Deseňáček
Zpravodaj obce Desné, číslo 13, ročník 4


Jarní měsíce
Z přírody se můžeme mnohému naučit. Člověk je její součástí, přírodní koloběh ovlivňuje běh lidského života. Střídání ročních období se pojí s církevními svátky a s mnoha dnes už zapomenutými lidovými zvyky a pranostikami. A i když si s námi letošní zima dlouho pohrává, jsou tu jarní měsíce.


Březen, to je měsíc nového života, měsíc prvního jarního dne. Mnohdy ještě nebývá příliš vlídný, prší, občas poletuje i sníh. Podle kalendáře je tu však jaro. V trávě najdeme broučky, první včely, mouchy, objeví se i motýli. Začínají se zelenat pole, na zahrádkách a v lese zpívají ptáci. Sluníčko všechno a všechny probouzí. Do přírody se vracejí zvuky, zpěv, barvy. To už není jen bílá barva sněhu, hnědá oranic a černá holých stromů. Houstne zeleň, objevuje se žlutá barva podbělů, petrklíčů, modrá a fialová fialek, jaterníků, bílá sněženek, bledulí a sasanek. Obloha je modřejší a vzduch voní.
Na letošní březen připadají také Velikonoce, Boží hod velikonoční je neděle následující po prvním jarním úplňku.

Na svatého Řehoře
přeletěly vlaštovičky přes moře.
Na svatého Řehoře
šelma sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře
žába hubu otevře.

V dubnu se v přírodě už všechno zelená, dokonce i dub - od tohoto stromu dostal měsíc své pojmenování. V lesích vyráží jehličí na modřínech a na jejich větvičkách se objevují krásné, fialově červené šištičky. Duben je pověstný svým nestálým a rychle se proměňujícím počasím. Pršívá, hned zase svítí slunce a během chvíle znovu prší, někdy se přižene i sněhová metelice. Sníh se však neudrží, protože už vládne jaro. Rozkvétají stromy a proudí v nich míza. Duben býval pro chlapce měsícem píšťalek. Naklepaná kůra se sloupla a píšťalka zpívala jaru. Prvního dubna se vymýšlely různé legrace. A kdyby vás chtěl někdo v ten den "vyvést aprílem", nenechte se napálit.

Na svatého Jiří
tráva ze země běží.
Na svatého Jiří
vlaštovky už víří.
O svatém Jiří
vylézají hadi a štíři.

Květen bývá označován jako nejkrásnější měsíc v roce. Pěkné počasí už nepokazí ani období ledových mužů. Všude je světlo a vůně květů. Od květu také dostal měsíc své jméno. Kvetou ovocné stromy, trnky, hloh, v zahradách šeříky. A všude je plno krásných kytiček. Známe je všechny? A umíme pojmenovat všechny ptáky, brouky a motýly? Na jaře můžeme pozorovat zázraky, které se dějí v přírodě. Zastavit se u pavouka a jeho krásné pavučiny, podívat se zblízka do květu zvonku, zaposlouchat se do zpěvu ptáků. A hned nám bude dobře.

Březen,
za kamna vlezem,
duben,
ještě tam budem,
máj,
půjdeme v háj!

Druhá neděle v květnu - to je Den matek. Nesmíme na maminky zapomenout. A víme co by je nejvíce potěšilo?

Eva Kabrhelová


Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24. 2. 2005 mimo jiné projednalo a schválilo:
- rozpočet na rok 2005
- závěrečný účet obce Desná za rok 2004
- koupě parcel č. 422 od Marie a Jindřicha Voříškových, Desná 12 a parcely č. 405 od ZD Dolní Újezd
- přidělení hospodářského výsledku MŠ Desná za rok 2004 do rezervního fondu

Rozpočet na rok 2005

Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 50 000,-
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 30 000,-
Daň z příjmů právnických osob 420 000,-
Daň z přidané hodnoty 630 000,-
Daň z nemovitostí 260 000,-
Správní poplatky 500,-
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu 140 000,-
Poplatky ze psů 4 000,-
Pronájem pozemků - zemědělství 25 600,-
Mateřská škola - příjmy z poskyt. služeb 8 000,-
Bytové hospodářství - nájemné 38 700,-
Nebytové hospodářství - nájemné 15 400,-
Pronájem obecních pozemků 900,-
Příjmy z úroků /běžný účet/ 30 000,-
Dotace ze státního rozpočtu (pol. 4112) 25 731,-
Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 600,-
Lesní hospodářství - prodej dřeva 41 500,-
Příjmy za vytříděný odpad (EKO-KOM) 11 500,-

Příjmy celkem 2 235 431,-

Výdaje:
Lesní hospodářství 38 500,-
Obchod, služby 15 000,-
Doprava, komunikace, zimní údržba 320 000,-
Vodní hospodářství 10 000,-
Mateřská škola 210 000,-
Základní škola 78 200,-
Základní umělecká škola 12 200,-
Záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/ 5 000,-
Záležitosti kultury j.n. (kroniky) 2 000,-
Záležitosti kultury (sbor pro obč. záležitosti) 15 000,-
Sdělovací prostředky /rozhlas/ 1 000,-
Ambulantní péče j.n. 700,-
Veřejné osvětlení 166 000,-
Pohřebnictví 2 000,-
Výstavba inženýrských sítí (plynofikace) 300,-
Komunální služby, územní rozvoj 20 000,-
Koupě parcel 208 531,-
Zaměření parcel 40 000,-
Územní plánování 48 000,-
Sběr svoz a likvidace odpadů 144 000,-
Péče o vzhled obce a veřejnou zeĺeň 30 000,-
Požární ochrana 270 000,-
Místní zastupitelské orgány 70 000,-
Činnost místní samosprávy 370 000,-
Výdaje z finančních operací /poplatky BÚ/ 9 000,-
Byty nad MŠ 150 000,-

Výdaje celkem 2 235 431,-


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 6. května 2005
dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 - za mostem v Cikově (stanoviště pod skálou) 16.00 - 16.20 hod.
- stanoviště č. 2 - u lípy (pod Motyčákem) 16.20 - 16.40 hod.
- stanoviště č. 3 - za mostem u Černého mlýna 16.40 - 17.00 hod.
- stanoviště č. 4 - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 17.00 - 17.20 hod.
- stanoviště č. 5 - u kříže (v centru obce) 17.20 - 17.40 hod.
- stanoviště č. 6 - točna (horní Desná) 17.40 - 18.00 hod.

Platí i nadále, že každý občan si "svůj sběr" doprovodí ve stanovenou hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká příjezdu vozidla Technických služeb a sběr si naloží. Nikde nesmí být odevzdán sběr bez majitele, který má povinnost naložení svého odpadu!

V posledním čísle jsme Vás upozorňovali, že tetrapackové obaly (nápojové krabice) budeme moci třídit do oranžových pytlů. Bohužel firma EKO-KOM do této doby zmíněné pytle nedodala, ač tak mělo být do konce minulého roku. Stále toto urgujeme a až tento sběr bude aktuální, budeme Vás informovat. Zároveň se omlouváme, že jsme Vás předčasně vyzývali, ale bohužel není to naše vina, že třídění sběru tetrapackových obalů jsme nemohli zahájit od nového roku.


Evidence obyvatel k 31.12. 2004
Stav obyvatel v naší obci k uvedenému datu je 328.
Za rok 2004 se z trvalého pobytu odhlásilo 9, přihlásilo se 11, narození 4, úmrtí 1.
V letošním roce nastupuje do první třídy ZŠ Kateřina Hápová, Jiří Nádvorník, Pavla Schutzová.


