Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 12, ročník 3


Kdy v našem srdci mohou začít opravdové vánoce?
Až místo naříkání dáme přednost chuti do života,
až pochopíme, že hlavní není mít, ale že mnohem víc je dávat,
až místo zahleděnosti do sebe zahledíme se na druhé,
až zapomeneme na své "já chci" a zeptáme se: "Co bys sis přál?"
Až místo ustarané tváře ukážeme tvář radostnou a darujeme úsměv,
až místo mluvení o sobě, řekneme druhému: "Povídej",
až místo: "Nemám čas," - odpovíme: "Rád ti pomohu, mám na tebe čas."
Až místo: "Beru" - řekneme: "Vezmi si",
až místo v pěst - sepneme ruce k modlitbě .
Teprve pak mohou začít v našich srdcích opravdové vánoce.


Odkud se vzaly dárky

Vánoce bez dárků by pro mnohé z nás nebyly těmi pravými svátky.V dřívějších dobách dostávalo dárky služebnictvo a domácí chasa v podobě ošacení, jídla a malých finančních částek jako přilepšení k celoroční mzdě. Také tuláci a žebráci bez domova, kteří o Vánocích přicházeli blahopřát k narození Ježíše Krista bývali obdarováváni. V době panování krále Václava IV. si lidé na paměť a počest onoho nebeského seslání posílají tento večer příjemné a vybrané věci, a zvláště vonné, vložené mezi dvěma krásnými miskami. Zvyk obdarovávat o Štědrém večeru děti se stal nedílnou součástí Vánoc až v 19. století. Tou dobou se již i ti chudí z nejchudších snažili dát svým dětem dárek a často to bylo jen červené jablíčko a hrst ořechů. Vánoční dárky nosil (leckde ještě nosí) Ježíšek, dárky bývali skromné a většinou praktické. Tatínek našel pod stromečkem tabatěrku a tabák, maminka látku na šaty, holčičky kanafas a věc do výbavy a kluci nové kalhoty, perníkového koně nebo cínové vojáčky. Knížky se nadělovaly stejně vzácně jako jižní ovoce a objevovaly se jen v bohatších rodinách. Počátkem dvacátého století se začaly častěji pod stromečkem objevovat drobnosti a hračky pro radost. Léta první světové války povýšila na ceněný dárek pecen chleba, pravou zrnkovou kávu a vlněnou látku na šaty. Po druhé válce se všichni snažili vynahradit léta strádání a podstata dárku z lásky pomalu mizí a nahrazuje je snaha své blízké ohromit. Krásná myšlenka obdarovávání se proměňuje v povinnost uspokojit za každou cenu vzrůstající nároky předlouhých seznamů adresovaných Ježíškovi. Starou moudrost, kterou kdysi zaznamenal Karel Čapek, většina z nás jaksi pozapomněla: "v tom právě je zvláštní zázračnost dárku, že radost z něho přesahuje jeho cenu." Přejeme vám všem nejen čisté domácnosti, ale především čisté dary. A ty zase vyžadují čistá srdce a abyste dávali a dostávali jen šťastné dárky, byť budou sebelacinější.

Šťastné a veselé Vánoce přeje redakce


Pojďme všichni k jesličkám,
k našim jesličkám u hasičské zbrojnice, které nám již čtvrtým rokem připomínají opravdový smysl vánočních svátků.
Srdečně zveme všechny velké, malé a nejmenší na "Zpívání u jesliček", které se koná ve čtvrtek 23. prosince v 16,00 hodin. Přijďte rozdat, nasát do sebe a prožít se spoluobčany velikou vánoční radost při zpěvu koled za doprovodu Radabendu a desenského dechového miniorchestru.


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo na svém zasedání 14. 10. 2004 a 15. 12. 2004 mimo jiné projednalo a schválilo:

- závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení skupinového plynovodu Proseč za rok 2003
- výchovně vzdělávací program Mateřské školy v Desné
- příspěvek TJ Sokol Horní Újezd ve výši 5 000,- Kč
- prodej areálu Podháj č.p. 83 panu Zdeňku Machovi, ul. Míru 684, Litomyšl za 850.000,- Kč
- vlastní rozpočtové opatření č. 1/2004 a 2/2004
- rozpočtové opatření č. 10044 - neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev
- zrušení obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 3/2002 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Desné
- rozpočtové provizorium na rok 2005
- členský poplatek 17,- Kč/obyvatel Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2005
- vodné na rok 2005 ve výši 20,- Kč/m3 a DPH
- obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek na rok 2005 ve výši 410,- Kč/osoba
- odkoupení pozemků p.č. 766 a p.č. 772 v katastrálním území obce Desná od obce Horní Újezd


Jak to bude s odpady v příštím roce?
Použitý nápojový karton. Co sním?

