Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 7, ročník 2


Netradiční veselice
aneb Veselé desenské pouťování

Poslední červnová sobota nebyla pro Desnou úplně obyčejná. V předvečer desenské pouti se v hojném počtu sešli Deseňáci na Podháji, aby povzbudili odvážné manželské páry. Ty totiž byli ochotny jít soutěžit do zatím netradičního Desenského pouťování. Organizační výbor připravil pro osm desenských manželských dvojic, někdy legrační, někdy sportovně laděné disciplíny. O tom, že soutěžící, jmenovitě: Eva a Zbyňek Chadimovi, Jarča a Jarda Kladivovi, Lenka a Jarda Kladivovi, Jana a Vlasta Kusí, Alena a Láďa Lipavští, Jana a Jirka Nádvorníkovi, Helena a Pepa Rosypalovi a Dáša a Pepa Vondrovi, mají sportovního ducha, přesvědčili přítomné svým oblečením - fotbalovými dresy. Z Horního Újezda přijali pozvání na přátelské zápolení manželé Mokrejšovi a Hladíkovi.
Aby nikomu nevyschlo v krku a nekručelo v žaludku, točilo se pivo a podávalo se osvědčené opékané prasátko. Během soutěže musely ženy dokázat zručnost při hledání matky na správný šroubek, muži si docela dobře poradili při přišívání trochu neobvyklého knoflíku (byl dřevěný). Rodinná spolupráce byla nutná při věšení a hlavně hledání ponožek. V další disciplíně přesvědčovaly manželky své protějšky o tom, že žízní je umřít nenechají, ale zkuste běhat s nalitou sklenicí piva! Pevnou ruku a jistý krok vyžadovalo přelézání štaflí. Nebylo to jednoduché, protože soutěžící měli v ruce tenisovou pálku a na ní museli udržet míček.
Pro diváky bylo dozajista nejzajímavější poznávání partnera podle nohou. Pro některé zúčastněné ale dost velký oříšek vybrat ty pravé nohy toho svého či své, a tak se stalo, že se u jedné soutěžící sešli i dva zájemci a naopak. Všechno nezapomněl trefně komentovat hlavní moderátor večera Pepa Flídr.
Závěrečné hodnocení ukázalo výrazné kvality a hlavně manželskou souhru Lenky a Jardy Kladivových, kteří v součtu dosáhli nejvyššího počtu bodů. Nikdo ale neodešel s prázdnou, první tři páry získaly navíc jedinečné, zaručeně desenské pouťové koláče, jejíchž přípravě byla věnována patřičná pozornost.
K pohodě přispěla veselá muzika a pěkné počasí, jedlo, pilo a tančilo se ještě dlouho po půlnoci. Děkujeme soutěžícím manželským párům, ochotným deseňačkám za pouťové koláče a v neposlední řadě celému organizačnímu výboru. Budeme si přát, aby se i do příštího zápolení o pouťový koláč našlo na Desné dost lidí ochotných bavit sebe i ostatní.
Fotografie jsou vystaveny ve skřínce u hasičské zbrojnice .

za organizační výbor Pavlína Leischnerová


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních ze dne 25.6. a 28.8.2003 mimo jiné schválilo:
- dodatek ke smlouvě č. 01329921 ze dne 26.4.2000 o poskytnutí finanční podpory mezi státním fondem životního prostředí a Sdružením obcí skupinového plynovodu Proseč
- obecně závaznou vyhlášku č1/2003 o ochraně ovzduší
- připomínky k projednání Urbanistické studie s náležitostmi konceptu územního plánu obce Desná
- převod parcel č. st. 902, st. 903, st. 904, st. 905, na kterých stojí dvojdomek čp. 489 a 490 s hospodářskou kůlnou a parcel č. 837/2, č. 837/5, které jsou zahradou k dvojdomku, dále parcel č. 837/3, 837/4 a st. 906, na kterých stojí vodojem pro obce Sdružení Poličsko a přilehlé polnosti pod parcelním č. 837/1 z katastru obce Dolní Újezd do katastru obce Desná
- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2004 na opravu cesty od mostu k čp. 28
- vlastní rozpočtové opatření 1/2003
- prodej parcely č.115/5 o výměře 776 m2 á 20 Kč/m2 manželům Jarešovým Desná čp.92 za účelem zřízení příjezdové cesty
- odprodat parcely č. 257, č. 259 a č. 106 za účelem výstavby rodinného domku Martinu Dražkovičovi a Marii Staré z Litomyšle v okamžiku započetí územního řízení na stavebním úřadě. Výše zmíněné parcely jim byly nabídnuty do pronájmu.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 3. října 2003 dle tohoto časového rozpisu:

- stanoviště č.1- za mostem v Cikově (stanoviště Pod skálou) 16,00 hod - 16,30 hod
- stanoviště č.2- u lípy (pod Motyčák) 16,30 hod - 17,00 hod
- stanoviště č.3 - za Černým mlýnem (plácek na svoz popelnic) 17,00 hod - 17,30 hod
- stanoviště č.4 - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 17,30 hod - 18,00 hod
- stanoviště č.5 - u kříže (v centru obce) 18,00 hod - 18,30 hod
- stanoviště č.6 - točna (Horní Desná) 18,30 hod - 19,00 hod

Platí i nadále, že každý občan si "svůj sběr" doprovodí až ve stanovený den a hodinu na stanoviště které si vybere. Zde vyčká příjezdu vozidla Ekusu a sběr si naloží. Nikde nesmí být odevzdán sběr bez majitele, který má povinnost naložení svého odpadu!
Do těchto sběrů nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, eternit, dřevní hmota i dřevěný nábytek (vyjma čalouněného nábytku).

Vesnice roku 2003

V letošním roce byla v Pardubickém kraji opět oceněna Vesnice roku. Stal se jí Trpín na Svitavsku, nejjižněji položená vesnička v našem kraji. Jak jsme Vás informovali v jarním vydání i my jsme byli jednou z přihlášených obcí. Přesto, že jsme nedosáhli na oceněná místa, potěšilo nás, že jsme postoupili s 13 dalšími obcemi do krajského finále z původně přihlášených 28 obcí Svitavska. Výhodou může být i vícenásobná účast obce v soutěži. Soutěž Vesnice roku si získává jak na celostátní, tak i regionální úrovni stále větší prestiž. Řada obcí se ji účastní opakovaně a přitom neustále vylepšuje své předpoklady v ní uspět. Lze očekávat, že zabodovat v ní bude stále těžší, protože konkurence poroste. Ve všech obcích, které o titul Vesnice roku usilují, je za zastupitelstvy a občany vidět kus práce. Proto i Vám všem patří poděkování.


Advokátní kancelář JUDr. Jany Sabové

zahajuje pravidelné úřední hodiny v budově Obecního úřadu V Dolním Újezdě
Úřední hodiny budou každou středu v době od 13,00 do 16,00 hodin.
Nabízíme občanům právní porady a zastoupení zejména v oblasti práva rodinného, občanského,trestního, sepis smluv o převodech nemovitostí a další.
Telefon.: 461 613 896, mobil 604 958 876


Poděkování

Obecní úřad děkuje občanům, kteří během letošního léta nezištně sekali a udržovali veřejné zelené plochy a upravovali křoviny vyčnívající do cest.

Pohybem ke zdraví
Paní Hana Lipavská zve všechny ženy a dívky po letní přestávce opět k pravidelnému cvičení pro krásu i pro zdraví. Zahajujeme v pondělí 6. října v 19,00 hodin.


