Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Desná

2. Důvod a způsob založení

Obec Desná - (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 24. 11. 1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

SDH Desná

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Desná
Desná č.p. 100
570 01  Litomyšl

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Desná
Desná č.p. 100
570 01  Litomyšl

4.3 Telefonní čísla
pevná linka: +420 461 631 262
mobilní telefon: +420 608 043 631

4.5 Adresa internetové stránky
www.obecdesna.cz

4.6 Adresa e-podatelny
- internetová adresa: www.litomysl.cz/podatelna
- emailová adresa: podatelna@litomysl.cz

více informací

4.7 Další elektronické adresy
ou@obecdesna.cz (odkaz)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1283416309
Kód banky: 0800
Banka: Česká spořitelna a.s.

6. IČ

00579483

7. DIČ

CZ00579483

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem a podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem a podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem a podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem a podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence (V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.)

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik