Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 9, ročník 3


Konečně je tady

Po letošní, zvlášť vydařené zimě jako vystřižené z Ladových obrázků, přichází vytoužené jaro. I když se každý rok opakuje, přináší uklidňující jistotu, že s přírodou je zatím všechno v pořádku. Ubývající sněhová peřina sice odhalí podzimní resty na zahrádkách či nepříliš čistá okna, přesto se nálada lidí zlepšuje úměrně s přibývajícím sluníčkem.
Nejvýznamnějším svátkem jara jsou bezesporu Velikonoce. Pohyblivé svátky, které vždy připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku. V jejich historii se mísí pohanské zvyky s náboženskou liturgií, vždy byly oslavou jarního slunovratu, vítání jara, víry v obnovení sil a zdraví. Velikonoční svátky předznamenávají postní neděle.
První bývá nazývaná Pučálka - podle pokrmu, na který je celkem jednoduchý recept: naklíčený hrách se nasucho opraží a posype pepřem nebo polije medem. Krajový název první postní neděle je také Liščí - maminky tajně pekly preclíky, věšely je na vrbové proutky a dětem namluvily, že jim preclíky nadělila liška.
Druhá postní neděle je někde Černá - to podle černého oděvu žen, kterým se připomínalo ukřižování Krista, někde neděle Samometná - den velkého úklidu.
Třetí neděle byla Kýchavá. Kdo v tento den třikrát za sebou kýchne, bude zdráv celý rok.
Neděle Družebná byla čtvrtá v pořadí. Chlapci a dívky se scházeli ke společnému posezení, každý přinesl nějaké občerstvení, které pak společně snědli.
Pátá postní neděle byla nazývaná Smrtná. Ze vsi se vynášela smrtka - Morana, slovanská bohyně smrti a zimy. Smrtka byla zhotovena nejčastěji ze slámy a oblečena do ženských šatů. Pak byla připevněna na vysokou tyč a v čele průvodu vynesena za ves. Čekalo ji buď utopení nebo upálení.
Poslední ze šesti nedělí před Velikonocemi je Květná - vyhrazená svěcení kočiček nebo vrbových proutků. Týden, který následuje po Květné neděli, má pojmenované všechny dny: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa - podle lidové víry se toho dne nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek se měla jíst zelená strava, (špenát, zelí, kopřivy), aby byl člověk celý rok zdravý. Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odnášelo za humna, aby se v domě nedržely blechy. A kdo snědl před východem slunce chléb s medem, měl být chráněn před uštknutím hadů a žihadly vos.
Pietním svátkem pro křesťany je Velký pátek - den biblického ukřižování. Lidé vstávali před východem slunce a šli se umýt k potoku, aby byly uchráněni před nemocemi.
Na Velký pátek se nesmělo nic půjčovat z domácnosti, protože se s takovými předměty dalo čarovat. Nesmělo se hýbat zemí, proto se nepracovalo na poli ani na zahradě. Nesmělo se ani prát prádlo - namáčelo by se místo do vody do Kristovy krve. Také se věřilo, že se na krátkou chvíli otvírají poklady.
Na Bílou sobotu se zažíhala nová ohniště v domácnosti posvěceným oharkem.
V neděli na Boží hod velikonoční světili faráři přinesené mazance.
Z dob předkřesťanských se udržela tradice švihání děvčat proutky - mladé větvičky plné mízy byly symbolem plodnosti - za takovou "nadílku" odměnila děvčata chlapce na Pondělí velikonoční malovaným vajíčkem.
Mnoho jarních tradičních zvyků se už nedodržuje, ale zbyly kočičky, kraslice, velikonoční nádivky a pomlázky. A také moudra našich předků, na která se bohužel v dnešní uspěchané době dost zapomíná.

Až rozkvetou sněženky, bledule, narcisy nebo tulipány, budeme mít možnost podarovat nebo si alespoň připomenout naše mámy, mamky, maminky. Svátek matek k nám přišel z USA, kde už od roku 1914 byl Den matek oficiálním svátkem. Druhou květnovou neděli maminky nepracovaly, nevařily a neuklízely - všechno za ně obstarávaly jejich děti. O oslavu našich maminek se v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta.
Poděkováním může být malá kytička, básnička, obrázek, polibek nebo alespoň vzpomínka. Vždyť každý z nás maminku má nebo měl.