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili svá jubilea:

Ludmila Holcová 50 let
Josef Sígl 50 let
Zdeněk Dvořák 70 let
Božena Sýkorová 70 let

Narození:

Adéla Kárská Desná 138
Josef Stráník Desná 70

Sňatek:
Renata Sýkorová Desná a Petr Krška Litomyšl

Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí:
Marie Kubínová


Vzpomínka na ing. Františka Kopeckého

V minulých týdnech zemřel tento významný desenský rodák a někdejší desenský učitel. Proto jsme požádali jeho synovce ing. Jaroslava Kopeckého aby vám přiblížil jeho život i práci

Narodil se na samém konci I. světové války, v březnu r. 1918 v rolnické rodině na Hraničkách. Venkovský svět uprostřed polí, luk a strání, ve kterém vyrůstal silně ovlivnil jeho celoživotní kladný vztah k přírodě, ke všemu živému i k lidem.
Po ukončení studia na tehdejším Učitelském ústavu v Litomyšli započal v roce 1937 svoji učitelskou dráhu na škole v Desné spolu s řídícím učitelem Aloisem Kašparem. Krátce učil také na dnes již neexistující škole na Vysokém Lese u Sebranic. Potom následovalo předválečné pohraničí v Lanškrouně a několika obcích na Lanškrounsku a v okolí Ústí nad Orlicí, většinou na českých menšinových školách. Ochotně chodil třeba i pěšky v době záboru pohraničí a někdy i zadarmo, učit pár českých dětí, než i to bylo zakázáno.
Když musel po okupaci z Lanškrounska odejít, podařilo se mu získat učitelské místo na Vysočině, nejprve v městečku Polná, na které vždy velice rád vzpomínal, potom v několika vesnicích v okolí Jihlavy. Jeho učitelské povolání bylo na nějaký čas před koncem války přerušeno nuceným nasazením.
Od září 1945 již natrvalo zakotvil v Jihlavě. Nejprve na Masarykově měšťanské škole. V r.1953 byl povolán na Střední pedagogickou školu a po založení Pedagogického institutu vedl v tomto ústavu výuku přírodních věd. Po vzniku jihlavského oddělení Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně v r.1964 nastoupil na katedru obecné a speciální botaniky, odkud ho zná i řada bývalých studentů z našeho okolí.
Na této škole působil až do svého odchodu do důchodu. Kromě výuky mladých zemědělských odborníků se zde věnoval vědecké práci při výzkumu tvorby a činnosti růstových stimulátorů a regulátorů rostlin. Výsledky publikoval v přednáškách a v řadě odborných článků a zpráv ve vědeckých časopisech, ve Sborníku Vysoké školy zemědělské v Brně a v dalších publikacích. Odbornou kritikou doma i v zahraničí byly jeho práce vysoce ceněny. Kráčel tak v duchu svých přírodovědně nadaných předků, jakými byli jeho strýc-jmenovec František Kopecký, učitel a botanik v Lubné a strýc prof. ing. Josef Kopecký, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, zakladatel agrofyzikální části půdoznalství.
Výzkumná práce v oboru botaniky byla zároveň jeho koníčkem. Proto se ve volném čase věnoval zahrádkářství, kde si mohl prakticky ověřit některé závěry ze svých výzkumných prací. Této činnosti se věnoval do poslední chvíle života.
Druhým jeho koníčkem byl zájem o výtvarné umění. V jeho sbírce obrazů se vyskytují jména našich význačných malířů včetně Františka Ropka, Josefa Matičky nebo Václava Boštíka. S mnohými se osobně znal a stýkal se s nimi. Obrazy, které si nemohl koupit, obdivoval alespoň na výstavách, jichž za život shlédl celou řadu.
S láskou se často vždy vracel do svého rodného kraje, míst skromných a tichých lidí, jako byl on sám a jak to krásně říká František Halas v básni "Já se tam vrátím", kterou tolik miloval a znal snad celou nazpaměť.
Ani se nechce věřit, že už se s ním nesetkáme na dalších sjezdech rodáků, na které se vždy velice těšil a všech dosavadních se zúčastnil, naposledy před rokem. Při každé návštěvě rodného kraje nikdy nevynechal procházku po blízkém, důvěrně známém okolí a návštěvu někoho ze známých vrstevníků.

Zemřel náhle a nečekaně uprostřed živé pěstitelské zahrádkářské a botanické práce.

"….tam, jen tam u nás.Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i po slepu vrátím..."


