Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 8, ročník 2


Před Vánocemi je advent

Advent znamená příchod a je to čtyřtýdenní přípravné období před Vánocemi a začíná jím církevní rok. Advent, jako veškeré tradiční dění, prošel staletým vývojem. První zmínky o něm se nacházejí ve Španělsku a Galii a jistější je již informace z těchto zemí z konce pátého století o postech po příkladu svatého Martina (patrona kostela v Dolním Újezdě), který se tímto způsobem osobně na Vánoce připravoval. V různých zemích se prožíval různě - od třech do osmi týdnů, pro celou církev byl vyhlášený ve 12. století. V lidovém podání se před i do něho začlenily různé zvyklosti a názvy. Například jako se dodnes slaví veselicí ostatky před začátkem velikonoční postní doby, podzimní oslavy před začátkem adventu se tradovaly třeba jako hody martinské husy nebo jako martinské veselice kolem svátku sv. Martina 11. listopadu. Velmi známé a navštěvované jsou kateřinské zábavy v posledním listopadovém týdnu. V dnešní době oficiálně advent v katolické církvi začíná prvními nedělními nešporami (sobotními večerními modlitbami) po 30. listopadu. Advent je doba vážného prožívání a duševní přípravy na radostnou událost narození Ježíše o Vánocích. Straníme se proto bujarých zábav a zabýváme se spíše vážnými zájmy. V této době se nekonají žádné veselice s taneční hudbou a hody tomu podobné, například svatby.

Stanislav Tomšíček


Zveme Vás, stejně jako loni, na vánoční koledování u našich jesliček v úterý 23. prosince v 16 hodin. Přijďte se naladit a rozdat vánoční pohodu a společně poslechnout a zazpívat koledy za doprovodu Radabendu a desenského dechového miniorchestru.


Co umějí vytvořit šikovné ruce

Lidské ruce, společně s myslí, dovedou vytvořit spoustu krásných věcí. K tomu jsou třeba šikovné ruce, notná dávka trpělivosti a často nemalý finanční obnos, aby to které dílo mohlo spatřit svět. Na konci této cesty vše vynahradí radost. Radost, kterou jsme udělali sami sobě, svým blízkým a přátelům. Věnovat předmět, který vznikl vlastní pílí, často znamená darovat kus svého srdce. Dobrý pocit nám přináší zkrášlený domov vlastním přičiněním.
Něco z tvořivosti lidských rukou jsme Vám chtěli ukázat na naši malé výstavě. Poděkování patří především těm, kteří byli ochotni své výrobky ukázat či nabídnout k prodeji. Alence Stráníkové, Lence Kladivové a Haně Lipavské za pomoc při přípravě výstavy a v neposlední řadě i Vám za návštěvu, díky níž můžeme říci - podařilo se.

Anna Šimková


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních ze dne 22. 10. a 15.12. 2003 mimi jiné schválilo:

- školní vzdělávací program Mateřské školy v Desné
- zřízení posilovny v klubovně mládeže
- prodej obecního pozemku č. 158/2 panu Josefu Plchovi Desná 64
- obecně závazná vyhláška č.2/2003
- obecně závazná vyhláška č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- rozpočtové opatření č. 2/2003
- rozpočtové provizorium na rok 2004
- plán inventurních prací pro rok 2004

Odpady v roce 2004
Oznamujeme občanům, že dle platné vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci komunálních odpadů dojde ke zvýšení poplatku na rok 2004 na 370,- Kč/osobu. Žádáme občany, aby vyplnili přiznání k poplatku, které je přiloženo v tomto čísle a odevzdali na obecní úřad do 31.1.2004. Poplatek je splatný dle vyhlášky do 31.3.2004.


Změna v nové vyhlášce o místních poplatcích:
- dle nové platné vyhlášky je poplatek za každého psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč
- majitel nebo držitel psa je povinen přihlásit se k poplatku již od 3 měsíců stáří psa
- nově je zaveden poplatek z ubytovacích kapacit
- poplatek z parkovacích míst pro nákladní automobily sloužící k výdělečné činnosti
Upozorňujeme občany, že obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na internetu.

Východočeská Energetika
vyzývá v souladu s ustanovením §25 odst.4 zákona 458/2000 Sb. vlastníky a nájemce pozemků k odstranění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení. Okleštění porostu proveďte do konce vegetačního období tj. do 31.3.
Pokud nebude dodržen tento termín, provede tyto práce Energetika bez ohledu na odbornost prořezu.

Informace o kácení stromů.
Protože nastalo období vegetačního klidu,kdy je možné kácet dřeviny rostoucí mimo les, podáváme informaci o tom, co je nutné učinit podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č.395 Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí ustanovení tohoto zákona. Zákon č.114/1992 stanoví, že ke kácení dřevin musí být vydáno povolení orgánu ochrany přírody, který představuje Obecní úřad pro pozemky v katastru obce, pokud tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem.
Povolení ke kácení vydává Obecní úřad na základě žádosti. Tu podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům, druh a počet stromů, situační nákres a zdůvodnění žádosti. Povolení ke kácení břehového porostu vodních toků a rybníků není v kompetenci obce. V těchto případech rozhoduje správce vodního toku.
Povolení ke kácení musí být na všechny stromy, tedy i na ovocné v zahradách, byť byly nemocné a třeba i suché, i když se to zdá na první pohled podivné. Zákon to však ukládá. Rovněž tak na souvislé keřové porosty o celkové ploše 40 m2 a více. Povolení nemusí být na stromy, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm nebo je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví lidí nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo kácení takového stromu provede, musí to do 15 dnů od provedení kácení oznámit obecnímu úřadu. Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení.
Jedná-li se o stromy rostoucí na pozemku obce, je vhodné obec upozornit buď formou dopisu nebo pomocí formuláře, který obdržíte na obecním úřadě.
Dřeviny se smí kácet pouze v období vegetačního klidu, tj. v období od 1.11. do 31.3. běžného roku. Žádosti o povolení kácení je třeba podávat včas, neboť vyřízení s dobou nabytí právní moci povolení může trvat až 30 dnů.

Znova vyzýváme chataře a chalupáře, kteří si dosud nepořídili poštovní schránku, aby si toto zajistili. Zároveň s časopisem se vkládají důležité tiskopisy a tak je třeba, aby vám zůstal Deseňáček nepoškozený než přijedete.

Zastupitelstvo obce Desné děkuje všem občanům za spolupráci a všem přeje v pohodě prožité Vánoce a v novém roce mnoho zdraví a osobních úspěchů.


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili:
Žofie Renzová   84 let
Jindřich Voříšek   75 let
Helena Kladivová   70 let
Jaroslav Nádvorník   55 let
Marta Karská   50 let

Sňatek:
Jana Kysilková, Desná a Radek Holec, Čistá
Stanislav Tomšíček, Desná a Anna Karská, Dolní Újezd

Všem srdečně blahopřejeme.


Z mateřské školy

Letošní podzimní činnosti vyvrcholily v naší mateřské škole akcí nazvanou ,,Podzimní hrátky aneb Maminko, tatínku, co si spolu uděláme?" Tvořivé činnosti jsou pro děti pravidelnou součástí programu mateřské školy, ale vytvořit si něco s maminkou nebo tatínkem - a přímo ve školce - to byl pro děti nevšední zážitek. Po velkém těšení a plánování se jednoho podzimního odpoledne konečně dočkaly. Rodinné týmy, které se v mateřské škole sešly, vytvářely z velkého množství přírodního a dalšího materiálu, fantazii se meze nekladly. A tak vznikalo pod šikovnýma rukama dětí a rodičů velké množství panáčků, cibuláčků, zvířátek z kaštanů, zeleniny a dalších přírodnin i krásně nazdobených strašidel z dýní… Výrobky nás ovšem vzhledem k použitému přírodnímu materiálu nemohly těšit tak dlouho jak bychom si přáli, proto jsme si z našich hrátek pořídili pro vzpomínání rozsáhlou fotodokumentaci.
A potom už tu byl Mikuláš a tradiční přípravy na vánoce. Tak alespoň dětem v pilné práci rychle ubíhal čas těšení a očekávání.

,,Už jsou tu vánoce tak jako loni,
v pokoji jedlička lesem zas voní.
Stromeček pěkně si nazdobíme,
vánoční krásou se potěšíme……"


Přejeme všem: Těšte se i Vy z nastávajících svátků
Eva Kabrhelová


cestovní agentura - Franklin Travel
Desná 73 - Jaroslav Kopecký
Božena Kopecká - Desná 73
prodej DUDYCHOVY KERAMIKY


výběr z více než 5000 zájezdů
(poznávací, pobytové, sportovní, pro děti, expedice, lyžařské)
Evropa, Afrika, Amerika, Asie, exotika, ČR
slevy až 15% při koupi do 28.2. a 10% do 15.3.2004
děti zdarma, novomanželské a rodinné slevy
tel/fax: 461 631 285, mobil: 736 160 850
E-mail: franklintravel@seznam.cz,
http:// www.franklintravel.zde.cz

Vaše cesta začíná u nás

vázy-hrnky-svícny-misky
dózy -kávové soupravy
ceny jaké v galeriích nenajdete
tel/fax. 461 631 285
mobil 736 160 850

Historie Mysliveckého sdružení

Je to již více jak 50 let od sloučení honiteb Dolní Újezd, Horní Újezd a Desná. Po delších jednáních se zástupci uvedených honiteb sešli dne 22.prosince 1951, kde sloučení bylo schváleno. Za Desnou se tohoto jednání zúčastnili: p. Ropek František, p. Honzátko Josef a p. Kopecký Jaroslav. Byl vytvořen celek o výměře kolem 2500 ha. Tato výměra je i dnes. V prvním nově zvoleném výboru Mysliveckého sdružení Dolní Újezd byli i zástupci Desné a to akademický malíř p. Ropek František jako místopředseda a zubní lékař p.Honzátko Josef jako revizor účtů. Na základě vzájemné dohody byla v roce 1979 přidružena honitba Vidlatá Seč. Členové MS bydlící v Horním Újezdě v roce 1993 ze sdružení vystoupili a založili zpět svou vlastní samostatnou honitbu Horní Újezd o výměře kolem 600 ha.
Dle dochovaných písemných dokumentů bylo z počátku zazvěření honitby podstatně bohatší než nyní, zvláště u drobné zvěře. U koroptví není přesná evidence, proto není možné dělat součty ulovené zvěře. Poslední evidovaný odstřel je v roce 1961, kdy bylo uloveno 213 ks koroptví. V roce 1958 je zaznamenán odchyt koroptví do sítí. Chyceno 331 ks. U bažantů je již evidence přesnější. Za 50 let bylo uloveno celkem 5 373 ks, z toho 399 odchytem za účelem prodeje živé zvěře. Byl organizován sběr bažantích i koroptvích vajec při senoseči a následně líhnuto v elektrické líhni. Vypouštění malých bažantíků i koroptví bylo málo úspěšné pro velké počty dravců a jiných přírodních nepřátel. V současné době vidět bažanta v našich přírodních podmínkách, mimo umělého volierového odchovu, lze jen velmi výjimečně.
Zajíců bylo za 50 let uloveno 11 154 ks, z toho 350 odchytem. Z počátku byly stavy velmi vysoké a roční odstřel kolem 600 ks. Nejbohatší hony pamatujeme na Desné a Rovince. Od roku 1961 přichází doba scelování pozemků v JZD do větších celků zároveň s používáním širokozáběrových smyků při přípravě půdy před setím a používání výkonné mechanizace při senoseči, intenzivní hnojení a velkoplošná chemická ochrana rostlin, což mělo za následek rychlé snižování početních stavů zajíců a tím i nižší odlov. V posledních 10 letech se u nás odlov zastavil a přesto zajíců mnoho nepřibývá.
U srnčí zvěře se stavy naopak zvýšily. V některých lokalitách, zvláště kde je zaseta ozimá řepka, se v zimě zvířata soustřeďují do velkých stád. Za 50 let bylo uloveno 1 191 ks srnčí zvěře. V roce 1986 byla ulovena i laň jelena evropského.
V roce 1987 byli uloveni 4 jezevci. V roce 1990 též mývalovec kuní a v roce 1994 další. Je to šelma, která zde dřív nebyla. V některé literatuře je uváděn pod názvem psík mývalovitý.
Černá zvěř t.j.prasata divoká, zde dříve nežila. První prase bylo ulovené v revíru MS v roce 1977. Nejvíce pak v roce 1996 - 10 ks. Celkem za 50 let bylo uloveno 76 ks.
U škodné je odstřel zvláště důležitý a potřebný z důvodu omezení vztekliny, protože zde byla vzteklina laboratorně prokázána v roce 1977. Za 50 let bylo uloveno 398 lišek. Zde se počty zvyšují. Kun skalních a lesních bylo za celou dobu uloveno 210, i zde se počty zvyšují. Dřívější způsoby lovu škodné do želez, různých sklopců a pod. jsou zakázány. Vran šedých bylo uloveno 513, jejich počty klesají. Naopak se zde rozšířil dříve velmi vzácný krkavec.
V padesátých letech bylo ročně pořádáno až 13 honů - 10 na zajíce a 3 na koroptve. Dnes 2 hony a to na bažanty a lišky. Pro zajímavost: V r. 1955 bylo sebráno 803 ks koroptvích a bažantích vajíček a zpět do přírody vypuštěno 400 kuřat. Záznam z roku 1961: Odstřel škodné - 64 vran, 9 strak, 3 kavky, 25 sojek, 21 krahujců, 15 kání lesních, 13 toulavých psů, 70 koček, 9 lišek, 4 tchoři, 25 lasic. Celá řada zde uváděných druhů je dnes zákonem zakázána lovit. Počty ulovené zvěře přibližně kopírují stavy v revíru.
Lov není zdaleka jedinou činností členů MS. Mnoho hodin myslivci věnují krmení zvěře, zvláště v zimním období, brigádám při sázení stromků, opravách mysliveckých zařízení a pod. Nespočet hodin se odpracuje při odchovu bažantích kuřat ve voliérách. Za tuto činnost si jistě zaslouží poděkování pan Severa Václav z Desné.
50 let je jistě vhodná doba k ohlédnutí se zpět. Současnost již nedává v myslivosti tolik zábavy lovem, ani naturální požitky nejsou tak přitažlivé. Přesto jsou mladí lidé, a to i na Desné, kteří mají rádi přírodu a mají zájem pokračovat v tradicích a jsou nápomocni při líhnutí a odchovu bažantů, výcviku a chovu loveckých psů, při zimním přikrmování zvěře a pod. I jim patří poděkování.
Poděkování patří i všem vlastníkům pozemků za pochopení při zakládání Honebního společenstva, které je v současné době podle nového mysliveckého zákona prostředníkem mezi vlastníky půdy a MS. Tím umožnili další existenci Mysliveckého sdružení a tím i následně péči o přírodu ve svém okolí.

Oldřich Kladivo


Máte zájem o internet?

Připojení na internet na Desné bylo dříve možné jen přes telefonní linku. Od listopadu se již můžete připojovat i bezdrátově. Bezdrátové připojení na internet vůbec nepoužívá linky Českého telecomu a proto je podstatně rychlejší i cenově výhodnější. Mezi další přednosti patří např. neblokovaná telefonní linka a trvalé připojení počítače na internet (bez nutnosti "vytáčet").
Firma Fortech umístila v naší obci vysílač bezdrátového internetu na silo ve středisku zemědělského družstva. Tím zajistila "internetový signál" pro Desnou a části přilehlých obcí (Horní Újezd, Vidlatá Seč, Chotěnov). Takže nyní se stává pořízení internetu velice snadnou záležitostí - stačí na dům nainstalovat anténu s přijímačem, vložit kartu do počítače a zábava i poučení z celého světa je Vám k dispozici.


Nová provozovna kosmetiky v Poříčí

Od 3.1.2004 se v informačním centru obce Poříčí u Litomyšle otevírá provozovna kosmetiky s poradenskou službou. V případě zájmu lze služby rozšířit o manikúru a modeláž nehtů.
Prozatím budou kosmetické služby poskytovány každou sobotu v době od 8,00 do 18,00 hod jen na objednání na tel. 605 555 568

na Vaši návštěvu se těší Lucie Lněničková kosmetička


Leopold Klapálek

Významnou osobností v historii naší obce byl též definitivní řídící učitel a správce školy Leopold Klapálek.
Byl to jednak erudovaný, přitom autoritativní učitel, také proto, že to byl člověk, který se vytrvale proti něčemu bouřil, či spíše stále něco po jiných (obci a obení školní radě) žádal a hlasitě si to obhajoval.
Narodil se 29. srpna 1865 v Košumberku u Luže. Vystudoval vyšší gymnázium v Litomyšli a po doplňovacím studiu byl jmenován zatímním podučitelem v Pazuše. Poté byl definitivním učitelem devět let v Lezníku. Od 1. září 1906 byl jmenován zatímním správcem školy ve Vlčkově, odkud po několika měsících přišel k nám. Na naší školu nastoupil 1. března 1907 a žil zde až do svého odchodu do invalidního důchodu v roce 1922. Pro plicní nemoc, kterou již byl nějaký čas sužován, žádal půlroční zdravotní dovolenou od 1. září 1920. I v této době zdravotní dovolené stále zapisoval všechny administrativní povinnosti, včetně zápisu ze školních porad učitelů a obecní školní rady. Vzhledem ke své nemoci byl dán v roce 1922 na trvalý odpočinek a mezi 30. srpnem a 12. říjnem 1922 se odstěhoval do Litomyšle. Zemřel mladý v nedožitých šedesáti letech 19. dubna 1925 v Litomyšli. Podle svědectví Josefa Stráníka z čp. 98 (sám to ověřené nemám) to byl prý první občan naší vesnice, který byl zpopelněný v krematoriu v Pardubicích. Urna s jeho ostatky je prý uložena na malém hřbitůvku, který najdeme po pravé straně silnice za Litomyšlí směrem ke Strakovu. Při pátrání po jeho životopise jsem se nikde nedočetl slovo o rodině a manželce, byl snad svobodný? Nevím. Jednou je napsáno, že měl úřední dovolení na pohřeb svého bratra, profesora v Praze.
Jeho zástupcem v době nemoci a následovníkem v řízení školy se od 1. září 1922 stává Jan Nádvorník, definitivní učitel v Lubné.
Po těchto úvodních slovech se blíže ponořme do jeho života. Hlavním rysem tohoto učitele byla velká píle, veliká technická dovednost, administrativní a organizační pečlivost až pedantství. Ve školním archivu je od něho napsáno několik knih zápisů a více nenapsal žádný z jeho kolegů po dobu trvání školy. Proto si můžeme udělat dost přesný úsudek o způsobu jeho myšlení a jednání, protože u něho platí snad trochu pozměněné "co v srdci, to v zápisech". Byl to člověk, který se do posledního písmene snažil plnit veškeré příkazy, které vycházely z vyučovacího řádu a z vyhlášek nadřízených orgánů. Žil zde právě v přelomové době konce monarchie a vzniku Československa a zde vidíme jeho naprostou administrativní poslušnost až poddajnost. Na jednom listu kroniky v roce 1918 píše Rakousko, Rakousko a opěvuje každou nepatrnost a výročí na císařském dvoře, jmeniny a narozeniny Jejího Veličenstva a narození arciknížete apod. a na druhém: Lide československý, Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Nadešla konečně chvíle výsostné a slavné odměny za dlouhé a dychtivé očekávání, nadešla hodina příjezdu drahé postavy prvního československého presidenta… Jakoby hájil každou vrchnost, jako by neměl svůj postoj. Ale nechci mu podsouvat slova a myšlenky, nevím, jak to cítil. Jenže něco podobného zaznamenávám i později, když předtím tvrdě hájil a v zápisech všude kritizoval každou malou nepřesnost ve výuce i ve výuce náboženství a hned se odvolával na školní řád a vypisoval paragrafy, případně jiné předpisy, které byly porušeny. Když po roce 1918 byl zrušený hlasitý pozdrav žáků ráno při zahájení vyučování a hodina má napříště začít tichým povstáním žáků, pak ale příkře vytkl, přímo ztropil rámus v dialogu vyučujícímu knězi, který též vzrušeně a hlasitě trval na hlasitém pozdravu na začátku své hodiny.
Něco podobného je vidět i v jednání s pomocnými učiteli, jestliže se jen slovem vzepřeli proti liteře školního řádu nebo jeho příkazům. Jednou mu pomocný učitel přímo vmetl do očí, že mu jeho kolegové z ostatních škol říkají, že je jako Klapálkovým otrokem. Jindy se učitel asi hlasitěji zeptal, co bude s bytem, v němž měl v patře školy bydlit. Bylo pak obsáhle napsáno, že tímto tónem pomocný učitel ke svému nadřízenému mluvit nesmí. Takových míst je několik. Ale neříkám, že on je vyprovokoval, naopak vždy tvrdí, že se snaží smířit, ale na svém si stojí.