Mléčné výrobky, víno, džusy apod. v nápojových kartonech, kterým většinou říkáme "krabice", se staly běžnou součástí našich nákupů. Málokdo z nás se však zamýšlí nad dalším "životem" tohoto obalu, poté, co se změní v odpad. Nápojové kartony je možno dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Takto vytříděný karton se zpracovává buďto v papírnách, kdy vznikne surovina pro výrobu papíru a zbytky hliníku a polyethylenu se přímo ve výrobně využijí na ohřev vody nebo se kartony na speciální lince rozdrtí a za tepla se lisují do desek, které se používají např. jako stavební izolace. I taková linka funguje v ČR.
I naše obec by se ráda zapojila do tohoto systému třídění odpadu, a tak bychom vás chtěli seznámit s možností, jak by takové třídění odpadu probíhalo. Ale nejprve musíme začít každý sám u sebe. Jak tedy správně třídit nápojové kartony?
Dobře vyprázdněný karton stlačíme, aby se zmenšil objem a nezabíral vám doma místo a jistě se do každé domácnosti vejde pytel, do kterého můžete kartony shromažďovat. Oranžové pytle budou zdarma k dispozici od příštího roku na obecním úřadě. Svoz těchto oranžových pytlů by probíhal každý sudý čtvrtek v měsíci se svozem plastů (sudý pátek se svážejí popelnice). Zavázané pytle je nutné zanést pouze den dopředu před svozem ke kontejnerům na plast a sklo na našich sběrných místech. Jinak hrozí, že se nám budou po obci povalovat pytle stále a to jistě nepřispěje k vzhledu obce.


Upozornění
Upozorňujeme občany, že součástí tohoto čísla Deseňáčku je "Přiznání k poplatku za likvidaci odpadu na rok 2005", které je nutno vyplnit a vrátit na obecní úřad do 31.1.2005. Poplatek je splatný v termínu do 31.3.2005.
Změna svozu odpadu o Vánocích!
Upozorňujeme, že svoz odpadu v naši obci se neuskuteční v pátek 24.12.2004, ale ve středu 22.12.2004.


Oznámení
Východočeská energetika vyzývá vlastníky a nájemce pozemků v obci, na nichž se nachází venkovní vedení elektrických rozvodných sítí k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení. Podle ustanovení Energetického zákona se nesmí žádná část větví i kmenů přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí na vzdálenost menší než 1metr u holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů a kabelů. U vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry u holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů.
V případech, kde by mohlo dojít při požadovaných pracech k ohrožení osob, poškození vedení, nebo přerušení provozu, vyžádejte si předchozí souhlas VČE a dozor jejich zaměstnanců.
Pokud nebude provedeno okleštění porostů, provede potřebné práce energetická společnost vlastními prostředky, dřevní hmota bude ponechána na místě.


Změna hranic uskutečněna
28. října 2004 nabylo právní moci Rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj katastrálního pracoviště Svitavy o změně katastrální hranice mezi Dolním Újezdem a Desnou. Obyvatelé dvojdomku jsou již řádnými občany obce Desné. Bartošovi mají číslo popisné 136 a Vondrovi 137.


Internetové stránky obce
Na internetových stránkách obce Desné (www. desna.zde.cz) je možno využit podatelny, jejíž prostřednictvím můžete zaslat svůj dotaz nebo připomínky na emailovou adresu obce.


Výsledky hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů - 249
Počet platných hlasů celkem - 102 tj. 41 % voličů
Pořadí stran a počet hlasů:
1. Koalice pro Pardubický kraj - 81 hlasů
2. Občansko demokratická strana - 8 hlasů
3. Česká strana sociálně demokratická - 5 hlasů
4. Komunistická strana Čech a Moravy - 3 hlasy
5. Nezávislí - 3 hlasy
6. Naděje - 1 hlas
7. Strana zelených - 1 hlas


Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna vydává nové průkazy pojištěnce - Evropský průkaz zdravotního pojištění. Občané, kteří nový průkaz VZP ještě nemají, si ho vyzvednou na obecním úřadě.


