Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 11, ročník 3


Nebylo to jednoduché

Obec Desná má již několik set let starou historii. Vždy byla obcí zemědělskou s nepatrnou domáckou výrobou a řemesla navazující na potřeby občanů vesnice. Zvláštností této obce byl vždy nedostatek vody.Vlastní studna zde žádná není. Pitná voda se v minulosti donášela od studánky z Cikova neb od pumpy u "Podháje". Voda užitková pro napájení dobytka a mytí se zadržovala při dešti ve vodárnách. V době sucha však nestačila a musela se dovážet též z Cikova. Po zbudování vodovodu v roce 1958-60 a postupném připojování na vydatnější zdroje vody si tuto skutečnost a vymoženost ani neuvědomujeme.
Velkým nebezpečím byl vždy vznik požáru obytných i hospodářských budov. Pro pomoc při požáru a jeho rozšíření a likvidaci se v minulosti v obcích a městech zakládaly sbory hasičů a vybavovaly se stříkačkami na vodu. Zprvu ručními a nověji motorovými. V Čechách byl jako první založen Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech roku 1864, tj. před 140 lety. I v Desné pro předcházení a zdolávání požáru byl vydán "Požární řád politické obce Desné". Byl zpracován a schválen obecním zastupitelstvem dne 17.února 1934 a doručen každému majiteli domu. Řád určoval pravidelné čistění komínů, zákaz kouření na nebezpečných místech, povinnost občanů pomoci při požárech, způsob vyhlašování poplachů, povinnost poskytnutí vodního zdroje při zásahu /vodárny/ a několik dalších bodů, které bylo nutno dodržovat při vypuknutí požáru, aby škoda byla co nejmenší. Každý majitel usedlosti byl povinen při preventivní prohlídce požárním dozorem vykázati se tímto řádem. Neuposlechnutí mohla obecní rada trestat pokutou od 5 do 20 korun.
Začátkem 20. století docházelo k zakládání sborů hasičů i na Litomyšlsku. Na Desné však stále bez úspěchu. Příčinou byl nedostatek finančních prostředků a nesouhlas některých občanů se založením sboru. V roce 1927 na schůzi obecního zastupitelstva u starosty Václava Tomšíčka čp.19 vzešel návrh, aby byl v obci hasičský sbor založen, neboť již všechny okolní vesnice sbor měly, jen obec Desná, Střítež a Suchá na Litomyšlsku dosud ne. Návrh byl všemi hlasy schválen a finanční položka byla dána i do rozpočtu. Avšak okresní úřad tento rozpočet neschválil, neb nebyl v rovnováze a položku na hasičský sbor škrtl. Před sestavením rozpočtu byl vyslán zástupce obce do Vysokého Mýta do továrny pana Stratílka, který byl výrobcem stříkaček, aby se informoval o ceně ručních požárních stříkaček. Po zamítnutí rozpočtu zůstalo vše odloženo na neurčito. V obci se v roce 1929 za starosty Františka Hurycha čp. 8 zaváděla elektřina a to vyžadovalo též velké vydání z obecního rozpočtu a tím na zřízení sboru nebylo ani pomyšlení.
Až v roce 1937 se k starostovi Václavu Dvořákovi čp.10 dostavil osobně pan továrník Stratílek z Vysokého Mýta s nabídkou již motorové stříkačky a sám se nabídl, že zažádá o podporu Zemskou hasičskou jednotu v Praze na nákup stříkačky s podmínkou založení sboru v Desné. Tato podpora byla tehdy udělována ve výši 7000 Kč. Starosta Václav Dvořák dal tuto nabídku do schůze obecního zastupitelstva, které jednohlasně schválilo zřídit hasičský sbor. Bylo jednáno též s firmou Smékal ve Slatiňanech. Obě továrny zástupci obce navštívili i shlédli výrobu. Nakonec