Řídící Klapálek měl docela slušný rukopis, dobře se čte a on psal opravdu hodně, srozumitelně a bez servítků. Napsal vše, jak bylo. Pro příklad volně opíši část zápisu kroniky o zasedání místní školní rady: "V zasedání místní školní rady ze dne 17. října 1913 projednáván předběžný rozpočet školních potřeb pro rok 1914 a tu školní dohlížitel p. Frant. Pavliš, jenž proslavil se již dříve tím, že v zasedání místní školní rady ze dne 12. února 1913 opovrhl učebními pomůckami, jenž správce školy k volnému používání propůjčoval, tak že týž početné a cenné soukromé pomůcky ty pro opovržlivé a urážlivé počínání školního dohlížitele nucen byl z kabinetu odstraniti, přednesl návrh, aby se položka "dotace na vydržování školní zahrady" per 50 Kč do školního rozpočtu na rok 1914 nevkládala z důvodů, že školní obec ze školní zahrady té žádného hmotného užitku nemá, že pro odlehlost od školní budovy (pozn. - na bělidle) vydána jest zlodějům na pospas, takže ani správce zahrady nemá zasloužené náhrady za vykonané tam práce, jakož i že ani občanstvo nemá toho jediného požitku: pohledu na zařízení a provádění zahradních prací v ní". Řídící toto odepření postoupil okresní školské komisi a ta příspěvek zpětně na obci vymohla.
Hodně problémů probíral písemně právě o jeho vztahu s obcí, jak je v minulém odstavci vidět. Jednalo se nejvíce o práci školníka, dříví na zimu, opravy v budově a podobně, to znamená pro obec vždy tahání se o peníze. Bývalý kronikář Václav Šplíchal si jej ještě osobně pamatoval a byl jeho žákem, říkal, že Klapálka na obci moc rádi neměli, protože pořád na něco chtěl peníze a obec s nimi stále zápasila. Obec měla úřední povinnost školu vydržovat a udržovat, včetně vytápění a úklidu.
Pro toto všechno jsem o řídícím Klapálkovi psát nechtěl, jeho největší předností byl skutečně mistrovský technický talent. On studoval, vyráběl a používal velké množství technických vynálezů. Prý už tehdy, dnes tedy před téměř sto lety, svářel elektrikou, sám si vyrobil promítačku na diapozitivy a tomuto přístroji v písemnostech říkal skioptikon. Pro děti i pro širokou veřejnost s ním promítal "světelné obrazy" na stěnu na přednáškách o přírodě, o dalekých krajích v cestopisných přednáškách. Sady obrázků k promítání si vypůjčoval od Jednoty severočeské, což je pro mě dosud neznámý spolek. 17.5.1912 se žactvo zúčastnilo poučné přednášky Český ráj se 138 světelnými obrazy. 22. prosince 1912 byla uspořádána vánoční besídka, při níž byly všem dětem darovány sáčky s cukrovím a též byly promítány světelné obrazy s vánočním tématem u rozsvíceného vánočního stromku.
Jeho dalším koníčkem, který má asi mnoho společného s předchozím, bylo fotografování. 17. dubna 1912 bylo témě úplné zatmění slunce a učitel jeho průběh zvěčnil na jedenácti fotografiích nalepených ve školní kronice.
Několikrát jsem četl, že sám škole daroval svoje přístroje, aby mohly být používány při vyučování. V roce 1912 například daroval škole tyto přístroje: Telegrafie vlnová (vysílatel a přijímač), přístroj pro rozžhavení a tavení drátu, regulátor proudu školní pro světlo obloukové, přístroj na rozklad vody, přístroj pro barevné kroužky Nobiliho, přístroj pro rozklad solí a proudovrat k elektrické dráze. Toto vše by třeba nebylo ještě tak technicky nemožné i pro tu dobu, ale jak to, že se píše o regulátoru pro obloukové světlo a že svářel železo elektrikou (i když nevíme o jaké sváření šlo) v roce 1911, tedy poměrně výkonné spotřebiče, když elektrický proud byl na Desnou zaveden až v roce 1929, tedy čtyři roky po jeho smrti? Kde on ho bral? O tom není nikde ani zmínky. Že jej však nutně potřeboval o tom není pochyb, nenašel jsem ani položku o nákupu třeba benzínu či petroleje do něčeho, co by proud vyrábělo, k řece to měl taky daleko, aby si pomohl vodním kolem, tak nevím a pamětníci vymřeli. K promítačce snad měl jakési dynamo na kliku, kterým točili kluci, ale to nijak nemohlo stačit pro práci s el. obloukem.
O šířce a hloubce jeho zájmu se kuse dozvídáme třeba jen z názvů přístrojů, které on konstruoval a vyráběl, případně kupoval, naposledy se o nich lakonicky dozvídáme v roce 1948. Tehdy už, na rozdíl od let předválečných, všechny děti starší deseti let dojížděly do školy v Dolním Újezdě a tyto náročné učební pomůcky zde nebylo potřeba, najdeme poznámku, že všechny nepotřebné přístroje ze školního kabinetu byly převezeny do Dolního Újezda. Tam se však v archivu nenalezl žádný seznam, ze kterého bychom se něco dověděli.
Řídící Klapálek pracoval i mimo obec, tak mi dovolte citovat krátký článek z někdejšího časopisu Od trstenické stezky:

Za p. řídícím L. Klapálkem.
redakce Od trstenické stezky
roč. IV, 1924 - 25, str. 160

Zemřel nám spolupracovník, učitel penzista. Dlouho vzdoroval chorobě, až ji 19. dubna 1925 podlehl.
V Klapálkovi odešel jeden z typických starých učitelů, obětavých, nezištných, krajně skromných. Veškerá jeho práce a láska patřila škole a vědám přírodním, kterými se výlučně obíral a v nichž vynikl. Byl nejlepším znalcem hub na našem okrese a zdatným fysikem, jenž obohacoval kabinety školní dovedně sestrojenými přístroji. Svoje znalosti různého oboru, zvláště však jako fotograf-amateur, ochotně propůjčoval veřejným snahám osvětovým, lidovýchově. Našemu sborníku byl v posledním roce pečlivým pokladníkem a vždycky od jeho prvopočátku vřelým příznivcem a obětavým podporovatelem.
V srdcích všech, kdož znali jeho nehlučnou a nenáročnou práci, uchová si zesnulý čestnou vzpomínku !

Teď již jistě, čtenáři, víte, proč jsem zařadil řídícího učitele Klapálka do galerie významných osobností historie Desné. Když jsem byl malý a možná ještě o něco později, mnohokrát jsem od dědoušků o něm slýchával vyprávět. Jak jim ve škole ukazoval tohle a tamto a co všechno uměl, jenže ze všeho si pamatují asi dvě věty, které jsem v tomto článku napsal. Možná, pokud si někdo ze starších pamatujete o něm něco víc, třeba zase ještě z vyprávění starších, dejte mi to vědět, připíšeme to k jeho pamětem, aby jeho památka byla o něco větší a mohli jsme si říct "Takový člověk učil na této škole".

Stanislav Tomšíček


Stalo se 2003

Kdyby se nic nedělo, nebyly by dějiny! A co se dělo na Desné vám v přehledu nabízíme. Lze si jen přát, aby i události příštího roku přinášely příjemné změny a zážitky všem obyvatelům naší obce.

- leden
proběhla tříkrálová sbírka
hasičský ples a dětský karneval
mateřská škola získala právní subjektivitu

- únor
v mateřské škole karneval s rodiči

- březen
uzavření prodejny Jednoty
beseda s manželi Hrouzkovými o jejich cestě do Peru
setkání se seniory v rámci Mikroregionu v Lubné Na skalce

- duben
obnoven provoz kadeřnictví ve škole
odkoupení prodejny od Jednoty Svitavy
přihláška obce do soutěže "Vesnice roku 2003"
zemřel p. Stanislav Dvořák
zemřela p. Marie Severová

- květen
otevřena prodejna potravin p. Danielou Šimákovou
vyznamenán p. Oldřich Kladivo nejvyšším vyznamenáním hasičů v Přibyslavi
desenské děti na soutěži Mikroregionu v Poříčí
mladí hasiči na jarním kole PS v Sádku
v mateřské škole oslava ke Dni matek
sběr kamení - hasiči

- červen
společný Dětský den obcí Desné a Poříčí v Mladočově na Zátiší
referendum o vstupu do Evropské unie
výlet MŠ a rozloučení se školáky a noc ve školce
sňatek Martin Řehůřek, Desná a Miluše Točíková, Litomyšl
asfaltování cest po plynofikaci
mladí hasiči se zúčastnili na Poličském poháru
Veselé desenské pouťování
při poutní mši svaté požehnání restaurovaných soch v kapli a kříže na návsi

- červenec
narodila se Adélka Kárská
postaven altán na Točně

- srpen
narodil se Josef Stráník
zemřela paní Marie Kubínová
sňatek Renata Sýkorová, Desná a Petr Krška, Litomyšl

- září
oprava chodníku před školou
v MŠ opět začal školní rok

- říjen
dětská soutěž Plamen v Jevíčku
asfaltování části chodníku cca130m

- listopad
nově opravená cesta od Rubkových až k dolní silnici
veřejná schůze obecního úřadu
sňatek Jana Kysilková, Desná a Radek Holec, Čistá
myslivecký hon
zájezd hasičů do krytého bazénu v Hradci Králové
sňatek Stanislav Tomšíček, Desná a Anna Karská, Dolní Újezd

- prosinec
výstava " Co umějí vytvořit šikovné ruce"
rozšířeno osvětlení u mostu na Horní Újezd a u Chadimových
mikulášká a vánoční besídka v mateřské škole
koledování dětí z MŠ po osamělých spoluobčanech
zpívání u jesliček

K těmto událostem během roku patří ještě 19 soutěží dospělých v požárním sportu.


Nová sezóna dětí v požárním sportu 2003/2004

Začala nejprve na desenském hřišti a to přípravou na podzimní kolo hry Plamen, která se letos konala v Jevíčku. Nejprve jsme zjistili, že nám tři mladí hasiči odrostli z kategorie dětí do kategorie dorostu a naše družstva, aby byla bojeschopná, je třeba je doplnit. Tak mezi nás zavítala děvčata: Anna Skáčíková, Marie Zítková a Petra Schützová. Střelba ze vzduchovky, šplh po laně, uzle, kompas, něco znalostí z hasičiny, topografických značek a dobrá fyzička, to vše je třeba mít ve vybavení na branný závod dlouhý 2 a 3 km. Sestavili jsme po dvou pětičlenných hlídkách v mladší i starší kategorii, ale čáru přes rozpočet nám na poslední chvíli učinil angínový streptokok, který se mezi našimi dětmi rozšířil. A tak jsme odjížděli pouze se dvěma hlídkami, cestou jsme přibrali hasiče z Janova a frčeli k Smolinské přehradě u Jevíčka. Tam nás nejprve uvítalo pořádně chladné (doslova zmrzlé) ráno. Rozehřívali jsme se u ohně, přitom jsme ocenili teplý čaj a čekali na start. Ten nás dokonale rozpálil na plné obrátky a konečné hodnocení, které znělo na 5. místo pro starší hlídku a 8. místo v kategorii mladších dětí nás také hřálo u srdce, neboť konkurence byla cca 35 družstev. Poděkování opět patří Vladimíru Lipavskému a TJ Horní Újezd, neboť jen díky jim jsme mobilní.