Nemocnice Litomyšl - mamografie
Přístrojová komise MZ ČR považuje současnou síť mamografů v pardubickém kraji za dostatečnou. Z tohoto důvodu neuzavřely dosud zdravotní pojišťovny s Nemocnicí Litomyšl smlouvu o úhradě mamografického vyšetření. Výjimkou je Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.
Nemocnice je proto nucena od 1.11.2004 zavést přímou úhradu za všechna mamografická vyšetření (tedy i diagnostická). Cena je kalkulována ve výši nezbytných nákladů a činí 250,-Kč. Podmínky ultrazvukového vyšetření prsu se nemění, při indikaci lékařem je plně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění. Respektujeme ohlasy žen ze svitavského regionu, které tuto síť za optimální nepovažují a jednání budou dále pokračovat na všech úrovních.
Telefonní čísla na kterých se lze na mamografické a ultrazvukového vyšetření prsů objednat:
461 655 465 kancelář RDG
461 655 473 mamografie - snímkovna


Informace k novele zákona o cestovních dokladech a občanských průkazech (platnost od 1.1. 2005)

Cestovní doklady (CD)
Podstatná změna nastává u prvních cestovních pasů u dětí do 15 let. Zde je nutné současně s žádostí o vydání cestovního pasu doložit i státní občanství dítěte, tj. předložit osvědčení o státním občanství. Toto osvědčení o státním občanství vydává Krajský úřad Pardubického kraje a stojí 100,- Kč. Žádost je možné vyplnit na MěÚ Litomyšl - odbor správní, nebo si osobně zajet na krajský úřad, čímž se termín pro vydání nového cestovního pasu zkrátí. Touto změnou se prodlouží termín vydávání cestovních pasů tzv. "bleskovek" tj. v kratší lhůtě než je 30 dnů. Pokud bude dítě cestovat společně s rodiči, postačí zapsání dítěte do jednoho z cest. pasů rodičů. Další podstatnou změnou je podpis na žádosti o cestovní doklad. Nově musí podpis obsahovat jméno a příjmení, nestačí pouze příjmení a nesmí tam být uveden titul. Do cestovního dokladu však titul zapsat lze.

Občanské průkazy (OP)
Od 1.1.2005 bude možné zapisovat do OP (i CD) všechny tituly a vědecké hodnosti, včetně profesor a docent. Dále manžela a děti, i když nemají přiděleno rodné číslo - cizinci (uvede se datum narození). Děti se budou zapisovat do doby zletilosti, tj. 18 let, pokud ji nenabyly dříve. Žádost o OP a vyzvednutí hotového OP je možné na kterémkoli matričním úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností tak jak si uvede v žádosti. (Nyní bylo možné si vyhotovený OP vyzvednout jen v místě trvalého pobytu - došlo k sjednocení s cestovními doklady). Podpis na žádosti musí být ve tvaru jméno příjmení, popřípadě pouze příjmení (změna proti cestovním dokladům), rovněž bez uvedení titulu.
K další podstatné změně došlo u povinností občanů. Nyní si musí občan požádat v případě změny údajů uvedených v OP do 15 dnů o vydání nového OP, a to i v případě ovdovění a rozvodů. V případě, že občan nepožádá o vydání nového OP, bude vydáno rozhodnutí (ve správním řízení) o neplatnosti Občanského průkazu. Podstatně se rozšířil i výčet přestupků. Např. bez souhlasu občana (doporučuje se písemného) si nelze pořídit kopii OP a cestovního dokladu. Sankci lze uložit až do 1000,-Kč.


Zastupitelstvo obce Desné děkuje všem občanům za spolupráci a přeje v klidu a pohodě prožité vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví, pokoje do vašich srdcí a radosti do všech domovů.


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili:
Vlasta Hanyková 50 let
Věra Sýkorová 55 let
Stanislav Novák 65 let
Růžena Kladivová 65 let
Jaroslav Tefr 65 let
Marie Neprašová 70 let
Božena Kavková 70 let

Marie Bartošová 75 let
Žofie Renzová 85 let

Narození:
Kateřina Kusá Desná 56

Ve 3. čtvrtletí uzavřeli sňatek:
Ladislav Kladivo, Desná a Larysa Bilanová, Rusko

Všem srdečně blahopřejeme.


