců. V mladší kategorii jednotlivců nejlepší, a to 18. místo vybojovala Alenka Stráníková, Anička Šimková místo 43. a Štěpánka Vejrychová byla 50. z cca 90 soutěžících. Pohár, diplom a velké auto si přivezl Michal Háp za 1. místo v přeboru jednotlivců o Cenu dráčka Doda. David Nádvorník obsadil 8. místo a Vladík Lipavský 15. místo z 35 zúčastněných. V zápolení požárních útoků byli starší Deseňáci na 9. místě ze 17. družstev a mladší obsadili 6. příčku z 18. zúčastněných kolektivů. Uznání patří organizátorům tohoto poháru, neboť snad každý účastník si odnesl věcnou cenu a dětské tvářičky jen zářily.
Měli jsme též připravený zájezd pro mladé hasiče do hasičského muzea v Přibyslavi a do jihlavské Zoo. Náš úmysl bohužel nevyšel pro nezájem ze strany dětí a jet jen s poloviční účastí se při dnešních cenách skutečně nedá. Snad tedy někdy příště?

Anna Šimková


Jarní sezóna požárního sportu našich soutěžáků

Jelikož začátek jara nebyl nijak příznivý na počasí, a proto nikdo z našich závodníků neměl natrénováno dle svých představ, proto jsme neorganizovali hromadnou účast do Jablonce nad Nisou ve dnech 26.4-27.4 2003. A tak SDH Desnou, a především sami sebe, jeli reprezentovat Jana a Dušan Flídrovi. Jana přivezla krásné 6. místo a Dušan se umístil na 26. příčce z celkového počtu 300 mužů a 150 žen.
Okrsková soutěž se konala 8.5.2003 v Seči Vidlaté, kde vše dopadlo dle předpokladů. Ženy i muži suverénně vyhráli, navíc záloha mužů potvrdila svou výkonnost Desné druhým místem. Přebor jednotlivců byl naší jasnou záležitostí: 1. místa - Kamila a Pavel Šimkovi, 2. místa - Věra Vejrychová a František Šimek ml., 3. místa - Vejrychová Eliška a Rosypal Josef. Útoky a štafety, v našem podání taktéž neměly konkurenci a konečný cca. půl minutový náskok mužů na druhé místo svědčí o všem. Cíle byly splněny a to je důležité. Sestavu staříků, jako jsou Šimek František st., Flídr Josef st., Řehůřek Luboš, Lipavský Vladimír st., Nádvorník Jiří, omladili Dvořák Tomáš, Sígl Lukáš a Flach David.
Český pohár 2003. Trochu jsem pozapomněl připomenout Český pohár. Jedná se o podnik čítající celkem pět samostatných závodů v disciplíně běh na 100m s překážkami. V každém závodě je prvních třicet závodníků v obou kategoriích bodováno. Systém bodování je identický s bodováním světového poháru běhu na lyžích. Ukončení tohoto podniku a vyhlášení výsledků bude provedeno na posledním závodě v Borovanech. Jako první sem patří níže uvedené Ostravské stovkování.
Hasičské stovkování v Ostravě 10.5.2003 - první skutečná zkouška kvalit našich závodníků. Stejně jako loni se tohoto klání účastnilo sedm našich běžců, dvě ženy a pět mužů. Výkony našich byly tak trochu rozporuplné, někteří zazářili, jiní lehce pohasli a někteří se nemohou vyhrabat z mizérie. Opět nezklamala Jana Flídrová a dosáhla 8. příčky a Eliška Vejrychová byla 32. z účasti 62. žen. Aleš Lipavský šlapal na paty Dušanu Flídrovi a jejich umístění bylo se stejným časem 18,26s na 29. příčce, 31. místo obsadil Pavel Šimek a František Šimek s Josefem Rosypalem se umístili v druhé polovině z celkového počtu 119 mužů. Poděkování patří Vladimíru Lipavskému a Českým drahám, že jsme se v pořádku dostali tam i zpět.
Moravský Beroun 21. června 2003 je druhým pokračováním Českého poháru Naše výkony v tento den byly jednou nahoře a jednou dole. Ve stovkách žen si vybrala smůlu Jana Flídrová a skončila na 29. místě, o čtyři místa ji předběhla Kamila Šimková. Ze zúčastněných mužů nezklamal Dušan Flídr s 12. příčkou, dále zabodovali Lipavský Aleš a Šimek František. Mimo hodnocení byla uspořádána hecsoutěž " O nejrychlejší rozdělovač", kde si přední místa rozdělili manželé Flídrovi, a to Jana první místo (ženy mají přednost) a Dušan místo třetí. Poděkování zde patří Tomáši Dvořákovi za dopravu části soutěžícího mančaftu, zbytek odvezl sám bojovník František Šimek.
Okresní kolo hry Plamen dorostu 1. 6. 2003 Sádek u Poličky. Stejně jako loni dorostenci z Kamence a Desné vytvořili společné družstvo a vystupovali pod hlavičkou SDH Kamenec. Desnou v tomto slepenci reprezentovali Aleš Lipavský a Pavel Šimek. Oba svými výkony výrazně přispěli k postupu do krajského kola. V disciplíně 100m s překážkami pak jednoznačně kralovali naši kluci, a to Pavel obhájil loňské prvenství s časem 18,99s, když těsně udržel na zádech Aleše s časem 19,00s.
SDH Desná děkuje obecnímu úřadu v Desné, sponzorům a všem spřízněným duším, kteří pomáhají udržovat požární sport na stále vysoké úrovni a doufáme, že dostatečnou odměnou pro Vás bude naše dobrá reprezentace tohoto regionu a zvýraznění naší maličké obce a sponzorů. Zároveň doufáme, že nás Vaše přízeň neopustí a budeme se těšit na další spolupráci.

Dušan Flídr


Tělovýchovná jednota Horní Újezd
Přípravka - Horní Újezd


Konečné pořadí (podzim - jaro)
1. Svitavy "B" 54 B
2. Horní Újezd 49 B - skóre 67 : 22
3. Janov 20 B
4. Čistá 13 B

Naši nejlepší střelci
Pechanec Josef 15x
Láznický 14x
Pechanec Jan 9x
Fogl 9x
Chadima (Desná) 5x
Motyčka 5x

Z Desné nastoupili:
Chadima Tomáš - Kladivo Jaroslav - Háp Ondřej - Háp Michal - Kladivo Daniel - Nádvorník David

Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci.

Marek Šinkora, trenér


A zase přišlo léto …

a prázdniny a dovolené. Budeme cestovat, vyhřívat se na sluníčku u vody nebo v teplých večerech sedávat na terasách a verandách. Přejeme Vám, abyste si tyto dny vychutnali dle svých představ, nalezli v nich opravdový odpočinek těla i ducha, zhlédli spoustu krásných míst a hlavně se ze všech koutů světa vrátili šťastně domů, neboť stále ještě platí, že všude dobře, doma nejlíp.

přeje redakce Deseňáčku


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. červnu 2003. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký:www.desna.zde.cz