Pavlína Leischnerová


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání ze dne 4.3.2004 mimo jiné schválilo:

- rozpočet obce na r. 2004
- závěrečný účet obce Desná za rok 2003
- přidělení hospodářského výsledku MŠ Desná za rok 2003 do rezervního fondu
- vypracování dokumentace ing. Zdeňkem Lorencem
- opravu koupelny v obecním bytě v čp. 100
- příspěvek okrsku SDH Dolní Újezd ve výši 1000,- Kč
- zadání druhé etapy územního plánu obce Desná
- novelizaci obecně závazných vyhlášek obce Desná
č. 2/2003 a č. 3/2003
- příspěvek do mikroregionu Litomyšlsko na rok 2004 - 17,-Kč na jednoho obyvatele
- příspěvek do mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na rok 2004 -10,- Kč na jednoho obyvatele
- přihlášku do soutěže Vesnice roku 2004
- příspěvek do sdružení obcí skupinového plynovodu Proseč na rok 2004 - 1,- Kč na jednoho obyvatele
- snížení nájmu provozovatelce místního kadeřnictví
- záměr obce prodat areál Podháj

Rozpočet na rok 2004
Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 420 000,-
Daň z příjmů fyz. osob se sam. výděl. činnosti 30 000,-
Daň z příjmů právnických osob 390 000,-
Daň z přidané hodnoty 600 000,-
Daň z nemovitostí 260 000,-
Správní poplatky 200,-
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu 115 000,-
Příjmy za vytříděné odpady 10 000,-
Poplatky ze psů 4 200,-
Pronájem pozemků - zemědělství 22 400,-
Mateřská škola - příjmy z poskytovaných služeb 20 000,-
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu 38 700,-
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 18 600,-
Pronájem obecních pozemků 1 200,-
Příjmy z úroků /běžný účet/ 15 000,-
Dotace ze státního rozpočtu (pol. 4112) 27 823,-
Příjmy celkem 1 973 123,-

Výdaje:
Lesní hospodářství 2 000,-
Obchod, služby 14 000,-
Pohostinství + ubytovna Pod hájem 14 000,-
Doprava, pozemní komunikace, zimní údržba 240 000,-
Záležitosti pozemních komunikací 420 000,-
Vodní hospodářství 20 000,-
Mateřská škola 198 000,-
Základní škola 101 300,-
Základní umělecká škola 12 000,-
Záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/ 5 000,-
Záležitosti kultury j.n. /kronika/ 1 000,-
Záležitosti kultury /sbor pro občanské záležitosti/ 10 000,-
Sdělovací prostředky /místní rozhlas/ 1 000,-
Ambulantní péče j.n. 800,-
Veřejné osvětlení 30 000,-
Pohřebnictví 1 000,-
Výstavba inženýrských sítí (plynofikace) 2 000,-
Komunální služby, územní rozvoj 34 000,-
Koupě, zaměření parcel 80 000,-
Bytové hospodářství - opravy a udržování 25 000,-
Opravy obecních budov (hasičská zbrojnic 90 000,-
Územní plánování 55 000,-
Sběr, svoz a likvidace odpadů 140 000,-
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 000,-
Ostatní záležitosti požární ochrany 8 000,-
Místní zastupitelské orgány 70 000,-
Činnost místní samosprávy 356 023,-
Požární ochrana 35 000,-
Výdaje celkem 1 973 123,-


Vážení spoluobčané,

17. prosince 2003 podal výpověď z nájmu pohostinství a ubytovny Pod hájem bývalý nájemce. Upřímně řečeno, byl to z jeho strany vstřícný krok, neboť obec byla nucena vymáhat platby nejen nájemného, ale i platby za elektřinu, vodu, telefon a plyn. Musíme si uvědomit, že dlužná částka představovala více jak částku odpovídající v našem ročním rozpočtu na provoz veřejného osvětlení. Podháj de facto od výše uvedeného data osiřel, nebyl provozován ani ještě po dobu smluvní výpovědní lhůty. Po velkých diskusích se zastupitelstvo rozhodlo pro poradní anketu občanů. Bylo vydáno 237 anketních lístků, odevzdáno bylo 217 anketních lístků, z toho 121 hlasů bylo pro prodej, 91 pro pronájem a 5 anketních lístků bylo neplatných. S přihlédnutím k výsledkům této ankety přijalo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 4. 3. 2004 záměr prodat areál Pod hájem. Hlasovalo se veřejně s výsledkem: 7 hlasů pro prodej, 2 hlasy pro pronájem. Rozhodování obecního zastupitelstva nebylo nikterak lehké. Zvažovány byly obě varianty a při možnostech obecního rozpočtu došli poslanci k závěru, že pro areál je lepší, aby měl svého majitele, který by do něho investoval a plně ho využíval. V případě pronájmu by musel být respektován požadavek hygieny, aby provoz vyhovoval přísným předpisům. Zde bych chtěla odpovědět na emailový názor spoluobčana, který navrhoval postupnou rekonstrukci. Ano, ale najednou by se muselo zrekonstruovat WC a kuchyně v pohostinství a celá sociálka v bytě, aby mohl Podháj sloužit dál. V druhé části pak by byla nutná nová střecha nad bytem i nad přísálím a v další etapě by se musel rekonstruovat strop sálu, dále pak parket a mnoho dalšího. Sami vidíte, že by opravy představovaly velkou finanční zátěž pro obec.
Chtěla bych poděkovat touto cestou všem občanům za jejich názory projevené v průzkumné anketě. Doufám, že již ustanou zbytečně vzkypěné emoce, které nejsou k užitku nikomu. Ke své práci všichni potřebujeme vyrovnanost, klid a pohodu.

