Historie obce

Datum: 18. 9. 2011 | Počet fotografií: 19

Historické fotografie:
- ze své sbírky poskytl pan Oldřich Kladivo
- z knihy Desná u Litomyšle - Kapitoly z dějin české vesnice - autor: Jindřich Růžička

Starobylý příběh z Litomyšle, Dolního Újezda a Desné

KŘÍŽEK KŘIVOPŘÍSEŽNÍKŮV

Proklusal Horní městskou branou, zvanou "Německá" a hned za hradbami odbočil podél polovyschlého potoka Drahošky k řece Trstenné. Mělkým brodem řeky, pramenicí u Ostrého Kameme až u moravských hranic, s vodou tak vydatnou, že otáčí mlýnskými koly v německém Lauterbachu, českých Benátkách i starobylé Litomyšli, projel na městská bělidla, kde místní pláteníci bělili své zboží slunkem a vodou.

Litomyšl zůstává v údolí za ním, jak stoupal na návrší, oddělující údolí Trstenné od údolí Oseckého. Až nahoře, na táhlém hřbetu, táhnoucím se ode dvora Fridrichova až k zámecké oboře Vrátičce nad Nedošínem, tam teprve svou kobylu Lucinu, navyklou spíš na chomout než na starodávné selské sedlo, zastavil.

Před ním půvabný úval potoka Desinky, studeného a čistého s klikatým korytem, razícím si cestu mezi kopečky předhůří Vysočiny. Tam někde nahoře proti proudu, v pásmu borových lesů a pískovcových skal, v kraji loupeživého rytíře Toulovce, tam leží jeho Kamenné Sedliště - jeho domov, jeho šenk, pole. Pak otočil kobylu k městu za sebou. Domy kolem sáhodlouhého náměstí s vysokou věží rathausu uprostřed, na protějším návrší mnohé věže kostelní a vznosná bílá stavba litomyšlského zámku.

Právě tam byl dnes předvolán. Tam vyhrál. On, šenkýř Král ze zapadlé podhorské dědiny vyhrál! Byl chytřejší všech těch pánů na zámku i dole ve městě. Celé tři stovky, celých pět kop zlatých šajnů je jeho.

Popravdě - jeho by být, neměly. Půjčil si je beze svědků a písemného ujednání od svého souseda na Sedlištích a slíbil jejich vrácení RUKOUDÁNÍM, jak bylo mezi sousedy zvykem. Když ale soused odešel na pravdu Boži a žena jeho vyžadovala navrácení, zapřel půjčku jí a dnes i před vrchnostenským soudem na zámku. Odpřisáhl "na hodinu", že peníze poctivě vrátil a nikomu nic nedluží. Přísaha "na hodinu" znamenala v té době pohrůžku, že v případě přísahy křivé, nepravdivé, nedožije se křivopřísežník více než hodiny ode chvíle, kdy křivě přísahal a smrtelný hřích tak spáchal.

Ať věří, kdo věří, šenkýři už tenkrát o svém svědomí zbytečně dlouho nepřemýšleli a netrápil se jim příliš ani šenkýř Král.

Snad právě proto odjíždí od soudu na koni, zatímco jiní, poctiví a věřící, mezi jimi i ošizená vdova plouží se nekonečnými stežníky pěšky.

S veselou a bez výčitek svědomí chvílemi klusal, chvílemi nechával jít Lucinu krokem, pořád za humny dlouhé vsi Osíka, pořád nahoru kopcem proti toku Desinky, pořád k Oujezdu a Desné. Tam na dolním okraji Desné, v místech "Na hraničkách", kde vyježděná cesta přiblížila se až na hranu prudkého srázu nad potokem, právě tam se to stalo.

Jel právě volným cvalem, litomyšlský zámek svítil svou bělostí daleko dole uprostřed širé litomyšlské kotliny a Lucina už cítila, že po prudkém klesání na podhájí budou skoro doma. Snad jen špatně došlápla, snad klopýtla, ale tím pohybem přetrhl se zpuchřelý řemen pod sedlem a jezdec vyletěl po hlavě do kamení, co stežník lemovalo. Splašený kůň se sedlem, pletoucím se mu do noh, zabočil na prudký svah a zdivočel natolik, že v krkolomných přemetech válel se strání dolů.

Mlynář Kysilka stál v té době na vantrokách a nevšední divadlo pozoroval. Hned věděl, že nahoře přihodilo se neštěstí. Spolu s chalupníkem Švihlem šplhali k horní cestě. Tam už pár lidí křísilo šenkýře Krále. Na spánku zela mu krvavá díra. Když přivedli zraněného k vědomí, vyznal se tento před mlynářem, který byl tenkrát konšelem, že peníze nevrátil a žádal, aby byly vdově vráceny. Pak skonal. Bylo to právě hodinu po tom, co křivě přísahal.

Vrchnost litomyšlská nařídila, aby na paměť celé události byl na místě neštěstí zasazen kamenný kříž s nápisem:
"Zde na tomto místě zabil se pádem z koně křivopřísežník Král ' LP 1750"

(Na námět příspěvku p. Františka Hurycha ze 70 let starého čísla časopisu "Od Trstenické stezky", kterému příběh ten vypravovala babička Krejzová a pamatovala prý, že děd její vezl mrtvolu královu na Kamenné Sedliště).
Převzato s časopisu Trstěnická stezka