Policie občanům

Litomyšl - Čím dál tím častěji se rozšiřují případy krádeží v bytech. Přijdou dvě zlodějky pod legendou: prodáváme deky, vyhráli jste v loterii, jsme ze zdravotní pojišťovny atd.. Zatímco jedna zaměstnává činností, druhá zatím pod záminkou, že se ji udělalo špatně či potřebuje na toaletu,zmizí. Po jejich odchodu zjišťujete, že vám chybí peněženka, vkladní knížka atd. V těchto případech však policie postrádá důkazy, neboť člověk je zaměřen především na akt prodeje, nevšímá si okolností a neumí popsat dotyčné osoby. "Řešením je samozřejmě lidská obezřetnost, nepouštět do bytu cizího člověka a především také nakotanktovat Policii ČR - nemlčet. Služba PČR nabízí přímé 24 hodinové tel. Spojení 461 612 445 ( především pro okolí Litomyšle), což je lepší variantou než bezplatná 158, která je pro vysvětlení problému časově ztrátová, neboť nehovoříte s místní službou, dochází k přepojování," sdělil kpt. Stanislav Dobeš, vedoucí oddělení PČR v Litomyšli. Nezbývá než dodat, že občané mohou kolikrát pomoci víc, než si myslí. Strach však mají z případného procesu svědčení. " Ten my ale umíme vypustit," dodává S. Dobeš a pokračuje: "Většina lidí je přesvědčena, že se jejich číslo na naši místní lince zobrazí. To se ale mýlí. Jedná se o naprostou anonymitu. Je rozhodně lepší, jestliže lidé desetkrát tzv. otravují kvůli hlouposti, než když přicházíme o důkazy".

převzato z novin Svitavska


Zprávy mikroregionu Litomyšlsko - Desinka

Provoz informačního centra v Poříčí

Ve dnech 2. a 3. srpna letošního roku proběhly dny otevřených dveří v nově zrekonstruovaném objektu čp. 13 v Poříčí.
Od tohoto datumu byl zahájen vlastní provoz informačního centra. Během výše zmiňovaného víkendu navštívilo objekt asi 200 osob z obce naší, ale i okolních obcí.
Naší snahou bylo ukázat budovu plně funkční a vybavenou. Najdeme zde informační centrum, které je vybaveno počítačem, kopírkou a skenerem. Je zde chladící box na nápoje a mrazící pult s nanuky. Obsluha Vám podá informace nejenom o obci naší, ale i celém našem regionu, čehož jsou důkazem i propagační materiály, které jsou zde k dostání.
V přízemí se nachází ještě posilovna, jejíž vybavení je postaveno tak, že by mělo vyhovovat ženám i mužům, ale taktéž začínajícím i pokročilejším cvičencům. Najdete zde spinerové kolo, 2 lavičky a multifunkční stroj. Za hodinu posilování zaplatíte 15,- Kč. Po cvičení se zde také můžete osprchovat.
Místnost pro začínající podnikatele, tzv. inkubátor, je v současné době prázdný, ale od 1.1.2004 by měl být již obsazen.
V prvním podlaží se nachází obecní byt, který je od 16.9.2003 pronajatý manželům Romerovým z Mladočova.
Představa je taková, že tento byt bude využíván jako "startovací" a bude sloužit mladým rodinám, než si vybudují vlastní zázemí, což ovšem neznamená, že by ho nemohli využívat i občané starší.
V tomto podlaží jsou ještě dva apartmány se společnou kuchyňkou. Jsou určeny pro turisty na přenocování, ale i na několikadenní pobyty. Možností k jejich využití se však nabízí více.
Vstup do vlastní budovy i na WC je řešen bezbariérově. K objektu patří ještě dvě garáže a dva sklady, které bude z části využívat rodina, který má pronajatý byt. Jedna garáž bude sloužit pro ubytované v apartmánech a jeden sklad bude jako zázemí pro obsluhu informačního centra.
V současné době je zde zaměstnána paní Kateřina Kusá.