vyhrála firma Stratílek. Rozhodlo snad, že všechny okolní sbory měly stříkačky této firmy. Dobrovolníci František Drahoš čp. 46 a Lipavský Josef čp. 70 byli ochotni obejít obec s oběžníkem, aby bylo zjištěno jak velké pochopení pro zřízení sboru v obci je. Většina občanů byla pro založení. Motorová stříkačka byla po velkém rozvažování a diskuzích ve Vysokém Mýtě objednána i s výzbrojí pro 12 mužů a 300 m hadic za celkovou cenu 31 200 Kč. 19. září 1937 v hostinci "Pod hájem" byla přípravná schůze pro založení hasičského sboru a zvolen čtyřčlenný komitét /přípravný výbor/- Václav Dvořák čp. 10 - starosta obce, Alois Kašpar čp. 100 - řídicí učitel, Josef Chadima čp. 50 - mlynář a Vladimír Ptáček čp. 108 - krejčí. V neděli 31. října 1937 v hostinci "u Zavoralů" za účasti 42 členů se konala ustavující valná hromada hasičského sboru. Schůze se zúčastnil župní vzdělavatel Václav Peterka z Dolního Újezda, který ve svém vystoupení seznámil přítomné s posláním a významem hasičstva, dále mluvil o stanovách a dobrovolné kázni. Pak přikročeno k volbám. Byl zvolen první výbor - Josef Nádvorník čp. 16 - starosta, Josef Kladivo čp. 79 - velitel, Václav Severa čp. 25 - zástupce velitele, Josef Kladivo čp. 9 - jednatel, Vojtěch Kalibán čp. 15 - pokladník, Josef Chadima čp. 50 - člen výboru, František Drahoš čp. 46 - člen výboru a Václav Mazal čp. 71 - člen výboru. Jako náhradníci Václav Kopecký čp. 3 a František Ropek čp. 74. Následovala sbírka na nákup stříkačky. Obec obešli Alois Kašpar čp. 100 a Josef Kladivo čp. 79. Výsledek byl dosti uspokojivý, vybráno celkem 6 235 Kč. I tentokrát však někteří byli proti, ani finanční dar nedali a hasičský sbor v obci nechtěli. Samým panem továrníkem Stratílkem, byla stříkačka dne 15. června 1938 přivezena a za velké účasti obyvatelstva a sousedních sborů vyzkoušena. Z řeky čerpaná voda tlačena hadicemi strání do kopce na stavení Josefa Kladivy č. 9 k úplné spokojenosti přihlížejících. Stříkačka byla umístěna v kůlni Josefa Maixnera čp. 12 a začalo se uvažovat o stavbě hasičské zbrojnice. Během doby někteří členové vystoupili a v roce 1939 má sbor 28 členů.
Při projednávání stavby zbrojnice došlo k určitým neshodám již při samém začátku a to při rozhodování o umístění stavby. Někteří ji chtěli na horní Desné proti čp. 3 a jiní zase uprostřed vsi. V té době se prováděla oprava silnice a úprava zatáčky silnice proti kříži. A tak se čekalo, až silnice bude dostavěna a stavba zbrojnice byla umístěna zde, ve středu obce. To byl rok 1939. S vlastní stavbou započato v roce 1940. Polovina budovy byla stavěna pro účely Hospodářské besedy /později strojního družstva/ pro uložení zemědělských strojů. Z toho důvodu byly k silnici dvoje vrata. Stavbu prováděl stavitel pan Mikulecký ze Řídkého u Litomyšle. Zednickou práci zajišťoval František Vomočil z Vísky a tesařskou práci Adolf Vejrych z Cikova. Jinak dovoz materiálu i ostatní práce prováděny zdarma /z lásky/ desenskými občany. Tehdy ještě nebyly stroje na zemní úpravy a výkopy základů. Vše se muselo dělat krumpáčem a lopatou ručně. Dovoz materiálu koňskými potahy. Celkem zaplaceno v penězích za odborné řemeslné práce a materiál 40 000 Kč.
Stavba dokončena v roce 1941. V té době zuřila druhá světová válka, takže veškerá hasičská činnost byla nepatrná a zraky všech občanů se obracely k tomu jak vše dopadne.