starostka obce


Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek
23. dubna 2004 dle tohoto časového rozpisu:

- stanoviště č.1- za mostem v Cikově (stanoviště Pod skálou) 16,00 hod-16,30 hod
- stanoviště č.2 - u lípy (pod Motyčák) 16,30 hod - 17,00 hod
- stanoviště č.3- za Černým mlýnem (plácek na svoz popelnic) 17,00 hod-17,30 hod
- stanoviště č.4- mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 17,30 hod-18,00 hod
- stanoviště č.5- u kříže (v centru obce) 18,00 hod - 18,30 hod
- stanoviště č.6- točna (horní Desná) 18,30 hod - 19,00 hod

Platí i nadále, že každý občan si "svůj sběr" doprovodí ve stanovenou hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká příjezdu vozidla Ekusu a sběr si naloží. Nikde nesmí být odevzdám sběr bez majitele, který má povinnost naložení svého odpadu!
Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu lze nakládat: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory a jim podobná zařízení, počítače, starý nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramiku, pneumatiky, plastové předměty, hračky, matrace, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry a textil, upotřebené oleje a léky, monočlánky, asfaltové lepenky, nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, zářivky a výbojky, a všechno ostatní, co doma překáží.
Do těchto sběrů nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, dřevní hmota i dřevěný nábytek (vyjma čalouněného nábytku), eternit.

Upozornění k ukládání odpadu

Ke konci roku 2003 obec zakoupila kontejner modré barvy, který je umístěn u prodejny smíšeného zboží.
Kontejner modré barvy slouží k odkládání papírů, do kterých patří: noviny, časopisy, prospekty, katalogy, knihy bez vazby, balicí papír, vlnitá lepenka, krabice, kancelářský papír a čtvrtky.
nepatří tam: papírové obaly potažené umělou hmotou, kopírovací papír, zamaštěný papír nebo znečištěný barvami, alobalové folie, asfaltové a dehtové papíry, vazby knih, brusné papíry, lepicí pásky, hygienický papír a pytle od krmiva a cementu.
Kontejnery žluté barvy slouží k odkládání plastových obalů, do kterých patří: plastové obaly, kelímky od jogurtů, a ostatních mléčných výrobků, hračky, plastové květináče, podnosy a misky.
nepatří tam:linoleum, novodurové trubky, kabely, plastové tapety, videokazety, obalový materiál znečištěný barvou, molitan, textilie z plastových materiálů a pytle od agrochemikálií.
Kontejnery zelené barvy slouží k odkládání skleněných odpadů, do kterých patří: lahvové sklo bez uzávěru, skleněné nádoby, zavařovací sklenice a sklo, který musí mít takový rozměr, aby jej bylo možno umístit otvorem do kontejneru.
nepatří tam: porcelán a keramika, zrcadla, zářivky a žárovky, sklo s výztuží a drátosklo, lahve s kovovými uzávěry.
Veškeré vytříděné složky ukládané do kontejneru upravte tak, abyste zmenšili jejich objem (sešlápněte). Tak možná docílíme toho, že na všech stanovištích budou déle volné kontejnery. Veškerý tříděný odpad ukládejte pouze do kontejneru - ne vedle nich (např. tabule skla).


Budou či nebudou? Aneb slimáci na našich zahrádkách.
Upozorňujeme občany, že i pro letošní zápolení se slimáky je možno zakoupit granule na hubení slimáků. Balení 30 dkg za 50,-Kč a balení 60 dkg za 100,-Kč.

Úklid chodníků
Začátkem dubna by měly být chodníky v celé své délce v plné parádě, neboť bude dokončeno zbylé asfaltování a jarní úklid může začít.Vzhledem k tomu, že Správa silnic bude pravděpodobně během první poloviny dubna v naší obci provádět úklid krajnic, prosíme vás o smetení nepořádku z chodníků na silnici, aby mohl úklidový vůz vše sebrat. Děkujeme.

