Zastupitelstvo obce

 Usnesení Zastupitelstva obce Desná

Zastupitelstvo obce Desná

 

Starosta:
Jaroslav Kladivo

Místostarosta:
Mgr. Věra Rosypalová

Předseda finančního výboru:
Alena Stráníková


Člen finančního výboru:
Miluše Řehůřková

Člen finančního výboru:
Ing. Jan Nádvorník

Předseda kontrolního výboru:
Ing. Jiří Kvapil

Člen kontrolního výboru:
Mgr. Jan Wątroba

Člen kontrolního výboru:
Jiří Tomšíček

Člen zastupitelstva:
Dušan Flídr

Občané na zasedání Zastupitelstva obce Desná

Občané obce mají právo vyjadřovat se na jednáních zastupitelstva obce k projednávaným věcem. Pravidla účasti na zasedáních stanovuje Jednací řád platný jak pro zastupitele, tak i pro zúčastněné občany.

Zákon č. 128/2000 Sb.

Díl 2
Občané obce § 16

§16 (1) Občanem obce je fyzická osoba, která

a) je státním občanem České republiky, a za b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.

§16 (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

§16 (3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

Zdroj: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/