Otvírací doba během roku by měla být následující:

Po - Pá 9.30 - 19.30 mimo sezónu od 16.9.2003 do 30.4.2003:
So - Ne 10.00 - 19.30 Po - zavírací den
So - Ne 13.00 - 18.00 Út - Pá 15.00 - 20.00

V zimních měsících se ještě počítá s úpravou provozní doby, o které budete včas informováni.
Kontakty na informační centrum: tel.: 461 616 991, e-mail: info.porici@tiscali.cz, www.ic-porici.infobec.cz


POZOR ZMĚNA

Kadeřnictví Desná
Pracovní doba
úterý - pátek
12,30hod- 16,30hod
Mino pracovní dobu po
telefonické domluvě
na čísle 736 431 987


Co nám přineslo letošní léto?

Ohlédneme-li se za letošním létem zjistíme, že jsme si užili většinu dní plných sluníčka s tropickými teplotami jen s minimálními srážkami. Dovolenou a prázdniny jsme mohli trávit většinou u vody a mnohdy se nedalo nic jiného dělat než lenošit. Odpočinek by nás měl ovšem provázet po celý rok. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workoholismus, což je návyk na práci, podobně jako bývá návyk na alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má abstinenční příznaky, tak workholik, když chvilku nepracuje, začne být neklidný, nervózní, roztěkaný a říká si , že by měl jít něco dělat , to je jinak hrozná ztráta času… . A tak buď odpočinku čest - odpočívám-li, konám činnost, která mne uschopňuje k další práci. Existuje povídka o moudrém rybáři:
Majitel obrovské továrny na zpracování ryb šel po mořském břehu a viděl vytaženou lodičku, vedle které ležel a odpočíval rybář. "Proč nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty tady lenošíš." Rybář mu odpověděl: "Dneska mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je plné."

"Tak proč nelovíš dál, když je tak úrodný den?" říká průmyslník. "Já už nepotřebuji, když mám naloveno. Proč bych měl lovit dál?" Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak prodáš a koupíš si dvě loďky." "A co bych dělal s dvěma loďkami?!" Diví se rybář. "Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis mohl zaplatit jednoho zaměstnance a už byste lovili na dvou loďkách." "A proč bych to dělal?" ptal se dál rybář.
"Proč, proč? Protože byste nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by sis koupit motorový člun. S ním nalovil pětkrát tolik ryb, prodal je do mé továrny, já bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva motorové čluny a najmout si čtyři rybáře na práci:" "A proč bych to dělal?" řekl nechápavě rybář.
Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už bys nemusel pracovat, oni by pracovali na tebe a ty by sis mohl lehnout na břeh a odpočívat." "A co myslíš, že právě dělám?"
Tak ať jste stále odpočatí !


Žít je ta nejkrásnější věc na světě

"Žít je ta nejkrásnější věc na světě" tvrdí jeden citát. Po lahodném čase léta se v tomto měsíci začíná ohlašovat podzim. Stále více si budeme uvědomovat, že se dny krátí a večery prodlužují. Většinou je budeme trávit u televizních obrazovek. Přesto, že se zdá, že televize s námi obývají naše domovy odjakživa, není doba, kdy jsme místo televize sdíleli čas s knihou, příliš vzdálená. Čtenáři zcela jistě nevymřeli, ale ubývá jich. Moudré myšlenky ukryté v literárních textech nestárnou. Mohou pobavit nebo přinést potěšeni a poučení. A tak alespoň pár aforizmů o životě. "Každý člověk je stvořen pro nějaké dílo. Každý kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti," napsal Ernest Hemingway. O mnoho století dřív je znám výrok: "Kdo v životě nic neslyšel, nic nepochopil, ten zestárne stejně jako stárne osel. Jen jeho břicho stárne víc a víc, nikoli však hodnocení věcí." A něco ze života: "Celé tajemství, jak si prodloužit život, spočívá v tom, sám si ho neukrátit." V jiném aforizmu se tvrdí: "Asi čtvrtina spánku je spojena se sněním, takže ve stáří dvaasedmdesáti let budeme moci říci: "Jak šťastný jsem měl život. Čtyřicet osm let jsem bděl, dvacet čtyři roků spal a nejméně šest let snil." Francouz Montaigne napsal: "Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo. Podle toho čemu dáme přednost." Čas strávený nad knihou není promarněný, nýbrž krásně prožitý.