Upozornění majitelům psů
Žádáme všechny majitele psů, kteří venčí nebo se procházejí se svými miláčky po chodnících, aby dbali na čistotu obce. Po svých psech ať si patřičné hromádky každý uklidí. Není nikomu příjemné kličkovat po chodníku mezi psími výkaly. Mějte na zřeteli, že po chodníku velmi často chodí na procházku děti z mateřské školy a ty těžko zvládají slalomovou chůzi.
Dalším problémem jsou volně pobíhající psi, kteří ohrožují dospělé i děti, zvláště na cestě k autobusu. Vyzýváme majitele k urychlené nápravě.

Oznámení
Zeměměřičský úřad oznamuje, že v letošním roce v období od 1. dubna do 30. listopadu budou jejich zaměstnanci provádět měřičské a stabilizační práce na katastru obce Desná. Práce budou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřičství. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů.
Zeměměřičský úřad proto žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. Jejich zaměstnanci jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům nemovitostí se prokáží úředním průkazem.

Upozorňujeme občany, že jsou na obecním úřadě k vyzvednutí složenky na úhradu daně z nemovitosti.


Evidence obyvatel k 31.12. 2003
stav obyvatel v naší obci k uvedenému datu 323
za rok 2003 se z trvalého pobytu odhlásilo 10; přihlásilo 6; narození 2; úmrtí 3.
V letošním roce nastupuje do první třídy ZŠ Markéta Capoušková, Eliška Kopecká, Tereza Leischnerová, Karolína Renzová, Martin Kusý, Jan Rubek, Jaroslav Boštík,

Pro zajímavost uvádíme, že od prosince roku 1990, kdy zahájil obnovený obecní úřad svou činnost a zároveň k 3. březnu 1991 proběhlo v celé zemi sčítání obyvatel - na Desné bylo 125 domů a bydlelo zde 357 obyvatel, z toho 171 mužů a 186 žen. V rubrikách o vybavenosti rodin se uvádí 67 osobních automobilů, 8 rekreačních chalup a spojení obce se světem umožňovalo 9 telefonních přistrojů. Z toho vyplývá, že za uplynulých 13 let je v obci větší přírůstek telefonů a osobních aut, ale obyvatel pomalu a jistě ubývá. Za toto porevoluční období se na Desné narodilo 53 dětí, zemřelo 49 spoluobčanů, přihlásilo se k trvalému pobytu 64 obyvatel a 110 se jich odstěhovalo. Takže ani Desná se nevymyká celostátnímu trendu o vymírání a pohybu obyvatel za prací a pohodlnějším životem do měst.

Jubilea vtomto čtvrtletí oslavili:

Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili dne 30.1. 2004 manželé Josef a Jarmila Kladivovi Desná 103.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a pohody. Děti s rodinami

Miloslav Holec 50 let
Oldřich Nádvorník 50 let
František Klusoň 55 let
František Klusoň 55 let
Anna Rožková 55 let
Josef Flégr 60 let
Marie Kovářová 60 let
Jan Rubek 65 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Zjistili jsme, že nejsou dostupná data všech zlatých svateb, protože sňatky byly uzavírány mnohokrát mimo spádovou matriku. Prosíme, pokud chcete mít oznámení o těchto i dalších jubileích, dejte nám vědět. Je nám líto, když oslavíte například zlatou svatbu a my o tom nevíme, tudíž vám nemůžeme blahopřát.


Vítání občánků

Kolébka s dvěma občánky, kteří se narodili v minulém roce, se rozhoupala v neděli 22. února 2004, abychom je přivítali do života. Narození dítěte patří mezi nejšťastnější období našeho života a spokojeně spinkající miminko v náručí rodičů je tou pravou radostí a v tu chvíli se zdají mnohé starosti malicherné. Přejme tedy Adélce Kárské a Pepíčku Stráníkovi, aby v jejich rodině převládaly chvíle štěstí, radosti, vzájemné lásky a kouzelné slůvko "mám tě rád" znělo co nejčastěji. Putování životem bývá rozmanité, ale slova básně nám říkají, že "cestička k domovu známě se vine, hezčí je, krásnější než všechny jiné…". A až tyto děti povyrostou, přejme jim, aby jim k srdci přirostl rodný kraj a kdyby je snad život zavál jinam, aby se do Desné rády vracely. Zakončení společným přípitkem s rodiči a prarodiči na zdraví je jistě gratulací i od nás všech Deseňáků.