Z mateřské školy
Kalendářní rok se chýlí ke konci. My dospělí prožíváme někdy napětí, zda vše, co jsme si naplánovali, stihneme, ale zároveň nás rozehřívají dětské oči, ve kterých se zračí pouze tajemství a kouzlo vánočního času.
Podzim utekl jako voda a pro děti v naší mateřské škole přinesl jako vždy řadu činností s přírodninami.Tradiční je i využívání ovoce a zeleniny, které nejen pozorujeme, malujeme, modelujeme, používáme k výrobě zvířátek, bramborových tiskátek, ale učíme se formou her poznávat ovoce a zeleninu podle chuti, seznamujeme se s jejich významem pro zdraví a různou úpravou v kuchyni. To nás tentokrát inspirovalo k uskutečnění odpoledního setkání rodičů a dětí v mateřské škole s názvem "Co vaří moje maminka". Vítány byly nejen maminky, ale i tatínkové nebo babičky s ukázkou jakéhokoliv pokrmu z ovoce, zeleniny nebo brambor. Všichni zúčastnění přišli dát ochutnat vlastní výrobky a podělit se s ostatními o recept a zkušenosti. Dospělým a hlavně dětem chutnalo náramně.
Každý svátek a významná událost se v mateřské škole stává slavností, kterou spoluprožívají děti, zaměstnanci i rodiče. Stejně tak adventní období a vánoce. Příchod Mikuláše a čerta je příležitostí, abychom se učili dávat a přijímat dárky, rozlišovat dobro a zlo. A pak už s dětmi počítáme dny v adventním kalendáři a svíčky na adventním věnci. Přejeme si aby ten tajemný vánoční čas trval dlouho a dlouho, ale zároveň jsme i trošku netrpěliví v očekávání věcí příštích. Poslední týdny jsou prosyceny vůní perníčků a vánočního cukroví, které děti chystají na společné předvánoční setkání s rodiči a také plné jejich úsilí při výrobě dárečků, při chystání slavnostní tabule, výzdoby a také programu na besídku.
Přestože vánoce v kruhu rodiny děti teprve čekají, těší nás tento čas, kdy můžeme přispět k radostnému očekávání.
Přejeme všem klidné vánoce a rok 2005 naplněný pohodou a zdravím.

Eva Kabrhelová


"Perníkování" a Nejkrásněji rozkvetlé okno roku 2004
Blížící se Vánoce jsou pro ženy většinou spojeny s pečením cukroví a vánoční výzdobou domova.
Jak udělat ty nejlepší, nejdobřejší a nejlépe ozdobené perníčky nám v sobotu 4. prosince předvedla paní Blanka Nádvorníková z Jarošova. Ukázala nám, že jemnou polevu na zdobení uděláme z moučkového cukru přesátého na velmi jemném sítku, na jeden bílek cca 7 lžic a míchat ručně v hladkou polevu asi 20 minut a dle hustoty přidat pár kapek citrónové šťávy. Zdobit malým igelitovým sáčkem a prostřihnout velmi malou dírku. A teď už jen mít dobrou fantazii a pevnou ruku při zdobení a perníčky jsou na světě. Jak jednoduché!
Krásné vánoční vazby na ukázku i na prodej připravila paní Hana Lipavská - i ona je "mistr ve svém oboru".
I když už všechna okna zejí v tomto období prázdnotou, při tomto setkání jsme vyhodnotili soutěž "Nejkrásněji rozkvetlé okno roku 2004." Kdo se zabývá pěstováním květin ví nejlépe, co to dá práce vypěstovat vše od malé sazeničky až po krásně rozkvetlé okno. Kolik vody se za léto nanosí, jak nejlépe přihnojovat, kam je umístit, kde se jim bude dobře dařit, jaký druh pěstovat atd. A když je okno samý květ, naše úsilí a práce přinese radost nejen nám samotným, ale i všem, kteří tu krásu vnímají. Každý květ je ozdobou oken, ale dle hlasu lidu bylo rozhodnuto, že ta letošní, nejkrásněji rozkvetlá okna plná nádherných fialových surfinií, kombinací červených a bílých muškátů a ostatních barevných květů, měla paní Hana Lipavská. Balkon s červenými muškáty s kombinací zeleně porostlé fasády získal druhé místo paní Anně Rožkové a Alence Stráníkové. Místo třetí patří paní Marii Nádvorníkové z šestibytovky, jejichž vchod celé léto krášlil sloup osázený nápaditou kombinací červeného muškátu, bílé a modré lobelky. Všem ještě jednou blahopřejeme a těšíme se, co v oknech vykvete příští rok.