Úklid chodníků
Letošní zima se nezvykle protáhla do doby, kdy jindy již teplé paprsky sluníčka rozpustí poslední zbytky sněhu a obnaží všechen nepořádek po zimě na našich chodnících. V době, kdy probíhala uzávěrka tohoto čísla ještě všude leželo velké množství sněhu a nebylo tedy možné dojednat pevný termín úklidu krajnic. O tom budete včas informováni místním rozhlasem a proto věnujte našim zprávám patřičnou pozornost.


Kácení stromů
Zastupitelstvo obce a komise životního prostředí rozhodly o pokácení vzrostlých stromů v několika lokalitách v obci. V letošním roce se bude provádět rekonstrukce veřejného osvětlení v místech "pod stráněmi" a tak mnohde by vzrostlé stromy překážely. Jinde se zase jednalo o přerostlé, v mnoha případech nahnilé stromy u silnice a tak v rámci bezpečnosti silničního provozu se stromy likvidovaly. V neposlední řadě jsme také chtěli zlepšit životní podmínky obyvatelům při dolní silnici, kde stromořadí po obou stranách byla přehuštěná a všichni dobře víme, že "kam nechodí slunce, tam chodí doktor". Pokácení odborně provedly firmy. Chtěli bychom zdůraznit, že kácení mělo ryze výchovný charakter, že se nejednalo o nějaké barbarské rozhodnutí. Vždyť i v lidském rodě musí staré pokolení ustoupit novým generacím. To je běh života.


Pozvánka na setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Zveme všechny seniory na setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, které se bude konat v neděli 3. dubna 2005 od 14.00 hodin ve víceúčelovém zařízení Skalka v Lubné.
Zábavný program bude zajišťovat dechová hudba Veselá sedma Jana Sedlaříka z Nového Města na Moravě. Bližší informace o odjezdu autobusu Vám včas oznámíme.


Jubilea

V tomto čtvrtletí oslavili:

Jan Kuta   50 let
Marie Nádvorníková   55 let
Pavel Renza   55 let
Ladislav Boček   55 let
Růžena Rubková   60 let
Jan Kovář   60 let
Ludmila Šplíchalová   60 let
Josef Renza   65 let
Věra Žďárová   75 let
Václav Vimr   80 let

Narození:
V posledním čtvrtletí roku 2004 se narodila Aneta Perglerová, Desná 112

Všem srdečně blahopřejeme.

Úmrtí:
Stanislav Novák, Desná 57
Božena Neprašová, Desná 72
Ludmila Kopecká, Desná 111
Jan Kovář, Desná 34

"Je těžké najít útěchu, když bolest nedá spáti, život Tvůj náhle ztracený nám nikdo víc nevrátí."


Vítání občánků
Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé šťastné bylo
dnes a napořád,
vítáme tě mezi námi,
malý človíčku,
ať tě zdobí v každé době
úsměv na líčku…

…Takto vítaly děti z mateřské školy v neděli 20. února nejmladší desenské občánky do života. Tři malé slečny Aneta Perglerová, Kateřina Kusá a Kristýna Kršková jež skoro "doprovodil" téměř roční Vojtěch Tomšíček společně s rodiči byli hlavními osobnostmi letošního vítání občánků. Narozením dítěte přibyl do naší společnosti nový občan, ale ještě mnoho vody uteče, než se naučí všemu, co musí správný muž či žena vědět a umět. K tomu je třeba mnoho času a trpělivosti a záleží jen na rodičích jak své děti vedou. Již od prvních chvil vnímavé a bystré oči dítěte napodobují, co od rodičů vidí a slyší. Popřejme ještě jednou rodičům mnoho zdraví, rodičovské lásky a aby po celý život byli šťastni a hrdi na své děti. A novým občánkům, aby milovali své táty a maminky a šťastně vykročili do života, který je teprve čeká.

" Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám."