Z mateřské školy

V lednu čekal nejstarší děti ze školky první krok do školního života - zápis do první třídy.
" …..My jsme se tam viděli, viď?…Tam už to znám, byli jsme se tam podívat se školkou……Taky tam chodí můj brácha……"
Takové a podobné výroky se ozývaly školkou po zápisu. Není divu, vždyť u zápisu bylo z naší školičky tentokrát 9 dětí. Zápisu předcházela návštěva bývalých kamarádů ze školky v 1.třídě, takže se děti předem seznámily s prostředím školy a většina se na samotný zápis těšila. Vždyť po prázdninách z nich už také budou opravdoví školáci. Ale do té doby je čeká ještě moc "práce" s kamarády ve školce.
Nejdříve musíme přivítat jaro, na které jsme se už po té letošní opravdové zimě těšili.

Eva Kabrhelová

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi za něj dá jetelíčka
a já řekl ne, ne, ne.
Na dvorečku za potokem
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka."

Zápis dětí do mateřské školy se bude konat od 13.4 - 23.4. 2004 denně mimo středy, vždy v době od 8 - 10 hod a od 13 - 14 hod


Tříkrálová sbírka

3.1.2004 pěti kolednickým skupinám naši občané darovali 11 823,50 Kč ve prospěch Charity. Celá mladočovská farnost (bez Chotěnova a Jarošova, které jako obvykle peníze věnovaly do Nových Hradů) tak dala 40 703,50 Kč a v rámci celé oblasti patřící k Dolnímu Újezdu se sešlo 137 656,50 Kč. Děkujeme.


Plesové ohlédnutí

Hojnou účastí byl letos poctěn hasičský ples. A tak se patří poděkovat za vaši návštěvu, sponzorům za věcné dary do tomboly, jak na ples, tak na dětský karneval a všem občanům, kteří podpořili hasiče zakoupenými vstupenkami. Ani děti nebyly ochuzeny o karnevalový rej, ale masek rok od roku ubývá. Ten letošní navštívila mimo jiné krásná Sněhurka Karolínka Renzová.