Anna Šimková


Regionální muzeum v Dolním Újezdě
Každý rád vzpomíná na to,co se dělo v době jeho dětství, s jakými stroji a nástroji pracovali rodiče a prarodiče, jaké památky se po nich zdědily. Jenže taky víme, jakými změnami prošla společnost i výroba třeba jen v posledních padesáti letech. Sice na mnoha místech stojí ještě rozlehlé statky i stodoly, ale kolik z nich slouží účelu, pro který byly postaveny? Vesnice se pomalu proměňují z tradičního vzhledu a zaměření na sídliště rodinných domků. Jenže s každým opravovaným a rušeným stavením se vyklidí i jeho vnitřek. A zde se z prachu půd a stodol vynáší mnoho nejrůznějších předmětů, které donedávna sloužily k nejrůznějším pracím v domácnosti i v hospodářství. Zde, když si prohlížíme jednotlivé strojky a zařízení, často obdivujeme vtip a šikovnost jejich tvůrců a přirozeně, doslova bytostně, si uvědomujeme, že není možně vše likvidovat jen proto, že už takové věci nemají uplatnění. Vážit si svých předků znamená i vážit si jejich tvůrčích schopností vložených do věcí, které oni vytvořili. Vždyť věci, které oni používali, jsou často jediná hmotná památka na ně, je to něco, co se občas označuje jako rodinné stříbro.
Jiný problém však nastává při pomyšlení co s tím, domečky jsou vesměs menší, prakticky uspořádané, stěží zde najdeme místo i ochotu schovávat vše dříve používané. S pozlacenými hrnečky po babičce si většinou víme rady, horší to je se starým nábytkem, natož s rozměrnými pracovními nástroji a stroji, přestože vše je třeba jako historický dokument zachovat. Toto již mnohokrát lidé řešili a jako jedno trochu slušné řešení je budování menších či rozsáhlejších muzeí. Zde v Dolním Újezdě se ustavil spolek pro obnovení tradic. Po letech hledání a shromažďování předmětů se podařilo získat i vlastní objekt, kde se mohou sbírky prezentovat ve stálé expozici Vesnického muzea. K jejich návštěvě vás zveme. Pro snadnější informaci je otevírací doba během vánočních svátků následující:
sobota 25. prosince od 13,00 do 17,00 hod
neděle 26. prosince od 13,00 do 17,00 hod

Stanislav Tomšíček


Stalo se v roce 2004
Desná je jen malá vesnice, mnoho se každý rok opakuje, podívejme se tedy, co všechno se událo. Lze si jen přát, aby dobrých událostí přibývalo v životě veřejném i rodinném.

- leden - uzavřena hospoda Pod hájem
hasičský ples a dětský karneval
- únor - schůze zastupitelstva o Podháji - anketa
karneval s rodiči ve školce
vítání občánků do života
- březen - obecním zastupitelstvem odhlasován záměr Podháj prodat
- duben - setkání seniorů v Lubné na Skalce
dokončení asfaltování chodníků
zhotovení cesty od mostu k čp. 28
přihláška "Vesnice roku 2004"
narodil se Vojtěch Tomšíček
sňatek Lukáš Kysilka, Desná a Hana Stibůrková, Čistá
tři děti z MŠ obsadily přední místa ve výtvarné soutěži s hasičskou tématikou
beseda o cestování po Egyptě se Severovými
sňatek Roman Kárský, Desná a Alena Kyselová, Štěpánov u Skutče
- květen - oslava Dne matek ve školce
sběr kamení hasiči
Den dětí v Mladočově
soutěž mladých hasičů v Březové nad Svitavou
- červen - soutěž dětí mikroregionu na Podháji
Veselé desenské pouťování
hasičské putování do budislavských skal
noc ve školce a rozloučení s předškoláky
- červenec - sňatek Ludmila Holcová, Desná
a Václav Beneš, Litomyšl
začala se opravovat hasičská zbrojnice
narodila se Kristýnka Kršková
sňatek Jiří Kopecký, Desná a Kateřina Frýbová, Pardubice
- srpen - sňatek Ladislav Kladivo, Desná a Larysa Bilanová, Rusko
- září - sňatek Jaroslav Kopecký, Desná a Zita Vobrázková, Praha
sňatek Petra Nádvorníková, Desná a Vlastimil Vašek, Závist u Brna
uzavřena provozovna kadeřnictví
nový školní rok v MŠ
- říjen - podzimní soutěž dětí v Janově
ukončena oprava hasičské zbrojnice
dvojdomek na Hraničkách připadl ke katastru obce Desná
schválen prodej Podháje panu Zdeňku Machovi z Litomyšle
- listopad - volby do krajského zastupitelstva
mimořádně úspěšný lov myslivci
- prosinec - vyhodnocení soutěže Rozkvetlé okno a "Perníkování"
mikulášská a vánoční besídka ve školce
veřejná schůze obce
koledování dětí ze školky u osamělých občanů
výroční valná hromada hasičů
narodila se Kateřina Kusá
koledování u jesliček
K těmto událostem bezesporu patří i 18 soutěží dospělých v požárním sportu.