Knoflíkový karneval v mateřské škole"
Karneval je tradiční únorovou akcí v naší mateřské škole. Na letošním "knoflíkovém" karnevalu byl symbolem všech masek a her knoflík. A tak po úvodní písničce a představení všech masek tancovala v kole myška s knoflíčkem na ocásku, princ Knoflíček, čaroděj s kouzelnou knoflíkovou hůlkou, princezny s knoflíčkovou korunkou, medvídek s knoflíčkem na kožíšku a další veselé masky. Vstupné na náš karneval bylo 10 knoflíků. Všechny vybrané knoflíky z knoflíkové pokladny sloužily jako odměna za splněné úkoly, které děti s rodiči a sourozenci během karnevalu plnily. A tak rodinné týmy skládaly obrázky, vystřihovaly a lepily papírové knoflíky, navlékaly v daném čase co nejvíce knoflíků. Za získané knoflíky si všichni mohli zakoupit v cukrárně "U knoflíčků" dle nabídky dne čaj, kávu, karnevalové koblížky nebo sladké překvapení. Obsloužily je dvě usměvavé knoflíčkové prodavačky (nejstarší holčičky), jejichž úkolem bylo dobře spočítat kolik knoflíčků budou dobroty stát. A tak na všechny nakonec čekala zasloužená odměna.

Eva Kabrhelová


Zápis dětí do Mateřské školy v Desné pro školní rok 2005/2006 bude probíhat od 18. do 29. dubna v mateřské škole. Přihlášky je možné vyzvednout denně mimo středy, dopoledne od 8 do 10 a odpoledne od 13 do 14 hodin.