Při výměně starého oplechování v letošním roce 2004 byl nalezen pod plechem nad původními vraty přepravní lístek z dráhy ČSD na plech od obchodníka z Vysokého Mýta s dodací adresou pana Jandery - klempíře z Dolního Újezda, ze dne 11. února 1947. Z toho lze usuzovat, že oplechování provedl pan Jandera v roce 1947, což pravděpodobně předcházelo venkovní fasádě /omítce/. Do té doby jak je vidět na fotografii byla budova bez omítky. V tomto roce bylo velké sucho, nedostatek dešťové vody a proto bylo několik vodáren po obci naplněno vodou za pomoci požární stříkačky. V roce 1954 se prováděla oprava sušáku hadic. Po založení celoobecního JZD v roce 1958-59 zaniklo Strojní družstvo a skladiště strojů přestavěno na kancelář MNV a zasedací místnost pro konání schůzí a pod. V té době přistavěna i podsklepená místnost, kde byla umístěna obecní knihovna a ve sklepě později sklad paliva pro kancelář. V témže roce 1958 uskutečněn výkop pro vodovod do stráně a montáž potrubí až ke kříži, kde byl stojan a vana na máchání prádla. Zprovozněno dne 20. ledna 1959. Dále pak vodovod postupoval na středisko JZD. V roce 1960 rozvod po obci a propojení s již dříve postaveným vodojemem nad Mladočovem. Rovněž byly zbudovány hydranty pro účely použití v případě požáru v obci.
letošní oprava střechy. V roce 1979 došlo k větší přestavbě zbrojnice s výjezdem směrem ke kříži. Přestavba se dělala pouze svépomocí. Podlaha musela být prokopána a snížena, aby se dovnitř podjelo s nákladním autem. Zhotoven nespalný hurdiskový strop. 2. září 1979 auto i s inventářem nastěhováno do přestavěné zbrojnice. Lze kladně hodnotit bezpečný výjezd mimo silnici.
Již v roce 1958 bylo našemu sboru přiděleno Požární inspekcí auto zn. KRUP, které však moc nesloužilo. Po ujetí asi 92 km ještě téhož roku neprošlo technickou prohlídkou a bylo vyřazeno. Po 20 letech, v roce 1978, přiděleno starší auto Praga RN. I zde bylo problematické projít technickou kontrolou a po necelých 3 letech zrušeno. V listopadu roku 1979 bylo zakoupeno nákladní auto ROBUR z vlastních finančních prostředků sboru. Bylo přestavěno pro požární účely a slouží pro potřebu sboru dodnes. Stříkačka od pana Stratílka sloužila 22 let, pak s prasklým blokem motoru odvezena Požární inspekcí neznámo kam. V roce 1960 přidělena stříkačka PS 8, sbor ji má dodnes. Od roku 1985 je zde ještě starší stříkačka PS 12 přidělená Okresní inspekcí požární ochrany.
V současné době sbor zasahuje v případě potřeby v místě. V okolí na příkaz profesionálního útvaru v Litomyšli. Jistotu v současné době dává moderní technika profesionálních hasičů. Při nedostatku vody je používáno cisteren.
V letošním roce hlavně z iniciativy obecního zastupitelstva a starostky Hany Flídrové za pomoci a pochopení desenských občanů došlo k potřebné větší opravě zbrojnice. Rekonstrukce střechy nad bývalou knihovnou, úplně nové oplechování, oškrabání a oprava fasády, nátěry oken, dveří, vrat a další úpravy. Tímto bylo opraveno dílo našich předků, kteří v tak těžké době tuto stavbu vybudovali. Díky za to.
Těžko by bylo možné sepsat těchto pár řádků bez písemných pečlivých záznamů kronikářů SDH. Použito rovněž osobních záznamů Josefa Bartoše čp.13 a osobní konzultace s Josefem Flídrem čp. 41, který je pamětníkem tohoto dění.

Oldřich Kladivo


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání 26. 8. 2004 mimo jiné projednalo a schválilo:
- návrh zadání Územního plánu obce Desná
- podání žádosti o dotaci na opravu a rozšíření veřejného osvětlení v rámci Programu obnovy venkova v roce 2005
- rozpočtové opatření č. 10009 - neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu
- rozpočtové opatření č. 42 - dotace určená pro školy k financování neinvestičních výdajů ve vzdělávání pedagogů
- rozpočtové opatření č. 36 - investiční účelová dotace na podporu územně plánovacích dokumentů v obci
- rozpočtové opatření č. 58 - dotace na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání regionálního školství
- rozpočtové opatření č. 66 - neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na věcné vybavení jednotek SDH
- rozpočtové opatření č. 64 - neivestiční dotace na realizaci akce Oprava místních komunikací II. etapa v rámci Programu obnovy venkova

Dojde konečně k nápravě!!!
Již delší dobu přetrvává na Desné nešvar vykrádání kontejneru se železným šrotem. Nepomáhají ani četná upozornění v místním rozhlase. Proto ještě touto cestou znova a důrazně žádám vykradače kontejneru z řad místního obyvatelstva a blízkého okolí, aby pochopili, že odevzdaný sběr je majetkem obce a finanční přínos z prodeje železa je malou pomocí místním hasičům. Každý z nás, už s tímto vědomím železný šrot odevzdává a je samozřejmě pobouřen, když někdo jeho sběr ukradne a prodá ve svůj prospěch. Obec na základě předložených dokladů o provádění a třídění sběrů a odpadů získává finanční částky, za které může nakupovat kontejnery, a ty zpětně slouží všem občanům. Pokud nedojde k nápravě, budeme nuceni zveřejnit přímo jmenovitě pachatele v místním zpravodaji a vše předáme k řešení přestupkové komisi. Doufáme, že nebudeme nuceni k takovýmto krajním opatřením přistoupit a ušetříme si oboustranně mnoho nepříjemností.

starostka

Nejkrásnější rozkvetlé okno
Vyzýváme vás k účasti na anketě " O nejkrásnější rozkvetlé okno". Během měsíce listopadu bude v prodejně U Šimáků vystavena fotogalerie rozkvetlých oken na Desné, kde zároveň budete mít možnost přispět svým hlasem.
Vyhodnocení bude na " Malování perníků s paní B. Nádvorníkovou z Jarošova", které připravujeme během adventu.

Upozorňujeme občany, že od 1.9. 2004 je uzavřeno kadeřnictví.
Obecní úřad nabízí případným zájemcům tuto provozovnu k pronájmu.

Děkuji všem, kteří pomohli při opravě hasičské zbrojnice, zvláště pak nejstarším členům SDH.

starostka

Oznámení
Od 6. října 2004 bude v budově informačního centra v Poříčí otevřena provozovna kadeřnictví.
Bližší informace na tel. čísle 775 134 482.


Jubilea v tomto čtvrtletí oslavili:

Josef Vejrych 50 let
Marie Bartoňová 50 let
Vlastislav Bulva 50 let
Václav Sýkora 55 let
Marie Sýkorová 55 let
Zdeňka Renzová 60 let
Václav Hanyk 65 let
Miloslav Capoušek 75 let


Sňatek:
Ludmila Holcová, Desná a Václav Beneš, Litomyšl
Jiří Kopecký, Desná a Kateřina Frýbová, Pardubice
Jaroslav Kopecký, Desná a Zita Vobrázková, Praha
Petra Nádvorníková, Desná a Vlastimil Vašek, Závist u Brna