Stalo se již pomalu tradicí, že koncem roku jezdíme s ostatními hasiči na koupání do krytého bazénu. Pro letošní rok jsme zaměnili plavecký bazén v České Třebové za městské lázně v Hradci Králové. Naplněný autobus dětmi a rodiči se vydal na cestu v sobotu 29. listopadu po obědě. První zastávkou byla exkurze u hasičského záchranného sboru Hradce Králové, kde jsme měli možnost vidět veškerá záchranná vozidla a dozvěděli se spoustu zajímavostí z profesionální hasičiny, ať už u dopravních nehod, požárů a ostatních záchranných prací. A pak už hurá k hlavnímu cíli cesty, kde na nás čekalo spousta příjemného koupání v bazénech s mořskými vlnami, vířivkami, tobogánem, saunou a ti nejlepší plavci měli možnost využít i velkého padesátimetrového bazénu. Po dvou hodinách koupání jsme oblehli stánek s občerstvením a příjemně utahaní se vydali na cestu k domovu. Za ochotu a bezpečnou cestu patří dík Miloši Kopeckému a firmě Profistav.

Anna Šimková


Poděkování příznivcům požárního sportu

Suma sumárum jsme se v letošním roce zúčastnili celkem 19 soutěží. Rozloučením se sportovní sezónou byl Pohár VŘSR v Širokém Dole, kam se sjelo neuvěřitelných 108 družstev. V nevídané konkurenci naše děvčata vybojovala krásné šesté místo. Nejúspěšnějšími reprezentanty se pro letošní rok stali: Jana Flídrová, Dušan Flídr, Aleš Lipavský a Pavel Šimek.
Členové sportovního družstva SDH Desná děkují za pomoc, ochotu a obětavost všem členům našeho sboru, jenž v sezóně 2003 podporovali, pomáhali a fandili požárnímu sportu a závodníkům. Děkujeme také partnerům a sponzorům, mezi něž patří: Obecní úřad v Desné; ZD Dolní Újezd; Stavební sdružení - Švihel Josef, Poříčí; Ochrana deratizace Anton Budovič, Třebíč; VHOS a.s. Moravská Třebová a THT s.r.o. Polička.

Dušan Flídr


Výroční valná hromada SDH v Desné

Sál hostince Pod hájem v pátek 12. prosince nejprve ožil dobrou náladou. Schůzi zahájila již tradičně nejmladší hasičská generace, která letos do svého programu v podobě soutěže DOREMI šikovně zapojila i starší hasičské pokolení. A tak to vypadalo tak, že na prknech, která znamenají svět, vystupoval starosta, velitel, vedoucí mládeže a další. Dále následovala zpráva starosty hasičů, kterou doplnil informacemi ze života soutěžáků v požárním sportu Dušan Flídr. V diskusi hasičům poděkovala starostka obce za činnost a reprezentaci Desné, pan Josef Jandera jako host za okrsek vyjádřil obdiv nad činností dětí, mládeže a vysokou úrovní požárního sportu, která přispívá k reprezentaci celého regionu Litomyšlsko - Desinka. Po malém občerstvení následovala volná zábava.

Anna Šimková


Pozvánka na ples
Sbor dobrovolných hasičů Vás co nejsrdečněji zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 31. ledna 2004 na sále Pod hájem. K tanci a dobré náladě hraje Vepřo - knedlo - zelo.
V neděli 1. února od 1400 hod. zveme naše nejmladší na dětský karneval.

Tříkrálová sbírka

I počátkem příštího roku u vás zazvoní tříkráloví koledníci, aby vyprosili vaše příspěvky pro potřeby Charity. Předem děkujeme za každý dar.


Deseňáček přežil druhý rok a věříme, že i nadále vás bude seznamovat s děním v obci. Děkujeme za přízeň, kterou mu věnujete, neboť víme, že někteří si jej archivují, což nám přináší radost a uspokojení.

Blíží se nejkrásnější svátky roku - prožijte je v klidu, obklopeni svými nejmilejšími, bez starostí a shonu.

Mnoho zdraví a úspěchů v novém roce přeje redakce


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. prosinci 2003. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidečním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký: www.desna.zde.cz