Hostinec "Pod hájem" v Desné

V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva Obecního úřadu v Desné vypsat anketu - jak vyřešit provoz této budovy, jež je v majetku obce, napadá nás myšlenka kolik hostinských se tam vystřídalo za dobu, kterou bylo možno zjistit, jaké možnosti vůbec byly k podnikání v těchto službách, jež zde mimo jiné je dáno i umístěním stavby na samotě, ale v pěkném přírodním prostředí.
První zmínka v kronice je z doby zrušení roboty v roce 1848, kdy byl majitelem Václav Veselík. V roce 1849 se zmiňuje hostinec na Cikánce, který byl střediskem pro okolní obce (četnická stanice, mlékárna, později dobytčí váha apod). Dále pak v roce 1864 byl majitelem Jan Novák s manželkou Marií, kteří usedlost pachtovali Josefu Kovářovi. Hospodu přestavěl Nepraš, zvaný Řehák z Poříčského kopce, kterou prodal roku 1874 Janu Holcovi z čp. 5 v Desné. Od něho ji koupil r. 1904 Václav Nováček z Dolního Újezda. Byl vyučen sedlářem.Vlastnil i menší výměru polností, takže k obživě mimo pohostinských služeb provozovali i menší hospodářství. Pole měli na horní Desné v okolí Dvořákova háje v místě nad nynějšími drůbežárnami Xaverov a dále směrem k Chotěnovu. Jak obtížné to hospodaření bylo si dnes lze těžko představit. S párem krav museli překonávat vzdálenost i výškový rozdíl při dopravě veškerých produktů na pole i z pole. Původně měli vozovou cestu přímo roklí lesem, ale v sobotu 26. srpna 1950 velká voda tuto cestu zničila a již nebylo možno tudy jezdit.
Pak jezdili dokola přes Desnou, což byla cesta mnohem delší. Tehdy voda zatopila i sklep na Podháji, z něhož druhý den v neděli dopoledne musela být hasičskou stříkačkou vyčerpána a vyklizeno bahno, aby hostinský mohl ten den o posvícení točit pivo. Velké škody voda a kroupy nadělaly i v Poříčí u Boštíků.
V roce 1931 přistavěli Nováčkovi novou stodolu s malým bytem. V rohu stodoly se samostatným přístupem z venku byla umístěna obecní dobytčí váha, která zde sloužila až do založení JZD Desná. Pak byla demontována a upravena na mobilní a ještě několik let sloužila k vážení dobytka po stájích JZD.
Dle vzpomínek pamětníků byla v budově i mlékárna. Byla to ale spíše sběrna mléka od zemědělců, kde se měřilo množství doneseného mléka, odběr vzorků pro laboratoř pro určení tučnosti a kde se pak mléko přelévalo do větších konví s přípravou k odvozu ke zpracování. Dle kroniky se zde mléko i odstřeďovalo a smetana se denně dovážela v dřevěněném soudku do mlékárny při obchodě u Čermáků v Dolním Újezdě (dnes u Husárů).
V roce 1882 byla Pod hájem stanice c.k. četnictva. Velitelem byl František Píč, závodčí Josef Scholze a četník Josef Vondráček. Také tam byla šatlava (v místě dnešního velkého lokálu).
K hostinci patřil k zábavě hostů i dřevěný kuželník, který byl po zakoupení budovy obcí přestavěn na pěkný zděný prosklený s odpovídajícím povrchem dráhy, později vybaven i automatickým zařízením ke stavění kuželek.
V místnosti v přísálí byla umístěna úřadovna místního jednatelství Kampeličky. Dle kroniky "Dne 19. listopadu 1899 za přítomnosti 41 občanů založen byl spořitelní a záložní spolek pro Desnou a okolí, zapsané společenstvo s ručením neobmezeným. Dne 27. února 1900 za přítomnosti 25 členů konána první valná hromada společenstva, v niž zvolen starostou spolku Josef Dvořák čp. 2 v Desné, pokladníkem pan František Kopecký, řidící učitel v Mladočově, rodák z Desné čp. 3. Spolek se založil a již se udržel a dobře lidem slouží, ovšem že někteří zvláště nepořádní členové nejsou spokojeni". Tolik opis. - Za přepážkou v úředních hodinách pečlivě zapisovali do vkladních knížek a počítali přijaté a vyplácené peníze p. Nováček, p. Koníček a p. Jílek (oba z Cikova) později p. Nádvorník Oldřich z Desné č. 16, ke konci provozu již pod hlavičkou jednatelství Státní spořitelny úřadoval p. Plch Josef Desná č.64. Po přestavbě budovy byla místnost spořitelny umístěna mimo sál, pak po čase bylo jednatelství od 1. října 1982 na Desné úplně zrušeno a občané museli do 4 km vzdáleného Dolního Újezda.
Hostinec "Pod hájem" sloužil v dřívějších letech jako formanská hospoda, dle dochovaných vzpomínek a fotografií. V mimosezónní době, když nebylo tolik práce, si majitelé koňských potahů přivydělávali přepravou štěrku z drtiče žuly z blízké obce Budislav na stavby silnic. U hostince "Pod hájem" zastavovali, kde ve stínu vzrostlých stromů si koně odpočali, k posilnění jim na hlavy navlékali pytlíky s dávkou ovsa a formani si odpočali a posilnili v lokále po ručním nakládání štěrku v drtiči. Formanskou činností se zabývalo i několik občanů z Desné. Pak si vzájemně vypomáhali při jízdě do kopce po staré silnici (dnešní silnice oklikou ještě nebyla).
Před okny hostince byla studna s dřevěnou pumpou na pitnou vodu, neb vodovod nebyl. Druhá pumpa byla za kuželníkem, asi v místě dnešní autobusové čekárny.

Při přestavbě budovy byla v přízemí vedle lokálu vybudována větší společenská místnost, pro různá společenská setkání, svatby a pod. s vedlejší menší kuchyňkou se zařízením. Bylo vybudováno nové sociální zařízení a též nové etážové topení, v I.poschodí nová místnost jednatelství spořitelny, která je při různých akcích na sále používána jako šatna. Rozšířen sál o přísálí, včetně položení parketové podlahy. Pořízeny i nové židle a stoly. Přístavba sálu má již plechovou střechu bez podkroví. Při této akci byla stavebně oddělena stodola od budovy hostince. Vybudován septik a kanalizace. Později v části stodoly zřízeny další místnosti k bytu. O přestavbě kuželníku již bylo zmíněno, ale byl upraven tak, aby jej bylo možno používat pro sezení při zábavách k vybudovanému terasovému tanečnímu parketu. Byl postaven i přístřešek pro hudebníky. Na konci kuželníku vybudován kiosek v roce 1982 pro občerstvení a zbudovány lavičky ve svahu nad parketem. Bylo provedeno i oplocení celého areálu.
Přestože byl vybudován dostatečný kanál pro dešťovou vodu pod kuželníkem a silnicí, několikrát při prudkých deštích se voda i se splavenou půdou přihnala roklí lesem a zaplavila sklep i lokály. Pak voda i bahno za pomoci fekálů a čerpadel a hlavně ochotných desenských občanů s lopatami a košťaty odstraněna a znovu po několika dnech vysoušení byl obnoven provoz.
V roce 1949 převzalo provoz pohostinství spotřební družstvo Jednota Svitavy. Pan Jaroslav Nováček se stal jejím zaměstnancem. V roce 1967 po menších úpravách (nové výčepní zařízení, nové obložení stěn, nový nábytek) nastoupil Josef Plch z Desné. MNV v roce 1971 ve snaze oživit společenský život v obci, zakoupil od Jaroslava Nováčka hostinec, který ale potřeboval přestavbu a rozšíření. 19. ledna 1973 byl přestavěný hostinec uveden do provozu a byl pronajatý Jednotě. V témž roce postavený kuželník a po něm taneční parket.
Za doby, kdy byl hostinským p. Hurych, byl z jeho iniciativy vybudován areál rekreačních buněk na svahu pod lesem. Pak již postupem času vše upravováno a zlepšováno z prostředků obce tak, aby zařízení mohlo sloužit k rekreačním účelům. V té době se přizpůsobil i byt v bývalé stodole k těmto účelům.