Narození:
Kristýna Kršková, Desná 113

Všem srdečně blahopřejeme


Nový rok v mateřské škole

Vychovat spokojené a šťastné dítě znamená vychovat zdravého a vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe i druhých lidí. Aby se předškolní dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené. Co můžeme pro spokojenost dětí udělat?
Měsíc září je pro mnohé děti obdobím, kdy se poprvé setkávají se společenstvím dalších dětí. Dítě opouští bezpečí rodiny a přichází do kolektivu vrstevníků. Ne všechny děti jsou stejné (stejně jako my dospělí), některé jsou v prostředí školky "jako doma", těší se na nové kamarády, pro další nebývá tento přechod snadný. Proto je uplatňován u některých dětí adaptační postup, který znamená postupné přivykání dítěte na kolektiv. To znamená, že dítě navštěvuje školku nejdříve s maminkou "jen na chvilku", dochází zpočátku jen některé dny v týdnu a podobně, aby byl tento přechod do nového prostředí pozvolný. Dobrým pomocníkem při zvládnutí této pro dítě velké změny může být i oblíbený plyšák nebo hračka z domova.
To jak se dítě v mateřské škole cítí a co zde prožívá, je velmi důležité pro jeho další vývoj. Celodenní aktivitu dětí vyplňuje v předškolním období hra. I v mateřské škole musí mít dítě dostatek času na volnou hru, ale nastupují i činnosti řízené - pohybové, výtvarné, pracovní, hudební, literární. Dítě má možnost setkat se zde s činnostmi, které může prožít jen v kolektivu dětí - tvořivé kolektivní činnosti, dramatické činnosti, různé tělovýchovné aktivity. Učí se vzájemné pomoci a toleranci.


S nadcházejícím barevným podzimem nás čeká mnoho vycházek do přírody a potom také spousta "práce" s nasbíraným přírodním materiálem, která pomůže zapomenout na stýskání po mamince a překonat počáteční nejistotu.
Tvořivá činnost rozvíjí schopnosti dětí a zároveň dává prostor k rozhovorům, při kterých vyjde najevo nejedno trápeníčko nebo nesplněný dětský sen.
Povídejme si tedy s dětmi a také jim vždy dobře naslouchejme, ve škole i doma. A nejen těm malým…

Eva Kabrhelová


Desenské pouťování - podruhé

Poslední červnový sobotní podvečer na parketě Pod hájem patřil již podruhé manželskému klání "O pouťový koláč", příznivcům opékaného selete a všem, kteří mají chuť bavit sebe i ostatní.
Nejprve si soutěžící ověřili svou šikovnost v přelézání štaflí s pálkou a míčkem, to šlo nejlépe Lence a Jardovi Kladivovým. Nejdelší slupku při okrajování jablka, tudíž nejlepšího pomocníka při přípravě štrúdlu má doma Lenka Renzová. Opět vzduchem lítala syrová vajíčka, která někdy místo v zástěře manžela přistála na čele a jen manželé Lipavští obstáli s plným počtem a nerozbitými vejci. Nejvíce desetníkového jmění naházeli do kašny v podobě kbelíku Jaruška a Jarda Kladivovi. Jak nejrychleji do koupacího úboru a hurá do bazénu předvedli Věra a Mirek Vejrychovi. Zatloukaná - to byla zase zkouška pro ženy, jak zatlouci co nejvíce hřebíků, leč to uměly všechny, přímo mistrně si vedla Štěpánka Mokrejšová. Již zkušený moderátor Pepa Flídr trefně komentoval přepravu papírových míčků přes parket dřevěným hranolkem uvázaným kolem pasu. Rychlost a hbitost manželů Vejrychových zde neměla konkurenci. Poslední v pořadí, jedení koláče se zavázanýma očima, zvládli všichni s větší či menší chutí. Do desítky soutěžních párů patřili ještě manželé Hladíkovi, Flídrovi ml., Rosypalovi a Jana a Jirka Nádvorníkovi. Výhra - pouťový koláč - tentokráte náležela hostujícím manželům Mokrejšovým. K tanci i k poslechu celý večer hrála country kapela a to vše k naší nelibosti nepříjemně doplňoval s přibývajícím večerem chlad.
Poděkování náleží především manželským párům za ochotu povětšinou znova se zapojit do soutěžení, těm, kteří pomohli jak s pečením koláčů, malováním hrníčků, zajištěním občerstvení, organizačnímu výboru a vám všem, kteří jste podpořili tuto akci svou účastí.
Rok s rokem se rychle sejde, dokážeme se znova sejít i my? A bude kde?

za organizační výbor Anna Šimková


A ještě něco o posilovně.