Předvánoční návštěva u babičky
Nač myslíš babičko?
Na to, jak vzduchem tančil sníh a zachytil se tiše na větvích a jak se rychle v bílý šat, každý strom začal oblékat.
To byla zima, babičko, viď?
Ano, po stráních děti na saních - sněhulák - teplý čaj - okénka svítila v zimní kraj - kapr a ořechy v talíři - koledy - Betlém a pastýři.
Moc vzpomínáš babičko!
Ano. To vždy kolem vánoc, zaletím zpět na chviličku. Čas změnit nemůžeme, jen někdy ve stáří si vzpomeneme.
Ale ty pláčeš, babičko.
Ano. To v očích mi teď roztál sníh, co ještě z mládí zůstal v nich. Ale život plyne dál - jen vánoce, vánoce, vrací se stejně rok po roce.


Mimořádně úspěšný lov
Dle zákona č. 449/2001 Sb. je pojmem myslivost rozuměno soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást českého národního kulturního dědictví.
Právem myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat a lovit. Zákon jasně stanovuje, co je lovnou zvěří a co není, dobu hájení u jednotlivých druhů, co je honební pozemek atd.Vztah vlastníka pozemků a výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. Stanovuje i způsoby lovu. Dnes je zakázáno používání nášlapných pastí, želez, různých sklopců, jestřábích košů, lov na výrovce, lov za použití vozidel, střílet zvěř na hnízdech a pod.
Zákon stanovuje i opatření k zábraně škod způsobených zvěří. Z těchto důvodů i naše myslivecké sdružení organizovalo i letošního roku naháňky /nátlačky/ na černou zvěř, t.j. divoká prasata.Vše se uskutečnilo u desenských zadních hájů /u kompostárny/ v porostu kukuřice určené ke sklizni na zrno. Takovéto společné hony nejdou dlouhodobě dopředu plánovat z několika příčin - není dopředu znám termín sklizně, též vývoj počasí nelze dlouhodobě plánovat, rovněž je třeba alespoň částečně mít odpozorováno, že prasata se v porostu zdržují. Proto organizace je velmi náročná. V krátkém čase je nutno pozvat potřebný počet ochotných střelců z širokého okolí, aby se mohl pozemek obstoupit, dále zajistit honce i lovecké psy. Vše pak na místě zorganizovat tak, aby byla dodržena především bezpečnost všech přítomných a byla naděje na zdařilý výsledek honu. Dnes je již běžné používání mobilních telefonů při dorozumívání mezi střelci i honci. Při takovýchto společných honech lze dle zákona lovit pouze selata a lončáky.
Výsledek těchto nátlaček byl mimořádně úspěšný. V neděli 17. října uloveny 3 ks a v neděli 31. října uloveno 6 ks a další kus při dohledávce v nedalekém lese Polom. Mnoho práce je i s následným ošetřením ulovené zvěře, odběrem vzorků pro vyšetření u veterinářů, dopravou a pod. Určité vzrušení zažili i honci, kteří postupovali vnitřkem porostu a prasata pobíhala mezi nimi.
K jakým škodám na porostech zemědělských plodin by docházelo, kdyby nebylo těchto akcí, těžko přesně vyčíslit. Černá zvěř zde v minulosti byla vzácností. První prase v honitbě MS bylo střeleno v roce 1977. Od té doby až do loňského roku včetně, uloveno 85 ks. Letošní počet odstřelených prasat přesáhne 10 ks. Z tohoto přehledu je zřejmé, že stavy této zvěře rostou a je takovýchto akcí třeba.
Je nutno poděkovat všem účastníkům a to jak střelcům, tak i honcům, že i při dosti nepříjemném počasí bylo dosaženo tohoto výsledku. Zvláštní poděkování patří panu Václavu Severovi z Desné, který byl duší celé organizace těchto naháněk.
Měsíc listopad a prosinec jsou obdobím podzimních honů na drobnou zvěř - bažanty a zajíce. Odlov zajíců naše MS neprovádí již od roku 1995, neb stavy jsou stále nízké. Doby, kdy se při honu na Desné a Rovince střílelo přes 400 zajíců, jsou asi již nenávratně pryč. MS loví pouze bažanty odchované až do podzimu ve voliérách. Přímé náklady na odchov tj. nákup bažantích kuřat, krmiva, léčiva i údržba voliér jsou dosti vysoké a je otázkou, jak dlouho se tento způsob bude praktikovat. Zakomorované bažantí slepice s příslušným počtem kohoutů se ponechávají dál ve voliérách k produkci vajíček, které se pak dávají do umělé líhně a ostatní slepice se vypouštějí do volné přírody v očekávání, že některé volně zahnízdí. Výsledek je prakticky nulový. Asi 100 ks bažantích kuřat se nakupuje v líhních v Nových Sídlech u Morašic. Co času zdarma tomuto odchovu někteří členové věnují, se raději ani nebudu pokoušet vyčíslit. V zimním období se též členové věnují přikrmování zvěře v krmelcích a zásypech, kdy zvěř nemá možnost obstarání potravy pod sněhovou pokrývkou.
Členové MS se účastnili i jiných akcí při pomoci zemědělství, a to sběru kamene na poli, sázení lesních stromků a v neděli 24. října trávení hrabošů, též na desenských polích.
Tímto jsem chtěl velmi krátce připomenout činnost myslivců v našem sdružení, které hospodaří v katastru obcí Dolní Újezd, Desná a Vidlatá Seč.
Závěrem bych chtěl všem čtenářům novin "Deseňáček" popřát radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a pěkných zážitků při procházkách přírodou i v novém roce 2005.