Úkolem sepsání těchto vzpomínek bylo i sestavit seznam hostinských tak, jak se tam střídali (a to dosti často). Sestavení nebylo snadné. Musíme poděkovat všem, kdo byli ochotni se s námi o tomto bavit a pomoci tento seznam vytvořit. I když nemusí být úplně přesný v pořadí, je možná i nepřesnost ve jménu, za což se omlouváme.

Výsledek našeho bádání je tento:

Nováček Václav - majitel, zemřel 31.3.1969 ve věku 85 let, manželka Anna Nováčková zemřela v roce 1971 ve věku 83 let
Nováček Jaroslav - svobodný syn, ke konci již jako zaměstnanec Jednoty od roku 1949, zemřel v domově důchodců v Litomyšli v roce 1975 ve věku 67 let.
Plch Josef
Boháčová - pak došlo k popsané velké přestavbě
Sýkora Václav
Dupalová Leona /později Bláhová /
Petličková - Uličný
Kubátová /za svob. Kladivová /
Jůza - Albertová
Hájek
Kynclová Marie
Zezula
Vomáčková a dcera Jana /později Vítková/
Urbanová
Kelerová Rosalinda
Zavoralová Helena /Balászová nyní Šplíchalová/
Trnka
Hurych Josef
Motyčka Miroslav
2 x, - 31.12.2003 pohostinství bylo k tomuto datu uzavřeno

Toto je velmi zjednodušený pohled na minulost tohoto kulturního zařízení obce Desné, kde se konala různá společenská setkání, srazy rodáků, tradiční plesy hasičů, poutní a jiné taneční zábavy, jak na sále tak i na parketě. Co úsilí, složitých jednání představitelů obce, nespočet brigádnických hodin zdarma lze těžko již dnes spočítat.

Oldřich Kladivo, Josef Flídr st. a další


Výročí 80 let založení Českomoravské myslivecké jednoty

Loňského roku bylo výročí 80 let od založení československé myslivecké jednoty. Šlo o vytvoření právního rámce mysliveckého hospodaření. Vzniklo z iniciativy předních českých mysliveckých odborníků 23. dubna 1923. Dnes tato organizace nese název Českomoravská myslivecká jednota / ČMMJ /. Jak to bylo dříve? V roce 1641 vydává císař Ferdinand III. ustanovení o lovu pro Čechy, ve kterém se uvádí, že myslivost je "kratochvílí šlechtickou" a poddaní jsou při lovu povinni robotami. V roce 1781 vydává císař Josef II. patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti neboli všeobecný honební patent, který již uvolňuje v povinnostech roboty při honech.V roce 1849 vydává císař František Josef I. zákon o myslivosti. Právo bylo spojeno s vlastnictvím půdy. Tento zákon platil až do roku 1923 tj. rok založení ČMMJ. Po válce roku 1945 vychází nový zákon o myslivosti, ale právo je nadále vázáno na vlastnictví honebního pozemku. Od roku 1951 byli z pronájmu honiteb vyloučeni jednotlivci a uzavírat nájemní smlouvy mohly jen lidové myslivecké společnosti. V této době bylo založeno i Myslivecké sdružení Dolní Újezd, do něhož patří i honitba k.ú. (katastrální území) Desná. Zákon č. 23 z roku 1962 odloučil právo myslivosti od vlastnictví honeb. pozemků. Ustanovení zákona bylo změněno až roku 2001 zákonem č. 449 a zákonem č. 59 z roku 2003. Avšak ani jeden z těchto nových zákonů až do současnosti neumožňuje lovit vlastníkovi pozemků, jestliže není členem honební společnosti.