Výročí selských bouří.
Po třicetileté válce došlo ke zhoršování podmínek života na vesnicích. Rostoucí daně a robotní povinnosti krutě vymáhané zámeckou vrchností vyvolaly násilné akce sedláků v téměř celých Čechách. Jistě stojí za připomenutí alespoň malá zmínka o těchto událostech.
Je tomu již 325 let, kdy i na Litomyšlsku došlo ke vzpouře selského lidu. Stalo se to v roce 1680. Tyto nepokoje se týkaly hlavně vesnic, které měly robotní povinnosti k zámku. Vesnice Desná, Mladočov a Budislav byly podřízeny městu Litomyšl a zde byla robota mírnější. Ohniskem nepokojů se staly naše nejbližší vesnice - Horní Újezd, Poříčí a Dolní Újezd. Po několikerém neúspěšném jednání s vrchností se začalo uvažovat i o ozbrojeném povstání. K rozhodujícímu jednání došlo 23. dubna 1680 v litomyšlské hospodě "U Morejnů", kde se shromaždili rychtáři i další organizátoři odporu z celé široké oblasti Litomyšlska, včetně vesnic, kde žili i obyvatelé německé národnosti (Litrbach, Janova a dalších) a kde se radili jak postupovat dále. Došlo k projevům nespokojenosti s dosavadním vyjednáváním s vrchností o zmírnění poddanských povinností a panského útlaku. Bylo zde již jednáno o případném nátlakovém ozbrojeném povstání. Hlavními organizátory příprav byl Lukáš Pakosta - mlynář z Horního Újezda čp. 10 (stáří kolem 50 let), který však na tomto posledním jednání přítomen nebyl. Dále Matěj Abrahám, sedlák z Poříčí čp. 34 (Poříčský kopec, pozdější nové číslování 53), stáří asi 62 roků - bývalý rychtář, který byl již v roce 1670 sesazen pro odbojné vystupování vůči vrchnosti a Lukáš Veselík - mladý rychtář Horního Újezdu - hospodařící na zemanském dvoře v Desné čp. 2 (rychta), toho času to byl svobodnický statek patřící k Hornímu Újezdu.
Po bouřlivém jednání v Litomyšli 23. dubna 1680 došlo k zatčení předpokládaných organizátorů povstání a jejich uvěznění. Lukáš Pakosta, který se následně o zatčení dověděl, rychle zorganizoval rozšíření této zprávy sousedním vesnicím a po poslech požadoval, že ze všech vesnic se musí jít zatčeným pomoci. V houfech táhli s různou výzbroji k Litomyšli. Tam byl po dohodě rychtářů šikováním a velením pověřen vysloužilý voják, nyní zedník Jan Černý Uher z Bučiny (stáří asi 70 let), který měl již v selské revoluci jakousi praxi. Počet shromážděných sedláků v ležení u Osíka před Litomyšlí v noci ze středy 24. na čtvrtek 25. dubna udávají protokoly přes 800 osob. Ve čtvrtek ráno jich ještě hodně přibylo. Některé písemné informace uvádějí 3 až 5 tisíc. Mnozí také zase odcházeli domů pro proviant a mnohý se již ze strachu nevrátil.
Vrchnost po zjištění možného nebezpečí dala na povozy naložit sudy piva a jeli vyjednávat s povstalci. Vyšel pouze jeden výstřel ze strany povstalců, který nikoho nezasáhl. Po slibu dalšího možného jednání a vlivem dovezeného piva se selská domobrana postupně rozešla.
Důsledkem těchto událostí bylo zřízení vyšetřující komise a za pomoci vojska začalo zatýkání a vyšetřování organizátorů. 12. srpna byl vynesen tvrdý rozsudek pro výstrahu. 6 trestů smrti a to: Lukáš Pakosta, Matěj Abrahám, Jan Černý zvaný Uher, Jiří Lorenců, Pavel Bejl a Jan Čížek. U posledních dvou byla těsně před popravou udělena milost a trest snížen na 3 léta k obecní práci v poutech. Lukáš Veselík z Desné čp. 2 a Pavel Havran z Dolního Újezda čp. 141 odsouzen na 2 léta v poutech. Dále bylo odsouzeno dalších 20 účastníků povstání ke kratším trestům. Poprava byla vykonána v úterý 13. srpna 1680 po 8. hodině ranní. Těžce zmučeným byla smrt vysvobozením.
Výsledkem těchto nepokojů však přece jen bylo určité zmírnění útlaku a snesitelnější poměry pro budoucnost. Dle historických pramenů dodával Lukáš Veselík celému odporu váhu jako mladý průbojný rychtář, Matěj Abrahám byl hlavou a čilým organizátorem a byl u všech jednání s vrchností a Lukáš Pakosta byl výkonným orgánem a smělým agitátorem.
Až v roce 1907 byl při slavnosti k připomenutí selských bouří vznesen návrh na postavení památníku obětem. Při následných sbírkách pro tento účel byl po určitém čase shromážděn potřebný finanční kapitál, rozhodnuto o umístění sochy před školou v Dolním Újezdě, dojednáno zhotovení sochy akadem. sochařem Janem Štursou. Památník odhalen při velké slavnosti 19. července 1914. Hlavní mohutná postava vzdorného a nepoddajného sedláka hrozícího pěstí k litomyšlskému zámku znázorňuje rozvoj, sílu a odhodlanost stavu selského. Pod sochou jsou vytesány 4 hlavy popravených. Je to první dílo věhlasného našeho sochaře, které bylo umístěno na našem venkově. Dílo velmi zdařilé.
Na slavnosti byla velká účast občanstva jak z Litomyšlska, tak i z okolních i vzdálených okresů. Slavnost se však stala památnou i tím, že byla těsně před vyhlášením I. světové války. Že je tak blízko, tehdy netušil nikdo. Mnoho účastníků této slavnosti bylo naposledy v kruhu svých přátel a známých, neboť padli v bojích daleko za hranicemi své vlasti. 28. července 1914 Rakousko vyhlásilo válku Srbsku a to byl počátek světové války. Z Desné padlo během I. světové války 22 mužů.