Oldřich Kladivo


Dvojí vítězství mladých hasičů
S novým školním rokem jsme se začali připravovat na podzimní kolo hry Plamen, která se letos konala v Janově. Protože opakování je matka moudrosti, na hřišti jsme pilovali, jak být lepší a lepší ve střelbě ze vzduchovky, vylepšovali techniku vázání uzlů, vtloukali do hlavy topografické značky, hasičáky, zdravovědu, orientaci mapy a k tomu všemu honili fyzičku kolem hřiště. Sestava dvou starších a jednoho mladšího družstva vyrazila poslední říjnovou sobotu vše co nejlépe zúročit v tvrdé konkurenci zhruba 30 družstev. Po doběhnutí jsme začali hodnotit naší pozici, že není nejhorší, jsme sice odhadovali, ale při vyhlašování výsledků nám to doslova sebralo dech. Stali jsme se vítězi v obou kategoriích a porazili takové favority jako je Kamenec, Široký Důl, Sádek a Jevíčko. Radost dětí, ale i vedoucích, nebrala konce a dva dorty, které byly výhrou jsme měli co sníst. Do jarního kola je toto vítězství skvělou motivací pro děti. Abychom toto vítězství obhájili, je třeba zlepšit docházku na hřiště a opět trénovat a trénovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat Evě Foglové, Tereze a Janě Kabrhelovým, že svůj čas věnují činnosti s dětmi a Vladimíru Lipavskému, který nám pomáhá s technickým zázemím.
Ani letošní rok nebyl výjimečný a navštívili jsme krytý bazén, tentokrát ve Svitavách. Příjemně jsme se osvěžili, zaplavali si, svezli se na tobogánu a nakonec vyhladovělí oblehli tradičně stánek s občerstvením a hurá k domovu. Je jen škoda, že jezdí stále míň hasičských dětí, pro které se to pořádá.

Anna Šimková


Poslední soutěže dospěláků letošního roku
MČR v PS - 17,18,19.9 2004 Sušice

Ani jedno z družstev SDH Desná se nedokázalo na mistrovství probojovat a tak Jana, Aleš a Dušan, jako již téměř tradičně, hájili barvy sousedních sborů, jenž na republiku postoupily. Aleš s Dušanem pomohli Širokému Dolu a celkově obsadili hodně dobré páté místo. Jana byla ústřední postavou v družstvu žen z Kamence a především její zásluhou zůstal tento tým po běhavých disciplínách ve hře o medaile.
O pohár starostky obce - 26.9 2004 Sádek - 6. závod ligy Svitavska v P.Ú.
Poslední ligový závod provázelo chladné, ale kupodivu bezdeštivé počasí. Na nepříliš kvalitní trať se do Sádku sjelo čtrnáct družstev mužů a čtyři ženské kolektivy. Naši muži předvedli solidní výkon i přes drobnou chybičku na koši a obsadili nakonec osmé místo.
Pohár VŘSR - 30.10 2004 Široký Důl
Na tuto soutěž, jakožto na jednu ze tří největších akcí co se požárního útoku týká, se do Širokého Dolu sjelo celkem 118 soutěžních kolektivů žen a mužů. Počasí tentokrát bylo až neuvěřitelně pěkné. Soutěž měla spád a bylo nač se dívat. Naše holky v konkurenci 31 ženských týmu obsadily skvělé sedmé místo a z Dolů si odvezly hadici a speciální cenu hejtmana Pardubického kraje pro nejlepší družstvo Pardubicka. Muži SDH Desná obsadili konečné 70. místo.


Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Desné
V hospodě U Sýkorů se v pátek 10. prosince v hojném počtu sešli členové místního sboru, aby opět po roce zhodnotili svou činnost. Schůze byla zahájena malým vystoupením nejmladších hasičů. Následovala obsáhlá zpráva starosty hasičů, v níž mimo jiné zaznělo, že největší akcí tohoto roku byla celková oprava hasičské zbrojnice ve spolupráci s obcí. Přehled o veškeré sportovní činnosti doplnil Dušan Flídr. Po schválení programu na příští rok se rozběhla diskuze, při níž nejprve vystoupila starostka obce a slovy díků nad činností s mládeží a dospělých v hasičském sportu nešetřil velitel okrsku pan Josef Švec. Na závěr se podávalo občerstvení a při harmonice nechyběla dobrá nálada.


Sbor dobrovolných hasičů v Desné vás zve na tradiční Hasičský bál v sobotu 29. ledna 2005 na sále Pod hájem, hraje Vepřo - knedlo - zelo V neděli 30. ledna od 14 hodin se těšíme na setkání s dětmi na karnevalu.


Něco málo o posilovně
Již zanedlouho bude posilovna slavit rok svého vzniku. Myslím, že po roce působení se nám podařilo vytvořit celkem pěkné místo pro tento sport. Jíž dlouho očekávaný posilovací stroj dorazil na své místo a naše představy o něm se jistě splnily. Posilovací věž, kterou se podařilo zakoupit jen díky Vám cvičícím, za což všem návštěvníkům velice děkujeme, doplnila nejeden chybějící článek posilovny. Víceúčelovým využitím nabízí spolu s ostatním nářadím posilovat stejné partie více cvičících a s mnohem větším komfortem. Ocení ho především ženy, kterým zdvihání jednoduchých činek dělalo nějaké problémy. Tento stroj není samozřejmě posledním cvičebním nářadím, které bychom zde mohli postrádat. Už se pracuje na tzv. "lek-pressu", který vylepší práci nohou.

Cvičení zdar a hodně zdraví . přejí Mirek, Miloš a Libor


Kam o vánočních svátcích ?
Lidový dům Litomyšl tel. 461 619 183
26. 12. od 14,00 do 20.00 hod. - Štěpánské posezení pro seniory. K tanci a poslechu hraje MTO z České Třebové
29. 12. od 19.00 hod. - Jára Cimrman: Afrika aneb Češi mezi lidožrouti - divadelní společnost Hřebíček na hlavičku uvádí premiéru divadelního představení
Městská galerie Dům U rytířů - otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hod (zavřeno 24.12., 31.12., 1.1) Výtvarná Litomyšl - výstavníci žijící a tvořící v Litomyšli
Muzeum Litomyšl 24. 12. od 13.30 hod - Štědrovečerní koledování
Krytý zimní stadion - bruslení pro veřejnost - každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30 hod
23.12.2004 od 10.00 do 12.00 hod; 27. - 31.12.2004 od 10.00 do 12.00 hod
Proseč 25. 12. v 17.00 hod chrám sv. Mikuláše - Naživo - vánoční prozpěvováni s Náhodným seskupením
Budislav 24.12. v 16 hodin v kostele Boží lásky - štědrovečerní mše svatá
Budislav 26. 12. v 16.00 hod kostel Boží lásky - Rybova Vánoční mše - zpívá mužský pěvecký sbor z Litomyšle
Mladočov 24.12 o půlnoci - půlnoční mše svatá
Mladočov 26. 12. v 10.30 hod kostel sv. Bartoloměje - Rybova Vánoční mše - zpívá mužský pěvecký sbor z Litomyšle


Zahájení provozu pohostinství Pod hájem
Pan Zdeněk Mach srdečně zve na slavnostní znovuotevření s hudbou pohostinství Pod hájem
ve středu 29. prosince 2004 od 17 hodin.


Jak nejlaciněji a nejrychleji cestovat Čínou?
O své cestě po Číně, doprovázenou promítáním, bude vyprávět Libor Severa
v pátek 14. ledna 2005 v 18.30 hodin v hospodě U Sýkorů
Těšíme se na vaší návštěvu

Farnost D. Újezd a KDU-ČSL Dolní a Horní Újezd vás zve na Tříkrálový farní ples v sobotu 8. ledna 2005 v sokolovně v Dolním Újezdě. Hraje skupina TOMS. Předprodej vstupenek u p. Jana Bednáře Dol. Újezdě 369.


Změna cvičení žen
Kondiční cvičení žen se koná každé pondělí od 19. hodin v posilovně budovy Obecního úřadu v Desné.


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. prosinci 2004. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký: www.desna.zde.cz