Oldřich Kladivo


Pro potěchu duše - Prasklá studna

Byly dvě studny jen pár desítek metrů od sebe. Rozhlížely se kolem sebe a občas se také daly do řeči. Každá byla úplně jiná. První studna byla dokonalá. Její kamenné okraje byly pevné a ani kapička vody se z ní neztratila její vinou. Naopak ta druhá byla popraskaná, děravá. Z jejích stran vytékaly stružky vody. První byla velmi hrdá a pyšnila se svou dokonalostí. Stála osamoceně, přiblížilo se k ní jen občas pár ptáčků nebo drobný hmyz. Druhá byla obrostlá záplavou rozkvetlých stromků, svlačci a dalšími rostlinami, které hltavě pily unikající vodu. Hmyz neustále kroužil kolem a ptáci si dokonce na okraji studny postavili hnízdo. Nebyla dokonalá, ale cítila se šťastná.
Poučení: Potřebujeme věřit v dokonalost, ale potřebujeme také odvahu uznat, že jsme nedokonalí.Žijeme ve světě, kde se dokonalost mísí s mohutným úsilím být "super", "první", "být středem", "být někdo". Dokonalí bychom měli být jedině v lásce. Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.


Vydejte se s námi za krásami pyramid
Na cestu po Egyptě vás zveme v pátek 16. dubna v 19 hodin v hospodě U Sýkorů v Desné.
O své cestě, doplněnou promítáním, budou vyprávět Libor a Emilie Severovi.
Těšíme se na vaší návštěvu.


Zprávy z mikroregionu Litomyšlsko - Desinka

Setkání seniorů obcí mikroregionu se koná v neděli 4. dubna 2004 ve 14 hodin na Skalce v Lubné.V programu nedělního odpoledne uvidíte kouzelnické vystoupení a k tanci a poslechu vám bude hrát Olšověnka. Doprava autobusem bude zajištěna z Desné v 13,35 hodin od školy. Všichni jste srdečně zváni.
V letošním roce bude naše obec hostitelem soutěže dětí mikroregionu, která každoročně probíhá ke Dni dětí. Letos je naplánována na pátek 4. června.


Pozvánka pro děti na Dětský den

V loňském roce jsme přijali nabídku obce Poříčí na společné uspořádání Dětského dne v Mladočově na Zátiší. Děti mohly shlédnout představení šermířů, povozit se na koni a ti odvážnější vyzkoušet cestu

Pohádkovým lesem, kde je čekala spousta překvapení a soutěží. Odměnou pro děti byl sladký balíček. Příjemné letní odpoledne rodičů s dětmi doplňovala hudba.
Rádi bychom tuto spolupráci zopakovali a tak už předběžně zveme všechny děti i s rodiči do Mladočova na Zátiší. Zda-li se tento záměr podaří naplnit, včas ohlásíme.


Posilovna v Desné

Jak již byla zmínka v obecním rozhlase, dne 12.1.04 vznikla, myslím že velmi účelovým využitím klubovny mládeže. Ta totiž v posledních letech začala ztrácet na svém původním významu. Mládež se zde scházela jen několikrát v roce.Tímto řešením zůstává tento obecní prostor nadále společenskou místností, která za daných okolností plní nejen společenské zájmy mládeže, ale oslovuje všechny občany bez rozdílu věku. A tak sesbíráním kdejakého cvičebního závaží a nářadí se podařilo zařídit sice skromnou, ale účelovou posilovnu, ve které se dá opravdu protáhnout každý sval. A jak se zdá o cvičení bude taky zájem. K dnešnímu dni jsme napočítali na dvě desítky stálých návštěvníků. Přijít a zacvičit si může opravdu každý, kdo má zájem o to, aby ho tělo poslouchalo tak jak má. Klasickým procvičováním svalů upevňujeme jejich funkci. Člověk má poté pocit, že žije opravdu celý a to, myslím, stojí za to. Posilovna není žádnou výdělečnou organizací. Cvičení je zde povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Dobrovolný příspěvek, který si návštěvníci podle odhadu určili asi na 10 Kč, bude použit na otop a na rozšíření cvičebního zázemí. Provozní hodiny jsou stanoveny: pondělí a středu od 18 - do 20 hod. a pátek od 17 - do 20 hodin.

Cvičení zdar přeje Mirek Capoušek


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31.březnu 2004. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidečním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký:www.desna.zde.cz