Letní putování za požárním sportem

Podorlická stovka - 12.7.2003 Kvasiny. Zde nás přivítal asi vůbec nejútulnější hasičský stadion v ČR. Závod samotný nebyl součástí Českého poháru, takže nešlo o časy ani body a běhá se zde pro radost a prestiž. Jana Flídrová si přivezla svůj nový osobní rekord a Pavel Šimek obsadil pěkné 14. místo.
Okresní kolo v PS - 19.7.2003 Sádek. Průběh pánského klání lze stručně shrnout: Těžce smolný začátek, lehce podprůměrný střed a naprosto šťastný konec. Takže patříme mezi jedny z favoritů a jedeme na kraj. Žen se pro změnu držela smůla od začátku do konce. Dík patří řidiči panu Vladimíru Lipavskému, který to zase s námi vydržel.
Liga P.Ú. okresu Svitavy - 26.7.2003. Není každý den posvícení a zrovna tady jsme to celkem zpackali. V konkurenci pouhých devíti mužstev na nás zbyla sedmá příčka.
Zelený pohár - 26.7.2003 Dolní Třešňovec. Naprosto precizně provedený požární útok, asi nejlepší a nejrychlejší co jsme kdy dali. Přesto výsledný čas kolem 27 s. stačil v konkurenci asi 50 družstev na devatenácté místo.
Český pohár - Pohár Českého ráje - 9.8.2003 Turnov. Jednalo se o kvalitní závod s velmi hojným počtem účastníku (95 žen, 121 mužů), který probíhal za téměř nesnesitelného vedra. Kluci předvedli, že umí a Jana Flídrová se skvělým výkonem se dostala na bednu a potvrdila tak vzestup své formy.
Český pohár - Večerní stovky - 16.8.2003 Kamenec. Tradiční stovkařský závod za umělého osvětlení. Letošní rekordní počet závodníků v obou kategoriích (97 žen a 161 mužů) prověřil vystoupení našich běžců a lze ho zhodnotit více méně kladně. Pomyslnou třešničkou na výkonech našich závodníků je skvělé druhé místo Jany Flídrové.
O pohár starosty, okresní liga v PÚ - 17.8. 2003 Kamenec. Prozatím jediná pohárová soutěž obou našich družstev nedopadla nijak zvlášť dobře i když jsme úplně nepropadli. Pro muže to byl výborný trénink na nadcházející kraj.
Krajské kolo v PS - 23.8.2003 Kamenec a Polička. Bez velkých nadějí na úspěch, ale s chutí urvat co nejlepší výsledek jsme časně ráno vyrazili z naší vísky. Štafeta se nám příliš nevyvedla, na stovkách jsme však zabrali a před požárním útokem jsme byli druzí za Širokým Dolem. Samotné provedení požárního útoku nebylo vinou zranění proudaře nijak oslnivé, ale stačilo k potvrzení skutečnosti, že SDH Desná je druhým nejlepším týmem mužů Pardubického kraje. Celkem očekávanou skutečností se stalo vítězství Jany Flídrové v přeboru jednotlivců žen v barvách SDH Širokého Dolu. Poděkování patří opět panu Vladimíru Lipavskému za dopravu a nervy.
Český pohár - Borovanská stovka - 30.8.2003 Borovany. Do dvou set kilometrů vzdálených Borovan se vydali reprezentovat Desnou tři muži a jedna žena. Po cestě nám bylo veselo, počasí solidní, posbírali jsme nějaké ceny (třetí a deváté místo) a zase jsme se veselou vraceli domů.

Dušan Flídr


Hádanka z minulého čísla

Nejedná se klozet, který někdo odložil před několika měsíci vedle kontejneru na cestě u Renzových, ale toto zátiší s toaletou se nachází na strání pod zastávkou u Zavoralových, pokud sejdete několik kroků po úvoze ke značce STOP a podíváte se pod stráň směrem k řece.


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. září 2003. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidečním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký:www.desna.zde.cz