Kulturní místnost v budově obecního úřadu se, jak je známo z minulého roku, proměnila v místo obtěžkané břemeny. Ano, již více jak jeden a půl roku existuje na Desné posilovna. Ta za posledních pár týdnů změnila trošku svoji tvář. Je zde více prostoru, kvalitnější krytina podlahy, i když je to jen použitý koberec z mateřské školky, nám cvičícím dodává při cvičení mnohem více komfortu. Vylepšili jsme i malbu na stěnách a přidali i keramický obklad ve stávajícím baru. No a ve výsledném efektu to dělá docela dobrý dojem. Blíží se i doba rozšíření cvičebního zázemí. Nový stroj, který ocení především ženy, by se měl objevit již v říjnu tohoto roku. Na říjen také připravujeme soutěž "O železného Deseňáka". Závodit se bude ve třech vytrvalostních i silových disciplínách. Datum této soutěže bude upřesněno na obecní vývěsce a vyhlášeno rozhlasem. Samozřejmě se bude soutěžit o ceny . Tak nezbývá nic, než přijít a zacvičit si.

Cvičení zdar a hodně zdraví přejí Mirek, Miloš a Libor


Letní hasičská sezóna

Český pohár 19.6. 2004 - Moravský Beroun
Druhého podniku seriálu závodů Českého poháru, konaném v Moravském Berouně, se stejně jako v Ostravě zúčastnilo celkem pět závodníků SDH Desná a to i ve stejném složení - Zuzka, Jana, Pája, Ros a Dušan. V konkurencí třiceti žen a šedesáti mužů se naši závodníci výsledkově neztratili, všech pět dokázalo bodovat v ČP.
O putovní trofej starosty SDH Štěpánov - 3.7. 2004
Letos naše, teprve druhá, útoková soutěž, které se zúčastnila obě družstva v rámci přípravy na okresní kolo v PS. První část soutěže mužů i žen probíhala dle pravidel požárního sportu. V této části soutěže se výsledkově prosadily především ženy, které obsadily druhé místo. Muži obsadili šesté místo. Druhá část závodu byla připravena pouze pro muže a účast v ní mělo zajištěno prvních šestnáct družstev mužů ze základního kola. Jednalo se o vyřazovací finále. Šesté místo nám pohodlně stačilo na postup do finálových rozstřelů, kde jsme chtěli ukázat svojí sílu. Posledním téměř fantastickým útokem jsme nakonec jednoznačně uhájili třetí místo, což je první výraznější úspěch mužů v požárním útoku, na kterém mají samozřejmě výrazný podíl i naše děvčata, která nám hodně pomáhala s přípravou a skvěle fandila, za což jim patří poděkování.
Český pohár - Podorlická stovka - 10.7 2004 Kvasiny
Desnou vyrazila reprezentovat celá enkláva, tedy šest žen a pět mužů, taková malá generálka na okres. Do soutěže jako první vstoupily ženy. Z našich závodnic můžu vypíchnout výkon Zuzky a Janě těsně unikl postup mezi nejlepší tři. Naši muži nepředvedli v jádru nic oslnivého.
O pohár starostky obce Lubná - 11.7 2004 - 3. závod ligy Svitavska v P.Ú
Do Lubné, na nepříliš kvalitní trať, avšak za solidního počasí, dorazilo změřit síly 15. družstev mužů, tři ženské týmy a stejný počet družstev veteránů. Do klasického závodu okresní ligy byla ještě vložena netradiční soutěž na neupravené PS12 s klasickým vybavením. Muži obsadili 7. místo a malou náplastí bylo v kategorii PS12 celkové 3. místo. Výsledný čas našich žen stačil na 3. místo.
II. kolo v PS - 17.7 2004 Kamenec