Oldřich Kladivo


60 let od konce války
Samostatnost, nezávislost, svoboda, slova, která nám připadají tak samozřejmá, protože dnes v naší zemi i v zemích okolních jsou většinou respektována. Ale tehdy v letech 1939 - 1945 to byla slova, pro jejichž naplnění vyteklo mnoho krve po světě. Nemám rád válečné scény v historických filmech a čtení v literatuře faktů toho směru, nicméně jinak nepochopíme, co se tehdy dělo a co vedlo k této katastrofě. Moc v rukou vládců je strašná zbraň, když se zneužije, ale toto zdůvodňovat není cílem mého zamyšlení. Článek píšu zejména proto, abych vzpomněl na diamantové jubileum svobody a poděkoval za nás, dnes žijící, nesmírnému množství lidí, kteří zahynuli, abychom my žili. Jak však poděkovat? Lidským "děkují" vyjádříme sice upřímnou vděčnost, ale zároveň cítíme, že tento vděk jaksi končí u našich úst, neboť adresát zemřel. Předejme tedy naší vděčnost skrze Pána prosbou, "Pane, odplať jim všechny oběti radostí věčnou."
Válka však pronásledovala každého člověka na frontě i v civilu strachem o svůj život, o svoji budoucnost, o budoucnost své rodiny, o budoucnost národa. Každý musel žít a každý se bál, každý musel zajistit potřeby své rodiny. Chtěl jsem poznat tuto dobu ne z pohledu vojenského, ale z pohledu obyčejného člověka, který byl vláčený dobou. Navštívil jsem tedy pamětníky a sbíral paměti, abychom i nadále měli zachovány jejich trpké zkušenosti. Je mnoho faktů zachováno v oficiálních písemnostech, jenže ze zkušeností víme, že o všedních starostech a pocitech lidí se téměř nic nezaznamenalo a právě to chci zachytit pro paměť naši i generaci dalších.
Válka skončila, jedna (poražená) armáda utíká a druhá (vítězná) sem přichází. Toto období bylo velice překotné, ale zajímavé. Jenže i toto se odehrálo před šedesáti lety a co o tom víme? A přece se to našeho kraje mimořádně silně dotklo známými "soudy" sovětských vojsk v lese Polomí. Snad se mi podaří, jako poděkování obětem, alespoň zachytit a zachovat některé události.

PS. Vše, co se na světě stane v mezilidských i mezinárodních vztazích, má začátek v nitru člověka, jinak to nejde. Každé pokorné dobro i pyšná nadřazenost vzniká v nitru a myšlení lidí, až pak později se dostane do jednání na venek. Upokojme každý, prosím, svá srdce i myšlení od touhy po ovládnutí druhých lidí a respektujme jejich svobodu. Vždyť i světová válka vznikla z jedné, jako požár rozbujelé myšlenky, toužící po moci! Nitro, duše člověka je jediné "místo" na světě, kudy se může dostat vědomé a promyšlené zlo ven a páchat své obludné dílo! Není žádné samovolné zlo.

Stanislav Tomšíček


Tříkrálová sbírka
V letošním roce Tříkrálová sbírka vynesla z farnosti Mladočov:
Desná 18 180,- Kč, Cikov 4 487,- Kč, Poříčí 18 539,50 Kč, Budislav 11 174, Kč, to je celkem 52 380,50 Kč.
Celkově pro Charitu v Dolním Újezdě se bylo darováno 174 133,- Kč. Podrobné informace o sbírce i jejím využití najdete na www.trikralovasbirka.cz


Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
Informace o provozu muzea:
Zahájení provozu o Velikonocích v neděli 27. a 28. března, dále o nedělích od poloviny dubna a od poloviny června včetně sobot, vždy od 13.00 do 17.00 hodin.