Soutěž byla pořadatelsky skvěle zabezpečena, měla spád a skvěle vyšlo i počasí. Vystoupení obou našich družstev hodnotím kladně, neboť muži i ženy vybojovali postupová místa do krajského kola.
Český pohár - O pohár Českého ráje - 7.8 2004 Turnov
Turnovskému závodu tradičně, snad až příliš, přálo počasí a přes dvě stě zúčastěných soupeřících mužů a žen ubíjelo nesnesitelné horko bez možnosti úkrytu ve stínu. Desnou reprezentovala pro letošek stabilní sqadra - Jana, Zuzka, Pája, Ros a Dušan a moc se jím nevedlo, snad jen Pavel zaběhl solidní čas a Jana pobrala bodíky do celkového hodnocení, jinak to bylo trápení.
O pohár starosty SDH - 8.8 2004 Rozhrání - 4. závod ligy Svitavska v P.Ú.
Druhá srpnová neděle zavála závodníky SDH Desná na samotný okraj okresu do Rozhrání a to na další pokračování okresní ligy a odtud jsme si přivezli po celkem nevydařeném útoku 8. místo.
Český pohár - Večerní stovka - 14.8 2004 Kamenec
Generálka našich stovkařů na kraj se příliš nevyvedla a nevydařilo se ani počasí. Z SDH Desná do finále postoupily z 35. místa Šimková Kamila, ze 3.místa Flídrová Jana a mezi muži se do něho protlačili ze 16. místa Flídr Dušan a letos v prvním závodě nastoupivší Lipavský Aleš, který obsadil 23.místo.
O pohár starosty obce - 15.8 2004 Kamenec - 5. závod ligy Svitavska v P.Ú.
Po sobotní Večerní stovce se do Kamence v neděli, za již slušného počasí, sjelo šestnáct mužských a jedenáct ženských kolektivů, včetně obou družstev SDH Desná.
III. Kolo v PS - 28.8 2004 Otradov
Smíšené pocity z předvedených výkonů, arogance rozhodčích, mizerné pořadatelské zabezpečení, neobjektivní měření časů, chaos, slušné počasí, radost proložená smutkem a zklamáním, tak to vše ve mně vyvolává zběžná vzpomínka na kraj. Muži SDH Desná předvedli to, na co měli, lépe řečeno chtěli mít a to, jak je vidno, při evidentně se zvyšující výkonnosti družstev zúčastněných na krajské soutěži stačí pouze na páté místo, jenž jsme právě zde obsadili. V ženské kategorii nikdo nepřekvapil, takže se podle očekávání souboj o postup zúžil pouze na dvě družstva - Desná kontra Kamenec. Musím ale děvčata pochválit, jelikož po jarních problémech se sestavou to s nimi vypadalo všelijak a postup jim utekl o 1,5 vteřiny. Holky, klobouk dolů !!!
Český pohár - Borovanská stovka - 11.9 2004 Borovany
SDH Desná, zde reprezentovala pětice závodníků, jenž mohla pomýšlet na bodované příčky. Mezi ženami potvrdila svojí kvalitu, i přes trochy smůly, Jana. Zuzce se podařilo, teprve jako druhé ženě SDH Desná, pokořit 20s hranici, což pro ní představuje zásadní průlom ve výkonnosti. Jana Flídrová obsadila ziskem 129 bodů 7. místo a Šimková Zuzana ziskem 360 bodů 25. místo. V mužské kategorii se poháru účastnilo celkem 288 mužů. Flídr Dušan obsadil ziskem 50 bodů 19. místo.

Ve zdravém těle zdravý duch
Zveme ženy a dívky opět po letní přestávce na kondiční cvičení. Zahajujeme v pondělí 5. října v 18,45 hodin v MŠ.

Fotodokumentace hasičské zbrojnice a Desenského pouťování budou vystaveny ve vývěsce u hasičské zbrojnice.


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. září 2004. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidečním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký:www.desna.zde.cz