Vznikl Spolek patchworku Litomyšl
V Litomyšli vzniká Spolek patchworku. Zahajovací setkání se uskutečnilo v sobotu 12. března u paní Antonie Chalupné v Mařákově ulici 1116 v Litomyšli. Vítáni budou všichni zájemci o spolupráci v tomto spolku i úplní začátečníci. Patch je anglický výraz pro záplatu. Patchwork je speciální technika sešívání kousků látek, které nakonec vytvoří obrazce kontrastem nebo barevností látek. Názory na otázku, kdy vlastně tato technika vznikla, se různí. Je totiž velmi těžké rozhodnout, co vlastně do této kategorie zařadit a co nikoliv. Za patchwork by mohlo být považované třeba již pravěké sešívání kousků kůží. Klasické quilty, neboli prošívané deky se vyráběly již ve středověku, kdy se pod brněním nosily ochranné vycpávané oděvy. Vzhledem k tomu, že domácnosti nebyly dostatečně vytápěny, byly nezbytné oteplené části oděvu a silné deky, plněné přízí nebo slámou. Používaly se například vatované kabátce, spodničky a noční čepice. Velmi populární bylo prošívání ve Walesu a Norsku, odkud z té doby známe typické červené nebo bílé tkané bavlny. Dodnes je quilt považován za symbol domácí pohody, rodinného pouta a kontinuity. V pátek 8. dubna bude v hlavní budově Regionálního muzea v Litomyšli zahájena výstava, která potrvá do 1. května. V dubnu se též ve spolupráci s holandskými přítelkyněmi uskuteční víkendová dílna pro veřejnost, při níž se bude vyrábět quilt s aplikacemi, v týdnu pak proběhne setkání, při kterém se ženy budou učit šít technikou trapunto. Bližší informace pro zájemce podá Antonie Chalupná na tel. 777 302 759.


Redakce Deseňáčku a Zastupitelstvo obce Vám přejí v radosti a pohodě prožité svátky velikonoční a do nastávajících jarních dnů mnoho pohody a zdravíčka z jarního sluníčka.


Předběžný kalendář hasičských soutěží 2005

1, 23/24.4 2005 - neoficiální halové MČR 100m s překážkami a štafet - Jablonec nad Nisou
2, 7.5 2005 - I závod ČP - Hasičské stovkování - Ostrava
3, 8.5 2005 - I závod okresní ligy - O pohár starosty SDH - Široký Důl
4, 4.6 2005 - II závod okresní ligy - Memorial Josefa Spurného, extraliga ČR - Brněnec
5, 5.6 2005 - II závod extraligy ČR v P.Ú. - Letohrad - Kunčice
6, 18.6 2005 - II závod ČP - Moravský Beroun
7, 2.7 2005 - O pohár starosty SDH v P.Ú - Horní Štěpánov
8, 5.7 2005 - III závod ČP - Podorlická stovka - Kvasiny
9, 10.7 2005 - III závod okresní ligy - O pohár starostky obce - Lubná
10, 16.7 2005 - okresní kolo PS
11, 6.8 2005 - IV závod ČP - O pohár Českého ráje - Turnov
12, 7.8 2005 - IV závod okresní ligy - O pohár starosty obce - Rozhrání
13, 13.8 2005 - V závod ČP - Večerní stovka - Kamenec
14, 14.8 2005 - V závod okresní ligy - O pohár starosty obce - Kamenec
15, 20.8 2005 - krajské kolo PS - Sezemice
16, 27.8 2005 - VI závod okresní ligy - O pohár starostky obce - Desná
17, 10.9 2005 - VI závod ČP - Borovanská stovka - Borovany
18, 16-18.9 2005 - MČR v PS - Havlíčkův Brod
19, 25.9 2005 - VII závod okresní ligy - Sádek OPEN, O pohár starostky obce - Sádek
20, 29.10 2005 - O pohár VŘSR, Memoriál V.I. Lenina - Široký Důl.

Poznámka: termíny a místa konání okresní ligy jsou prozatím pouze neoficiální, termín a místo konání okrskového kola PS prozatím není znám, ostatní pohárové soutěže v P.Ú. zde nejsou uvedeny např. - O pohár černého výra, O pohár SDH


Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. březnu 2005. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína Leischnerová, Eva Kabrhelová a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký: www.desna.zde.cz